Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Vedoucí: Ing. Eliška Kratochvílová

Telefon: 474 616 476

E-mail: e.kratochvilova@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 1, 4. patro

 


upozorněníNa městském úřadě probíhají v této době stavební práce. V radničních budovách čp. 1 a čp. 2 se rekonstruuje elektroinstalace a chystá se i výměna oken ve fasádě a střešním plášti.

Žádné z agend a služeb pro obyvatele se stavební práce nedotknou – vše funguje v plném rozsahu, jen o něco méně komfortně.

Útvar interního auditu je dočasně v budově čp. 5.

Telefonní čísla jsou stále stejná.

Děkujeme za pochopení!


 

Činnosti

Útvar byl zřízen k 1. 10. 2002 v návaznosti na schválení zákona č. 320 dne 9. 8. 2001 Parlamentem ČR. Tímto zákonem, který zavedl pojem interního auditu v české legislativě, byl částečně splněn závazek ČR z r. 1995, kdy se podpisem Evropské dohody, zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími a jejich státy, ČR kromě jiného zavázala ke spolupráci s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy podle standardních metod a postupu Evropských společenství tak, aby v souladu s probíhající reformou veřejné správy byly postupně v základních rysech vyplněny legislativní mezery a v souladu s mezinárodními standarty byl specifikován vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy. V tomto smyslu zavádí výše citovaný zákon a následně prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. pojem interního auditu.

Prvořadým úkolem tohoto útvaru v průběhu ledna a února každého roku je ve spolupráci s vedením a managementem orgánu veřejné správy zpracovat střednědobý plán činnosti útvaru, který stanoví priority a bude respektovat potřeby, záměry a cíle orgánu veřejné správy v plánovaném období, dále roční plán činnosti útvaru, který upřesňuje jednotlivé prvky střednědobého plánu, jejich rozsah, věcné zaměření a typ auditu, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění a v neposlední řadě zpracování roční zprávy o činnosti útvaru interního auditu za uplynulý rok, včetně doporučení a nápravných opatření, kterou předkládá starostovi, jemuž slouží jako podklad pro vypracování roční zprávy orgánu veřejné správy.

Zásadní náplň útvaru interního auditu je stanovena v hlavě III zákona č. 320/2001 Sb. a lze je stručně shrnout následovně:

1. Plánování výkonné činnosti útvaru vnitřního auditu (§30).
2. Provádění finančních, systémových a výkonných auditů (§28).
3. Zpracování a předání zpráv z jednotlivých auditů starostovi, vč. návrhů na opatření (§31).
4. Odborná příprava a konzultační činnost (§28).

Hlavním účelem funkce interního auditu je objektivní, zjišťovací a konzultační činnost, zaměřená na zdokonalování činnosti orgánů veřejné správy, čili na zlepšení kvality správních a řídících procesů orgánů veřejné správy. Z tohoto důvodu se činnost interního auditu uskutečňuje organizačně odděleně a naprosto nezávisle na všech řídících a výkonných strukturách orgánů veřejné správy a vedoucí útvaru interního auditu je přímo podřízen starostovi.

Další činností útvaru interního auditu je evidování stížností a petic občanů. Postup při podávání, příjímání, evidování a vyřizování petic a stížností upravuje vnitřní předpis č. 7/2023 schválený Radou města Jirkova dne 17. 4. 2023 s účinností od 1. 5. 2023 (684.88 kB). Tato směrnice byla schválena na základě § 102/2n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.