Menu
Město Jirkov
jirkov

Nebezpečné odpady

informaceOdpady, které ohrožují jak životní prostředí, tak zdraví lidí a zvířat a to svými definovanými vlastnostmi.

Hlavní vlastnosti nebezpečných odpadů jsou například výbušnost, hořlavost, žíravost, toxicita, infekčnost atd.

 • s nebezpečným odpadem je nutné nakládat velice opatrně, v souladu s právními předpisy, s provozním a manipulačním řádem a pouze způsobilou osobou.
 • likvidace nebezpečných odpadů je možná pouze prostřednictvím specializované firmy, která má souhlas k nakládání s jednotlivými druhy odpadu.
 • odpad je pak likvidován v souladu s platnou legislativou, většinou ve spalovnách nebezpečných odpadů.
 • některé druhy odpadu jsou pak dále recyklovány.

Město Jirkov sbírá nebezpečné odpady prostřednictvím sběrného dvora, který se nachází v areálu Krušnohorských služeb, a.s.

 


Vliv nebezpečných odpadů na lidské zdraví

Nesprávná manipulace s nebezpečnými odpady může způsobit vážná zranění a onemocnění (nádorová onemocnění, otravy, infekce, popáleniny aj. Z tohoto důvodu je třeba při nakládání s takovými odpady dodržovat zásady, které jsou uvedeny např. v identifikačním listu nebezpečného odpadu.

Vliv nebezpečných odpadů na životní prostředí

Vznik odpadů a nakládání s nimi může působit mnoho problémů a rizik pro životní prostředí (znečištění ovzduší, vody, půdy, vliv na vzhled a ráz krajiny aj.). Největší problém představují nebezpečné odpady.

 

Baterie a akumulátory

Jedná se o nebezpečný druh odpadu, který je v domácnosti běžně produkován. Z baterií či akumulátorů se po čase začnou uvolňovat nebezpečné látky a to především těžké kovy. Tyto mohou následně znečistit půdu nebo spodní či povrchové vody.

informace
Ve městě Jirkov lze tento druh odpadu odevzdat kromě sběrného dvora na tato místa:

 1. CONDOR elektrocentrum, Kostelní 48, Jirkov, 431 11
 2. Elektro expert, Obchodní zóna 268, Jirkov, 431 11
 3. Informační centrum, Kostelní 47, Jirkov, 431 11
 4. JIP potraviny, Ervěnická 1146, Jirkov, 431 11
 5. JIP potraviny, Mládežnická 1596, Jirkov, 431 11
 6.  JYSK, Otvice 267, Jirkov, 431 11
 7. Městský úřad, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, 431 11
 8. Penny Market, Dvořákova 1893, Jirkov, 431 11
 9. Penny Market, Hrdinů 1848, Jirkov, 431 11
 10. Sběrný dvůr - Krušnohorské služby a.s, Březenec 704, Jirkov, 431 11
 11. Tesco, Smetanovy Sady 2152, Jirkov, 431 11
 12. Venkovní červený kontejner, Budovatelů, Jirkov, 431 11
 13. Venkovní červený kontejner, Červenohrádecká, Jirkov, 431 11
 14. Venkovní červený kontejner, Ervěnická, Jirkov, 431 11
 15. Venkovní červený kontejner, Březenec, Jirkov, 431 11
 16. Venkovní červený kontejner, Krušnohorská, Jirkov, 431 11
 17. Venkovní červený kontejner, Na Borku, Jirkov, 431 11
 18. Venkovní červený kontejner, Vinařická, Jirkov, 431 11
 19. Venkovní červený kontejner, Tyršova, Jirkov, 431 11
 20.  Venkovní červený kontejner, Jirkovská, Chomutov, 430 04
 21.  Venkovní červený kontejner, Březenec 704, Jirkov, 431 11

 


Osvědčení dokládá podíl města Jirkova na systému sběru, třídění a recyklace odpadních baterií v České republice, a také dokazuje, že město Jirkov bere environmentální odpovědnost vůči svým občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům a široké veřejnosti vážně.

 

ECOBAT osvědčení


 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí pro město Jirkov za rok 2023

osvědčení ECOBAT