Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednací řád

Článek 1
Úvodní  ustanovení

1.1    Rada města Jirkova (dále jen „rada“) se v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) usnesla vydat tento jednací řád.

1.2    Jednací řád rady upravuje podrobnosti o jejím jednání, tj. zejména upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení a kontrolu jejich plnění.

1.3    Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance města Jirkova, pro zaměstnance zařazené do MěÚ Jirkov a pro uvolněné zastupitele města (dále jen „zaměstnanci“).  


Článek 2
Příprava jednání rady

2.1    Rada zasedá podle jím schváleného plánu práce, který je zpracován na období minimálně 6 měsíců.

2.2    Podle potřeby může starostka nebo místostarostka svolat jednání rady mimo schválené termíny.

2.3    Podklady pro jednání rady připravují jednotlivé odbory a útvar (dále jen „odbory“) městského úřadu, vedoucí organizací, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, případně tajemnice městského úřadu.

2.4    Za přípravu podkladů zodpovídá tajemnice městského úřadu.

 

Článek 3
Svolávání zasedání rady

3.1    Jednání rady svolává starostka (v její nepřítomnosti místostarostka) nejméně 3 dny před jeho konáním. Jednání se svolává pozvánkou, která je zasílána elektronicky a musí obsahovat datum, místo, čas a program jednání.

3.2    Současně s pozvánkou obdrží členové rady potřebné podkladové materiály rovněž v elektronické podobě. Podkladové materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady komplexně posoudit projednávanou problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí podkladového materiálu musí být i návrh na usnesení.


Článek 4
Jednání rady

4.1    Jednání rady jsou neveřejná. Rada však může k jednotlivě projednávaným bodům přizvat dalšího člena zastupitelstva města, případně i jiné osoby.

4.2    Členové rady jsou povinni zúčastnit se každého jednání. V opačném případě jsou povinni se předem omluvit starostce (případně místostarostce). V mimořádných případech (např. hospitalizace, neplánovaná služební cesta apod.) se neúčast omlouvá dodatečně.

4.3    Svoji účast na jednání rady stvrzují přítomní členové rady svým podpisem do prezenční listiny, která tvoří přílohu pořizovaného zápisu z jednání rady.

4.4    Jednání rady se zúčastňuje i tajemnice městského úřadu a to s hlasem poradním.

4.5    Jednání rady řídí starostka, v její nepřítomnosti místostarostka, případně jiný člen rady (dále jen „předsedající“).

4.6    Jestliže při zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů rady, předsedající zasedání ukončí. Náhradní zasedání rady v tomto případě svolá předsedající tak, aby se konalo nejpozději do 10 dnů. Svolává se postupem dle Čl. 3 bod 1.

4.7    Je-li v době zahájení jednání přítomna požadovaná nadpoloviční většina členů rady, předsedající jednání zahájí. Poté nechá schválit navržený program jednání.  Program je možno doplnit na návrh kteréhokoliv člena rady nebo tajemnice městského úřadu. Předsedající rovněž určí osobu pořizující zápis z jednání rady.

4.8    Pokud byly vzneseny námitky proti zápisu z minulého jednání rady, nechá o nich předsedající rozhodnout radu před projednáváním jednotlivých bodů programu.

4.9    Stálými body programu jsou:
a)    Kontrola plnění usnesení rady
b)    Činnost komisí
c)    Činnost městské policie

4.10    K projednání jednotlivých bodů programu jednání rady jsou zpravidla přizváni předkladatelé zpráv.

4.11    Ke každému projednávanému bodu probíhá diskuse, kterou řídí předsedající. Po skončení diskuse je přijímáno usnesení. Před vlastním hlasováním je text navrženého usnesení předsedajícím hlasitě přečten.

4.12    Pokud je k projednávanému bodu předložen členem rady (případně tajemnicí městského úřadu) nový návrh, hlasuje se nejprve o tomto návrhu.

4.13    K platnému usnesení nebo rozhodnutí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

4.14    Z průběhu jednání je pořizován zápis, který musí obsahovat:
a)    Počet přítomných členů rady
b)    Schválený program jednání
c)    Průběh diskuse včetně jmen diskutujících
d)    Průběh a výsledek hlasování
e)    Přijatá usnesení
f)    Dotazy, připomínky či podněty, pokud byly při jednání vzneseny

4.15    Zápis z jednání rady podepisuje starostka spolu s místostarostkou, případně jiným radním

4.16    Za konečné vyhotovení zápisu zodpovídá městský úřad. Ten rovněž zabezpečí jeho uložení k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen na odboru kancelář úřadu - sekretariát starostky.

4.17    Starostka je oprávněna pozastavit výkon usnesení rady, má-li za to že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

4.18    Usnesení rady může být i zrušeno zastupitelstvem města, pokud je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva města.


Článek 5
Kontrola přijatých usnesení

5.1    Závěry a úkoly vyplývající z přijatých usnesení rady plní příslušné odbory městského úřadu, tajemnice městského úřadu, případně vedoucí organizací, jejichž zřizovatelem je město Jirkov.

5.2    O plnění úkolů informují výše uvedené subjekty radu města v rámci projednávání pravidelného bodu jednání „Kontrola plnění usnesení rady“, který předkládá tajemnice úřadu.

5.3    Výkon kontrolní činnosti nad plněním usnesení rady provádí v rámci své pravomoci kontrolní výbor zastupitelstva města Jirkova. O výsledcích své kontrolní činnosti informuje výbor zastupitelstvo města prostřednictvím písemných zpráv o výsledku kontroly.

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1    Tímto vnitřním předpisem se ruší vnitřní předpis č. 12/2014 Jednací řád Rady města Jirkova ze dne 22. 12. 2014.

6.2    Tento vnitřní předpis byl schválen radou města usnesením č. 21/21/RM/2020 ze dne 24. 8. 2020.

Mgr. Darina Kováčová                                                                           Dana Jurštaková   
starostka města                                                                            místostarostka města