Menu
Město Jirkov
jirkov

Parkovací místa

Parkovací plochy (lokality) ve městě, kde jsou vybudovány tzv. parkovací zóny s placenými parkovacími místy

dle Nařízení města Jirkova č. 3/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místníkomunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových vozidel (305.71 kB)
 

 • parkoviště v ul. Alešova (za objektem čp. 1560)
 • parkoviště v ul. Kostelní - podél kostela Sv. Jiljí
 • parkoviště pod poliklinikou - ul. Červenohradecká
 • ul. Alešova
 • ul. Smetanovy sady
 • ul. Generála Svobody
 • ul. Na Borku
 • ul. Krušnohorská, ul. K. Marxe
 • ul. Červenohrádecká
 • ul. SNP a Mládežnická
 • ul. Pionýrů
 • ul. U Stadionu
 • ul. K. Marxe před objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.
 • ul. Pod Přivaděčem
 • ul. Jezerská
 • ul. Studentská
 • ul. Tkalcovská
 • ul. U Sauny
 • ul. K. H. Máchy
 • ul. 5. května
 • Na Borku (u nových garáží)
 • ul. K. Marxe - parkoviště pod objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.

informace

Od 1. ledna 2024 dojde ke změně parkování pro občany, kteří nyní mají parkovací kartu (PK) od společnosti ONZA. PK bude vydávat Městský úřad Jirkov, který bude parkovací místa spravovat.

Nově budou odstraněny všechny zbývající sklopné zábrany a dojde ke změně značení ve vymezených oblastech pro parkování – stání bude povoleno pouze s platnou PK.

Počet vydaných PK bude korespondovat s počtem parkovacích míst ve vymezené oblasti – změna spočívá v tom, že majitel PK nebude mít označené konkrétní parkovací místo, ale v dané oblasti vždy zaparkuje.

JAK ZAŽÁDAT O PARKOVACÍ KARTU PRO PARKOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH ZÓNÁCH

 1. Stávající nájemci parkovacích míst (se sklopkami, příp. i bez sklopek – novější parkoviště např. SNP-Mládežnická, U Stadionu, Smetanovy sady, Alešova, EBJ rampy a Na Borku-u nových garáží) vyplní žádost o vydání parkovací karty do vymezené parkovací zóny.
   
 2. Žádost bude možné vyzvednout od 6. 11. 2023 v budově MěÚ Jirkov v přízemí (v podatelně) nebo bude k dispozici v el. podobě na stránkách města Jirkov, na Portálu občana. Případní noví zájemci o PK budou zařazeni do stávajícího pořadníku o parkovací místa. Počet placených parkovacích míst se prozatím navyšovat nebude.
   
 3. Vyplněnou žádost je třeba odnést na MěÚ Jirkov-odbor majetku města a útvar investic, budova č.p. 2, 2. patro, kancelář č. 23. K žádosti je potřeba doložit:
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV),
 • technický průkaz vozidla (TP) k nahlédnutí,
 • občanský průkaz nebo povolení k podnikání dle zvláštního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů),
 • potvrzení o bezdlužnosti (zajistí pracovník MěÚ).

Žádost musí podat všichni stávající majitelé parkovacích míst kvůli převodu jejich evidence pod správu města Jirkova do konce tohoto roku.

Datum podání žádosti nemá vliv na přidělení parkovacího místa.

Seznam současných uživatelů placených parkovacích míst bude měněn pouze při vyjádření písemného nesouhlasu stávajícího uživatele s pronájmem parkovacího místa.

Případní noví zájemci o parkovací místo budou zařazeni do pořadníku, který spravovala společnost Onza.

Po kontrole adresy trvalého bydliště (žadatel o PK musí mít trvalé bydliště v příslušné parkovací zóně, případně doloží doklad o vlastnictví nemovitosti, bytové jednotky v příslušné parkovací zóně), příslušných dokladů k vozidlu a OP bude žádost vložena do systému.

Platba parkovného činí 4.800 Kč na kalendářní rok (400 Kč/kalendářní měsíc) a bude se platit jednorázově v pokladně MěÚ Jirkov nebo převodem na účet pod přiděleným variabilním symbolem, který bude sdělen při přijetí žádosti.

 


Parkovací místa, která byla jako investice města vybudována v jednotlivých ulicích od roku 2004

 •     ul. Mostecká - 12 míst
 •     ul. Gen. Svobody + Pionýrů - 32 míst
 •     ul. Krušnohorská + ul. K. Marxe - 28 míst
 •     Červený hrádek pod zámkem - 24 míst
 •     ul. Jezerská - 16 míst
 •     ul. K. H. Máchy - 52 míst
 •     ul. Krátká - 39 míst
 •     ul. Kostelní - u kostela - 12 míst
 •     ul. Alešova - 16 míst
 •     ul. 5. května - 19 míst
 •     Havlíčkovo nám. - 12 míst
 •     ul. K. Čapka u KD - 20míst (+20 míst původních=40 míst celkem)
 •     obchvatová komunikace - 25 míst
 •     areál sportoviště u 4. ZŠ - 14 míst
 •     bývalé in-line hřiště ul. Školní - změna využití na parkoviště - 33 míst
 •     ul. Červenohrádecká - 24 míst
 •     ul. Na Borku - 45 míst
 •     u hřbitova Jirkov - 40 míst
 •     rekonstrukce ul. Chomutovská - 25 míst
 •     ul. U Sauny a ul. 5. května - 20 míst
 •     Za Pilou - 26 míst
 •     parkoviště v ul. Gen. Svobody - 28 míst
 •     parkoviště v ul. Krušnohorská - 10 míst
 •     rekonstrukce ul. Hornická - 38 míst

Celkem od roku 2004 do července 2013 bylo nově vybudováno 610 parkovacích míst.