Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Mgr. Karel BerntVedoucí: Mgr. Bernt Karel

Telefon: 474 616 460

E-mail: bernt@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 2, 1. patro

Kontakty:

 


Činnosti

SOCIÁLNÍ PRÁCE

bydlení

 • zprostředkovává azylové bydlení pro osoby bez přístřeší,
 • zprostředkovává azylové bydlení pro matky s dětmi,
 • zajišťuje a koordinuje prostupné bydlení v Jirkově (664.06 kB) (J. Marková),
 • v rámci spolupráce s klienty pomáhá řešit situace spojené s úhradou nájemného, předcházet vzniku dluhů a již vzniklé dluhy řešit.

finance

 • poskytuje poradenství ve věci možnosti čerpání nepojistných dávek a sociálních služeb (pomoc při podání žádostí aj.),
 • pomáhá řešit tíživou finanční situaci a zadluženost občanů (zabezpečí kontakt na organizace, které se zabývají finanční tísní a zadlužeností).

koordinace sociálních a navazujících služeb

 

péče o děti

 • vykonává sociálně právní ochranu dětí na území obce v rozsahu kompetencí obce s přenesenou působností,
 • spolupracuje s odborem SPOD Magistrátu města Chomutova,
 • spolupracuje se školami a zabývá se prevencí a řešením sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, atd.),
 • pomáhá řešit sociální problémy přímo v domácím prostředí klientů,
 • provádí sociální šetření v rodinách.

péče o seniory a zdravotně postižené

 • vede pořadník žadatelů do Nájemního bydlení pro seniory - Červenohrádecká 1557 a Ervěnická 1068 (B. Sawruková),
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce (v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním (L. Slivková),
 • vykonává funkci opatrovníka občanům s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

prevence sociálního vyloučení

 • spolupracuje s Městskou policií Jirkov na zajišťování dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádí sociální práci v domácnostech nebo jiném místě pobytu klientů,
 • provádí terénní sociální práci ve vyloučených lokalitách,
 • v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi pracuje s osobami, které se nacházejí v hmotné nouzi.

sociální pohřby

Pracovníci: Jiskrová Nataša DiS.

 • zajištění pohřbu na náklady města dle zákona č. 256/2001 Sb., a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

 

ŠKOLSTVÍ

Pracovník:
 • konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení
 • neinvestiční náklady škol
 • úpravy ZL škol a školských zařízení včetně úprav v Rejstříku škol
 • vyhodnocování zápisů do prvních tříd
 

Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.

 


Projekt

LP-HRMGSB-003 Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově, podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021

Norway grants

Město Jirkov, konkrétně Odbor sociálních věcí a školství, a Městská policie Jirkov jsou partnery projektu LP-HRMGSB-003 Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově, podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021, jehož realizátorem je Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace. Toto partnerství je velmi důležité, neboť spočívá ve znalosti místní komunity a následné spolupráci.

Konkrétní zástupci Městské policie Jirkov se dále podílejí na realizaci osvěty, což je jedna z klíčových aktivit projektu. Konkrétně se jedná o uskutečňování workshopů/seminářů pro studenty/ky partnerských škol, oborů Střední zdravotnické školy Chomutov a oborů sociálně právní činnost (VOŠ Most) a zdravotní sestra (SZŠ Most), a to na předem připravená témata vážící se k násilí, například Psychologie násilí, Ekonomické násilí, Násilí v mezilidských vztazích aj. Osvěta touto formou je zásadní, důvodem je zacílení na budoucí profesionály, kteří se (nejen) v rámci svých budoucích profesí mohou setkávat s lidmi ohroženými násilím nebo oběťmi násilí, které může mít mnoho podob.

 Odkazy: