Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Mgr. Karel BerntVedoucí: Mgr. Bernt Karel

Telefon: 474 616 460

E-mail: bernt@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 2, 1. patro

Kontakty:

 

Činnosti

SOCIÁLNÍ PRÁCE

bydlení

 • zprostředkovává azylové bydlení pro osoby bez přístřeší,
 • zprostředkovává azylové bydlení pro matky s dětmi,
 • zajišťuje a koordinuje prostupné bydlení v Jirkově (664.06 kB) (J. Marková),
 • v rámci spolupráce s klienty pomáhá řešit situace spojené s úhradou nájemného, předcházet vzniku dluhů a již vzniklé dluhy řešit.

finance

 • poskytuje poradenství ve věci možnosti čerpání nepojistných dávek a sociálních služeb (pomoc při podání žádostí aj.),
 • pomáhá řešit tíživou finanční situaci a zadluženost občanů (zabezpečí kontakt na organizace, které se zabývají finanční tísní a zadlužeností).

koordinace sociálních a navazujících služeb

 

péče o děti

 • vykonává sociálně právní ochranu dětí na území obce v rozsahu kompetencí obce s přenesenou působností,
 • spolupracuje s odborem SPOD Magistrátu města Chomutova,
 • spolupracuje se školami a zabývá se prevencí a řešením sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, atd.),
 • pomáhá řešit sociální problémy přímo v domácím prostředí klientů,
 • provádí sociální šetření v rodinách.

péče o seniory a zdravotně postižené

 • vede pořadník žadatelů do Nájemního bydlení pro seniory - Červenohrádecká 1557 a Ervěnická 1068 (B. Sawruková),
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce (v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním (L. Slivková),
 • vykonává funkci opatrovníka občanům s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

prevence sociálního vyloučení

 • spolupracuje s Městskou policií Jirkov na zajišťování dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádí sociální práci v domácnostech nebo jiném místě pobytu klientů,
 • provádí terénní sociální práci ve vyloučených lokalitách,
 • v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi pracuje s osobami, které se nacházejí v hmotné nouzi.

sociální pohřby

Pracovníci: Jiskrová Nataša DiS.

 • zajištění pohřbu na náklady města dle zákona č. 256/2001 Sb., a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

 

ŠKOLSTVÍ

konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení

neinvestiční náklady škol

úpravy ZL škol a školských zařízení včetně úprav v Rejstříku škol

vyhodnocování zápisů do prvních tříd

 
 

Související odkazy

Tichá linka

Městský úřad v Jirkově se připojil k dalším úřadům v České republice, kde si mohou neslyšící vyřídit své záležitosti prostřednictvím služby Tiché linky, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět: www.tichalinka.cz.

Jedná se o službu, kterou si může neslyšící objednat předem sám z domova nebo se dostavit na městský úřad, kde ho prostřednictvím Tiché linky a tabletu spojí s tlumočníkem. Budova a kontaktní kancelář je označena samolepkou.

Kontaktním odborem je odbor sociálních věcí a školství, kde je uložen tablet. „Neslyšící se může obrátit na náš odbor, a my jsme připraveni ho doprovodit na příslušný odbor, kde chce řešit své záležitosti, a zajistit spojení s Tichou linkou“, uvedl vedoucí odboru SVaŠ Mgr. Karel Bernt

 

Kola pro Afriku

Poprvé se město zapojilo do projektu Kola pro Afriku v roce 2013, kdy se během 14 dnů podařilo nashromáždit celkem 49 jízdních kol. Celkem se za všechny ročníky nashromáždilo přes více jak 300 jízdních kol.

Informace o "cestě kola" (5.59 MB)