Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Ing. Pavel Urban

Vedoucí: Ing. Urban Pavel

Telefon: 474 616 430

E-mail: urban@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 1, 3. patro

Kontakt na odbor:

 


upozorněníNa městském úřadě probíhají v této době stavební práce. V radničních budovách čp. 1 a čp. 2 se rekonstruuje elektroinstalace a chystá se i výměna oken ve fasádě a střešním plášti.

Žádné z agend a služeb pro obyvatele se stavební práce nedotknou – vše funguje v plném rozsahu, jen o něco méně komfortně.

V současné době je přestěhován stavební úřad a životní prostředí, který působí v zasedací místnosti radnice (2. patro hlavní budovy). Stavební úřad pracuje v maximálním možném rozsahu a omlouvá se za možné potíže. Ty jsou způsobené momentálním umístěním některé podpůrné dokumentace mimo prostory současného působení odboru.

Telefonní čísla jsou stále stejná.

Děkujeme za pochopení!


Činnosti

STAVEBNÍ ÚŘAD

Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu je zabezpečování a dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a souvisejících vyhlášek.

Územně se pravomoc stavebního úřadu vztahuje na následující obce:

 • Jirkov ( Březenec, Červený Hrádek, Jindřišská)
 • Boleboř (Orasín, Svahová)
 • Otvice
 • Pesvice
 • Strupčice (Hošnice, Okořín, Sušany)
 • Vrskmaň (Zaječice)
 • Vysoká Pec (Drmaly, Pyšná, Podhůří)
 • Všestudy

 

dělení a scelování pozemků

 

odstraňování staveb

 

provádění kontrolních prohlídek

 

správní delikty a přestupky proti stavebnímu řádu

 

stavební řízení a ohlašování staveb dle §104

 
 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vyjadřování z hlediska státní správy na úseku ŽP ke stavebním řízení

 • vyjadřování z hlediska ochrany životního prostředí k projektovým dokumentacím, sloužící pro řízení vedené dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

odpady

(zákon č. 541/2020 Sb.)
 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby

- využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a
- mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona.

 • projednává přestupky fyzických, fyzických podnikajících a právnických osob

ochrana ovzduší

(zák. č. 201/2012 Sb.)
 • je-li to třeba, vydává pro případy vzniku smogové situace regulační řád - regulační řád vydává obec formou nařízení,
 • může vydat své vyjádření k řízení podle odst.2 písm. b).

ochrana přírody a krajiny

 
 • dle zákona č. 114/1992 a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb. vydává povolení ke kácení, pokud se jedná o dřevinu rostoucí na pozemku v osobním vlastnictví

POZOR: pokud se jedná o dřevinu rostoucí na pozemku ve vlastnictví města Jirkova, je nutné žádost směřovat na odbor majetku města a útvaru investic (OMMaÚI) a o povolení pak žádá město Jirkov prostřednictvím OMMaÚI.

 • s výjimkou  území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích a pěšinách ve svém správním obvodu,
 • vydává závazné stanovisko k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality a registruje významné krajinné prvky,
 • sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu, projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů. Předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu,
 • vydává souhlasy k ošetřování památných stromů, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí.

ochrana vod

(zákon č. 254/2001 Sb., a související předpisy)
 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice,

ochrana zvířat proti týrání

(zákon č. 246/1992 Sb. v úplném znění vyhlášeno zákonem č. 149/2004 Sb.)
 • zpracovává podklady pro přestupková řízení,
 • zpracovává podklady pro řízení o správním deliktu,
 • Projednává přestupky podle § 27 odst. 1 písm. q) a podle § 27a odst. 1 písm. n)

rostlinolékařská péče

(zákon č. 326/2004 Sb.)
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.

rybářství

(zákon č. 99/2004 Sb.)
 • vydává rybářské lístky pro občany ČR s trvalým bydlištěm ve správním obvodu MěÚ Jirkov, případně cizincům zdržujícím se v tomto obvodu

veterinární péče

(zákon č. 166/1999 Sb.)
 • schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji žvočišných produktů a povoluje jejich konání.
 • na návrh krajské veterinární správy vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, které dále ukončuje a dozírá na jejich plnění

 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Pracovník: Ing. Vančurová Zlata
(zákon č. 13/1997 Sb.)

 • zajišťuje výkon činností silničního správního úřadu na úseku místních komunikací (§40/5b zákona č. 13/1997 Sb.) - rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
 • povoluje zvláštní užívání místní komunikace, přičemž zvláštním užíváním je:
    a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo  
        hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
    b) užití místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro:
        1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
        2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám
            těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka  
            stavebních hmot nebo paliva apod.),
        3. provádění stavebních prací,
        4. zřizování vyhrazeného parkování,
        5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
        6. audiovizuální tvorbu,
   c) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
   d) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi 
       mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
   e) výjimečné užití místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,
   f) výjimečné užití místní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.
 • vydává dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel.
 • rozhoduje o odstranění vraku ze silničního pozemku. 
 • rozhoduje o prodeji vozidla ve veřejné dražbě.
 • vydává rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.
 • předává informace do Centrální evidence pozemních komunikací.
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi.

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

územní plán, vyjadřování z hlediska územního plánu

Pracovník: Ing. Pavel Urban

V rámci územního plánování řeší úkoly územně plánovací dokumentace, která v sobě zahrnuje územní plán.

V územním plánu jsou řešeny zásady organizace, územního a funkčního uspořádání ploch.

Územní plán sídelního útvaru Jirkov

 


Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.