Menu
Město Jirkov
jirkov

GIS

Mapová aplikace, kdy se při volbě uplatnit nastavení zobrazí:

 • místa na odpad: kovy, olej, elektro, textil
 • distribuční místa Jirkovských novin
 • dopravní omezení
 • výpadky / poruchy: voda, elektřina, plyn
 • městská policie: kamery, okrsky
 • vodní zdroje pro hasiče
 • volby: volební místnosti, volební okrsky
 • městské komunikace podle tříd (silnice, MK 2., 3. a 4. třídy, účelové komunikace)
 • druhy pozemků
 • zóny s povinností vést psa na vodítku
 • a další..

Mapa územního plánu

 


GIS ČR

Mapová základní aplikace (T-mapy)

 


GEOPORTÁL ÚSTECKÉHO KRAJE

Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje

 


Další mapy, příp. mapové servery Jirkova a okolí

 


 

info

Pod pojmem Geografický informační systém se vesměs rozumí počítačové systémy, které umí pracovat s prostorovými daty. Pro označení Geografických informačních systémů se běžně používá zkratka GIS.

 • Geo znamená, že GIS pracuje s údaji a informacemi vztahujícími se k Zemi, pro které známe jejich lokalizaci v prostoru.
 • Grafický znamená, že GIS využívá prostředků grafické prezentace dat a výsledků analýz a grafické komunikace s uživatelem.
 • Informační znamená, že GIS provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s cílem získat nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánování, modelování.
 • Systém znamená, že GIS představuje integraci technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, personálu, uživatelů apod. do jednoho celku.

Reálné objekty jsou do databáze převáděny jako soubor tématických vrstev, které obsahují data o určité vlastnosti nebo jevu (např. půdách, horninách, rostlinstvu apod.)Vrstvy gis

Jeho velkou výhodou je rychlé zobrazení popisných i tabulkových dat v digitální mapě na obrazovce monitoru, či výstupů v podobě papírových map. Dovede kombinovat mapové podklady a provádět analýzy, které by byly na papírových mapách proveditelné jen s velkým úsilím a náklady.

Mapa

Zrychluje práci při vyhledávání parcel, čísel popisných, orientačních apod. Data v GISu a ostatních SW a registrů jsou vzájemně pevně logicky provázána a proto je nutné uvažovat o informačním systému jako celku.

 

 

Uživatelský manuál pro GIS