Menu
Město Jirkov
jirkov

Parkovací místa

Parkovací plochy (lokality) ve městě, kde jsou vybudovány tzv. parkovací zóny s placenými parkovacími místy

dle Nařízení města Jirkova č. 2/23 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezenýchoblastech města Jirkova za účelem organizování dopravy Typ: PDF dokument, Velikost: 422.29 kB

 • parkoviště v ul. Alešova (za objektem čp. 1560)
 • parkoviště v ul. Kostelní - podél kostela Sv. Jiljí
 • parkoviště pod poliklinikou - ul. Červenohradecká
 • ul. Alešova
 • ul. Smetanovy sady
 • ul. Generála Svobody
 • ul. Na Borku
 • ul. Krušnohorská, ul. K. Marxe
 • ul. Červenohrádecká
 • ul. SNP a Mládežnická
 • ul. Pionýrů
 • ul. U Stadionu
 • ul. K. Marxe před objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.
 • ul. Pod Přivaděčem
 • ul. Jezerská
 • ul. Studentská
 • ul. Tkalcovská
 • ul. 5. května
 • ul. K. H. Máchy
 • ul. U Sauny
 • Na Borku (u nových garáží)
 • ul. K. Marxe - parkoviště pod objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o. - rampy

informace

Od 1. ledna 2024 došlo ke změně parkování pro občany, kteří měli parkovací kartu (PK) od společnosti ONZA. PK vydává Městský úřad Jirkov, který parkovací místa spravuje.

Došlo ke změně značení ve vymezených oblastech pro parkování – stání je povoleno pouze s platnou PK (sklopné zábrany byly odstraněny).

Počet vydaných PK koresponduje s počtem parkovacích míst ve vymezené oblasti – změna spočívá v tom, že majitel PK nebude mít označené konkrétní parkovací místo, ale v dané oblasti vždy zaparkuje.

JAK ZAŽÁDAT O PARKOVACÍ KARTU PRO PARKOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH ZÓNÁCH

 1. Stávající nájemci parkovacích míst (se sklopkami, příp. i bez sklopek – novější parkoviště např. SNP-Mládežnická, U Stadionu, Smetanovy sady, Alešova, EBJ rampy a Na Borku-u nových garáží) vyplní žádost o vydání parkovací karty do vymezené parkovací zóny.
   
 2. Žádost je možné vyzvednout v budově MěÚ Jirkov v přízemí (v podatelně) nebo bude k dispozici v el. podobě na stránkách města Jirkov, na Portálu občana. Případní noví zájemci o PK budou zařazeni do stávajícího pořadníku o parkovací místa. Počet placených parkovacích míst se prozatím navyšovat nebude.
   
 3. Příjem dosud nepodaných žádostí o parkovací karty a výdej nových parkovacích karet bude probíhat pouze v úředních dnech -  tedy v  pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
   
 4. Vyplněnou žádost je třeba odnést na MěÚ Jirkov-odbor majetku města a útvar investic, budova č.p. 2, 2. patro, kancelář č. 23. K žádosti je potřeba doložit:
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV),
 • technický průkaz vozidla (TP) k nahlédnutí,
 • občanský průkaz nebo povolení k podnikání dle zvláštního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů),
 • potvrzení o bezdlužnosti (zajistí pracovník MěÚ).

Seznam současných uživatelů placených parkovacích míst bude měněn pouze při vyjádření písemného nesouhlasu stávajícího uživatele s pronájmem parkovacího místa.

Případní noví zájemci o parkovací místo budou zařazeni do pořadníku, který spravovala společnost Onza.

Po kontrole adresy trvalého bydliště (žadatel o PK musí mít trvalé bydliště v příslušné parkovací zóně, případně doloží doklad o vlastnictví nemovitosti, bytové jednotky v příslušné parkovací zóně), příslušných dokladů k vozidlu a OP bude žádost vložena do systému.

Platba parkovného činí 4.800 Kč na kalendářní rok (400 Kč/kalendářní měsíc) a bude se platit jednorázově v pokladně MěÚ Jirkov nebo převodem na účet pod přiděleným variabilním symbolem, který bude sdělen při přijetí žádosti.

 


Parkovací místa, která byla jako investice města vybudována v jednotlivých ulicích od roku 2004

rok 2004

 • ul. Mostecká - 12 míst
 • ul. Gen. Svobody + Pionýrů - 32 míst

rok 2005

 • ul. Krušnohorská + ul. K. Marxe - 28 míst

rok 2007

 • Červený hrádek pod zámkem - 24 míst
 • ul. Jezerská - 16 míst
 • ul. K. H. Máchy - 52 míst
 • ul. Krátká - 39 míst
 • ul. Kostelní - u kostela - 12 míst

rok 2009

 • ul. Alešova - 16 míst
 • ul. 5. května - 19 míst
 • Havlíčkovo nám. - 12 míst
 • ul. K. Čapka u KD - 20 míst (+20 míst původních=40 míst celkem)
 • obchvatová komunikace - 25 míst

rok 2010

 • areál sportoviště u 4. ZŠ - 14 míst
 • bývalé in-line hřiště ul. Školní - změna využití na parkoviště - 33 míst

rok 2011

 • ul. Červenohrádecká - 24 míst
 • ul. Na Borku - 45 míst
 • u hřbitova Jirkov - 40 míst

rok 2012

 • rekonstrukce ul. Chomutovská - 25 míst
 • ul. U Sauny a ul. 5. května - 20 míst
 • Za Pilou - 26 míst

rok 2013

 • parkoviště v ul. Gen. Svobody - 28 míst
 • parkoviště v ul. Krušnohorská - 10 míst
 • rekonstrukce ul. Hornická - 38 míst

rok 2014

 • parkoviště u ZŠ Krušnohorská - 32 míst
 • parkoviště v ul. Studentská u čp. 1265 - 11 míst
 • parkoviště v ul. Gen. Svobody - 8 míst   

rok 2015

 • IPRM lokalita č. 2 Studentská - 57 míst (+43 míst původních-100 míst celkem)
 • vybudování chodníku v ul. Chomutovská - 7 míst

rok 2016

 • parkoviště u Jirkovského divadla - 30 míst
 • rekonstrukce ul. Vinařická - 10 míst
 • rekonstrukce ul. Studentská - 11 míst

rok 2017

 • parkoviště v ul. 5. května - 38 míst
 • parkoviště v ul. Osvobození - 30 míst
 • parkoviště u Jirkovského divadla - 3 místa
 • odvodnění ul. Osvobození - 6 míst
 • rekonstrukce zpevněných ploch v Březenci - 9 míst

rok 2018

 • parkoviště v ul. Pod Přivaděčem - 48 míst
 • parkoviště v ul. Mostecká - 46 míst
 • rekonstrukce ul. Chomutovská - spodní část - 13 míst

rok 2019

 • zasíťování ul. Na Skalce - 37 míst
 • rekonstrukce ul. Dvořákova - 44 míst
 • parkoviště v ul. Červenohrádecká - 19 míst

rok 2020

 • parkovací místa u garáží Na Borku - 24 míst.

Celkem v období od roku 2004 do roku 2020 bylo nově vybudováno 1093 míst.