Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do Zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 2. a 3. října 2020

INFORMAČNÍ LETÁK PRO KRAJSKÉ VOLBY

Informace k volbám dle harmonogramu - město Jirkov:

Volby do zastupitelstev krajů, které se konají každé čtyři roky, se letos uskuteční 2. a 3. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a lidé budou moci chodit s lístky k urnám do 22 hodin. V sobotu se volí od 8 hodin, volební místnosti se zavřou ve 14 hodin a nastane sčítání hlasů. Jirkov má 13 volebních okrsků - viz soubor níže:

Informace pro voliče v karanténě

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka (1. 10.) volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Za tímto účelem zřídil Krajský úřad Ústeckého kraje telefonní číslo 773 031 725.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místor, a to pouze v územním obovu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena.

Možnost hlasování na voličský průkaz

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením Městskému úřadu v Jirkově do 25. září 2020

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče

Osobně do 30. září 2020 do 16 hodin - volič se dostaví na Městský úřad v Jirkově, prokáže svou totožnost a pracovník úřadu učiní úřední záznam  (kancelář evidence obyvatel - Jana Kršková)

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Informace k volební kampani o možnosti výlepu plakátů předvolební kampaně

dle § 56a, odst. 6) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Politické strany, politická hnutí a koalice mají možnost požádat firmu RENGL o výlep plakátů v době předvolební kampaně pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 2. - 3. 10. 2020 za ceny uvedené na jejich stránkách www.rengl.cz, kde je uveden i seznam plakátovacích ploch - telefonní spojení: 485 110 298 nebo 603 468 414.

Sběrné místo firmy RENGL je v Informačním centru Jirkov, Tyršova ul. čp. 23;

provozní doba:   pondělí  až pátek          8,30 – 17,00 hod (polední přestávka 12,00 – 12,30 hod).

Materiály k vylepení je nutné odevzdat na sběrné místo vždy do pátku do 12 hod.

Na tomto sběrném místě je možné objednat výlep plakátů nejen v Jirkově, ale i v okolních městech.

Členství v okrskové volební komise

Informace jsou průběžně doplňovány.