Menu
Město Jirkov
jirkov

Ochrana oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie zavedlo město Jirkov s účinností od 17. 12. 2021 vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Město Jirkov s účinností od 17. 12. 2021 určil osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, tzv. Příslušnou osobu.

Příslušná osoba: Ing. Eliška Kratochvílová
Adresa: Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 431 11
Telefon: 604 491 749
E-mailová adresa: oznameni.jirkov@seznam.cz

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2023, provedlo město Jirkov aktualizaci vnitřního oznamovacího systému.


Oznamovatel

Oznamovatel je fyzická osoba (zaměstnanec města Jirkov, osoba pracující na dohodu, spolupracující OSVČ, zaměstnanec dodavatele města Jirkov atd.), která se před výkonem, při výkonu nebo po výkonu své pracovní činnosti dozvěděla o protiprávním jednání, které

 • a)    má znaky jakéhokoliv trestného činu,
 • b)    má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • c)    porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.    daně z příjmů právnických osob,
3.    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.    ochrany spotřebitele,
5.    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.    ochrany životního prostředí,
8.    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10.    hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11.    ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12.    ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13.    ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14.    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS)

Způsob podání oznámení:
Město Jirkov umožňuje oznamovateli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

a) Oznámení podané písemně – Oznamovatel může učinit písemné oznámení:

 • v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby, listinná podání musí být řádně označena „Pouze k rukám Příslušné osoby“,
 • v elektronické podobě e-mailem na vyhrazenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, ke které nemá přístup žádná jiná osoba.
 • Pro podání oznámení dopisem nebo e-mailem je možné použít formulář (20.1 kB).

b) Oznámení podané ústně – Oznamovatel učiní oznámení telefonicky formou telefonátu na kontaktní telefonní číslo Příslušné osoby.

c) Oznámení podané osobně – Oznamovatel učiní oznámení ústně.

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, Příslušná osoba je povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního podání lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. V případě nedání souhlasu se sepíše o podaném oznámení pouze písemný záznam.


Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS)

V souladu se směrnicí EU mohou oznamovatelé podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to písemně nebo ústně.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Poučení oznamovatele

Při přijetí oznámení poučí Příslušná osoba oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v oznámení a dalším postupu řešení oznámení.


Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů.
Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatření do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.


Ochrana oznamovatele

 • V rámci ochrany oznamovatele je zachovávána důvěrnost totožnosti i informací uvedených v oznámení.
 • Oznamovatel má nárok na ochranu, tohoto práva se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu.
 • Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením.
 • Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu města Jirkov vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení.
 • Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).


Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje oznamovatele nejsou zpracovávány a nelze o nich poskytovat žádné informace.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 1. 8. 2023

 


Celá verze dokumentu ke stažení:

Ochlogo pdfrana oznamovatelů (236.45 kB)

Příloha - formulář pro podání oznámení (20.1 kB)logo word