Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednací řád

účinný od 5. 2. 2024

Rada města Jirkov (dále jen „rada“) se v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesla na vydání tohoto vnitřního předpisu Jednací řád Rady města Jirkova.


Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád rady upravuje podrobnosti o jejím jednání, tj. zejména upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, kontrolu přijatých usnesení.

Článek 2
Příprava jednání rady

2.1    Rada zasedá podle jím schváleného plánu práce, který je zpracován na období minimálně 6 měsíců.
2.2    Podle potřeby může starostka nebo místostarostové svolat jednání rady mimo schválený plán práce.
2.3    Podklady pro jednání rady připravují jednotlivé odbory a útvar (dále jen „odbory“) Městského úřadu Jirkov (dále jen „městského úřadu“), vedoucí organizací, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, případně tajemnice městského úřadu.
2.4    Za přípravu podkladů zodpovídá tajemnice městského úřadu.

Článek 3
Svolávání zasedání rady

3.1    Jednání rady svolává starostka (v její nepřítomnosti místostarosta) nejméně
3 dny před jeho konáním. Jednání se svolává pozvánkou, která je zasílána
e-mailem a musí obsahovat datum, místo, čas a program jednání.
3.2    Současně s pozvánkou obdrží členové rady potřebné podkladové materiály v elektronické podobě. Podkladové materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady posoudit projednávanou problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí podkladového materiálu musí být i návrh na usnesení.

Článek 4
Jednání rady

4.1    Jednání rady jsou neveřejná. Rada však může k jednotlivě projednávaným bodům přizvat dalšího člena zastupitelstva města, případně i jiné osoby.
4.2    Členové rady jsou povinni zúčastnit se každého jednání. V opačném případě jsou povinni se předem omluvit starostce (případně místostarostovi). V mimořádných případech (např. hospitalizace, neplánovaná služební cesta apod.) se neúčast omlouvá dodatečně do 7 kalendářních dnů.
4.3    Svoji účast na jednání rady stvrzují přítomní členové rady svým podpisem do prezenční listiny, která tvoří přílohu pořizovaného zápisu z jednání rady. V případě tzv. on-line účasti jednání rady je do prezenční listiny poznamenáno „on-line účast“, kterou potvrdí svým podpisem předsedající.
4.4    Jednání rady se zúčastňuje i tajemnice městského úřadu a to s hlasem poradním.
4.5    Jednání rady řídí starostka, v její nepřítomnosti uvolněný místostarosta, případně jiný člen rady (dále jen „předsedající“).
4.6    Jestliže při zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů rady, předsedající zasedání ukončí.
4.7    Je-li v době zahájení jednání přítomna požadovaná nadpoloviční většina členů rady, předsedající jednání zahájí. Poté nechá schválit navržený program jednání.  Program je možno doplnit na návrh kteréhokoliv člena rady nebo tajemnice městského úřadu. Předsedající rovněž určí osobu pořizující zápis z jednání rady.
4.8    Pokud byly vzneseny námitky proti zápisu z minulého jednání rady, nechá o nich předsedající rozhodnout radu před projednáváním jednotlivých bodů programu.
4.9    Stálými body programu jsou:
a)    Schválení programu
b)    Kontrola plnění usnesení rady
c)    Činnost Městské policie Jirkov
4.10    K projednání jednotlivých bodů programu jednání rady jsou zpravidla přizváni předkladatelé zpráv.
4.11    Ke každému projednávanému bodu může probíhat rozprava, kterou řídí předsedající. Po skončení rozpravy je přijímáno usnesení. Před vlastním hlasováním je text navrženého usnesení předsedajícím hlasitě přečten.
4.12    Pokud je k projednávanému bodu předložen členem rady (případně tajemnicí městského úřadu) nový návrh, hlasuje se nejprve o tomto návrhu.
4.13    K platnému usnesení nebo rozhodnutí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
4.14    Z průběhu jednání je pořizován zápis, který musí obsahovat:
a)    počet přítomných členů rady,
b)    schválený program jednání,
c)    průběh a výsledek hlasování,
d)    přijatá usnesení.
4.15    Zápis z jednání rady podepisuje starostka spolu s  místostarostou, případně jiným radním.
4.16    Za konečné vyhotovení zápisu zodpovídá městský úřad. Ten rovněž zabezpečí jeho uložení k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 15 kalendářních dnů od jejího konání a musí být uložen na odboru kancelář úřadu - sekretariát starostky.
4.17    Starostka disponuje sistační pravomocí, kdy věc následně předkládá na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Jirkova (dále jen „zastupitelstvo“).
4.18    Usnesení rady může být i zrušeno zastupitelstvem, pokud je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva.

Článek 5
Kontrola přijatých usnesení

5.1    Závěry a úkoly vyplývající z přijatých usnesení rady plní příslušné odbory městského úřadu, tajemnice městského úřadu, případně vedoucí organizací, jejichž zřizovatelem je město Jirkov.
5.2    O plnění úkolů informují výše uvedené subjekty radu města v rámci projednávání pravidelného bodu jednání „Kontrola plnění usnesení rady“, který předkládá tajemnice úřadu.
5.3    Výkon kontrolní činnosti nad plněním usnesení rady provádí v rámci své pravomoci kontrolní výbor zastupitelstva. O výsledcích své kontrolní činnosti informuje výbor zastupitelstvo prostřednictvím písemných zpráv o výsledku kontroly.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1    Povinnost vydat jednací řád rady města vyplývá z ustanovení obecního zřízení, kdy tento zákon však již dále neupravuje obsah jednacího řádu.
6.2    Porušení jednacího řádu rady města nemá za následek nezákonnost či neplatnost radou města přijatých usnesení a nemá tak ani vliv na zákonnost průběhu schůze rady města.
6.3    Na základě této skutečnosti, že jednací řád rady města je vydáván usnesením rady města, která může své usnesení kdykoliv změnit, od své vyjádřené vůle v konkrétních případech se odchýlit, může tak rada města postupovat i odchylně od ustanovení jednacího řádu.
6.4    Tento vnitřní předpis byl schválen Radou města Jirkova dne 5. 2. 2024 usnesením č. 42/3/RM/2024 a nabývá účinnosti dne 5. 2. 2024.
6.5    Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se zrušuje vnitřní předpis č. 10/2020 schválený Radou města Jirkova dne 24. 8. 2020 usnesením č. 21/21/RM/2020.

 

Dana Havlátková Jurštaková                                              Josef Šebek
starostka města Jirkova                                                     místostarosta města Jirkova


Ing. Jiří Šruma
místostarosta města Jirkova