Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do Evropského parlamentu 2024


evropské volby7. 6. - 8. 6. 2024

Pozn.: Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány
 

 


informaceZdroj a další informace k volbám do Evropského parlamentu na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz


 

Informace k volbám dle harmonogramu - město Jirkov

Základní informace k volbám

Informace k volební kampani o možnosti výlepu plakátů předvolební kampaně

Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti

Jak a kdy žádat o voličský průkaz


 

Základní informace k volbám

Volby do Evropského parlamentu se letos uskuteční 7. a 8. června. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a lidé budou moci chodit s lístky k urnám do 22 hodin. V sobotu se volí od 8 hodin, volební místnosti se zavřou ve 14 hodin a nastane sčítání hlasů.

Jirkov má 13 volebních okrsků:

- jejich seznam včetně ulic a čísel popisných:

 

Aktuálně 5. 6. 2024

Dnešním dnem by měli mít všichni ve své schránce volební hlasovací lístky. Ty byly roznášeny voličům přihlášeným ke dni 28. 4. 2024 k trvalému pobytu v Jirkově, a to dle seznamu vytištěného z evidence obyvatel k uvedenému datu.

Aby mohly být volební lístky správně doručeny konkrétnímu voliči, je nezbytné, aby měl volič označenou schránku. Bohužel, v mnoha případech tomu tak není a hlasovací lístky doručeny být nemohou.

Voliči, kteří nebyli k uvedenému datu přihlášeni k trvalému pobytu na adrese, kde se v současné době zdržují, nemohli volební lístky obdržet. Těmto občanům distribuoval volební lístky úřad, u kterého jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Upozorňujeme naše občany, že pokud z jakýchkoliv důvodů neobdrželi volební lístky, v den voleb je na vyžádání obdrží ve volební místnosti, případně si je mohou vyzvednout ještě v pátek od 8:00 do 13:00 na Městském úřadě Jirkov.

 


Informace k volební kampani o možnosti výlepu plakátů předvolební kampaně

dle § 59, odst. 4) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Politické strany, politická hnutí a koalice mají možnost požádat firmu RENGL o výlep plakátů v době předvolební kampaně pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 7. - 8. 6. 2024 za ceny uvedené na jejich stránkách www.rengl.cz, kde je uveden i seznam plakátovacích ploch - telefonní spojení: 485 110 298 nebo 603 468 414.

Sběrné místo firmy RENGL je v Informačním centru Jirkov, Tyršova ul. čp. 23;
provozní doba:   úterý - pátek 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

Materiály k vylepení je nutné odevzdat na sběrné místo vždy do pátku do 12 hod.

Na tomto sběrném místě je možné objednat výlep plakátů nejen v Jirkově, ale
i v okolních městech.

 


Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat Městský úřad Jirkov, odbor vnitřní správy a rozvoje (dále jen "OVSaR"):

 • nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424 nebo 474 616 481  do 7. 6. 2019 do 11:00 hodin,
   
 • nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov k rukám Moniky Solarové, aby tuto žádost OVSaR obdržel nejpozději dne 7. 6. 2024 do 11.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“),
   
 • nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 7. 6. 2024 do 11,00 na podatelně Městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 7. a 8. 6. 2024, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 7. 6. 2024)

 

 


Jak a kdy žádat o voličský průkaz

Neděle 28. dubna 2024 

 • poslední den na podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu:

U P O Z O R N Ě N Í

upozorněníVolič, který  po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§28/4e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do EP...)

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

- obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16 hodin dne 5. června 2024               NEBO

- ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části.

Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Čtvrtek 23. května 2024

 • počátek lhůty, kdy může být vydán voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a nebo jej voliči zaslat.

Pátek 31. května 2024

 • konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu městskému úřadu

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Středa 5. června 2024

 • konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu.