Menu
Město Jirkov
jirkov

Ochrana oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie zavádí město Jirkov s účinností od 17. 12. 2021 vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Město Jirkov s účinností od 17. 12. 2021 určil osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, tzv. Příslušnou osobu.

Příslušná osoba: Ing. Eliška Kratochvílová
Adresa: Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 431 11
Telefon: 604 491 749
E-mailová adresa: oznameni.jirkov@seznam.cz

Oznamovatel:

Oznamovatel je fyzická osoba (zaměstnanec města Jirkov, osoba pracující na dohodu, spolupracující OSVČ, zaměstnanec dodavatele města Jirkov atd.), která se před výkonem, při výkonu nebo po výkonu své pracovní činnosti dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí EU.

Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS)

Způsob podání oznámení:
Město Jirkov umožňuje oznamovateli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

a) Oznámení podané písemně – Oznamovatel může učinit písemné oznámení:

  • v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby, listinná podání musí být řádně označena „Pouze k rukám Příslušné osoby“,
  • v elektronické podobě e-mailem na vyhrazenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, ke které nemá přístup žádná jiná osoba.
  • Pro podání oznámení dopisem nebo e-mailem je možné použít formulář (20.49 kB).

b) Oznámení podané ústně – Oznamovatel učiní oznámení telefonicky formou telefonátu na kontaktní telefonní číslo Příslušné osoby.

c) Oznámení podané osobně – Oznamovatel učiní oznámení ústně

d) Anonymní oznámení – město Jirkov umožňuje učinit oznámení i anonymně. V takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a příslušná osoba nebude takové údaje zjišťovat. V případě anonymního oznámení neplatí lhůty pro vyrozumění o přijetí oznámení a výsledku prošetření oznámení.  

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. V případě nesouhlasu oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky příslušná osoba. Pokud oznamovatel nevysloví souhlas s pořízením nahrávky, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V tomto případě pouze sepíše o podaném oznámení písemný záznam.

Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS)

V souladu se směrnicí EU mohou oznamovatelé podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to písemně nebo ústně.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Věcná působnost – oblasti oznámení:
•    Porušení spadající do oblasti působnosti aktů Unie týkajících se následujících oblastí:
-    Zadávání veřejných zakázek
-    Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
-    Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
-    Bezpečnost dopravy
-    Ochrana životního prostředí
-    Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
-    Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
-    Veřejné zdraví
-    Ochrana spotřebitele
-    Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů


•    Porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie.


•    Porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právních osob, nebo mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Poučení oznamovatele:
Při přijetí oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v oznámení a dalším postupu řešení oznámení.

Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení:
Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení.
Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Ochrana oznamovatele:
V rámci ochrany oznamovatele je zachovávána důvěrnost totožnosti i informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu, tohoto práva se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu.

Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením.

Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu města Jirkov vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 17. 12. 2021

Celá verze dokumentu ke stažení: