Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednací řád komisí

Rada města , v souladu s ustanovením § 122 , odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, svým usnesením č.782/06 ze dne 22.11.2006 ustavila jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Čl. I.

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, přijímání stanovisek a doporučení pro radu města.

Čl. II.
Příprava a svolání jednání komise
 1. Komise jedná dle potřeby RM a svého plánu práce. Plán práce schvaluje RM na období minimálně 6 měsíců .
 2. Vlastní přípravu jednání včetně podkladů zajišťuje předseda komise ve spolupráci s tajemníkem komise. Potřebné informace a podklady mohou komise vyžadovat od příslušných odborů MěÚ a jejich pracovníků.
 3. Jednání komise po dohodě s předsedou komise svolává tajemník komise písemnou pozvánkou ( telefonicky, stanovením stálého termínu).
 
Čl. III.
Jednání komise
 1. Jednání komise je neveřejné. Komise může k jednotlivým bodům programu přizvat i jiné osoby.
 2. Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti jiný jim pověřený člen komise.
 3. Při jednání komise musí být přítomna nadpoloviční většina členů komise. V opačném případě se musí jednání komise opakovat v náhradním termínu.
 4. Ze své činnosti komise odpovídají radě města a předkládají jí svá stanoviska a náměty.
 5. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 6. Z jednání komise se vždy pořizuje zápis ( záznam), který musí obsahovat:
  1. počet přítomných členů komise
  2. schválený program jednání
  3. průběh diskuse
  4. průběh a výsledek hlasování
  5. přijatá stanoviska a náměty
 7. Zápis z jednání obdrží členové komise a 1 x je předán místostarostovi pro jednání v RM. Trvale je uložen u tajemníka komise.

Čl. IV.

Kontrola činnosti komise

Výkon kontroly nad činností komise provádí výhradně rada města.

Jednací řád komisí byl projednán a schválen RM Jirkova na svém zasedání dne 22.11.2006 Tímto dnem rovněž nabývá účinnosti.