Menu
Město Jirkov
jirkov

Petice a stížnosti

Mezi činnosti Útvaru interního auditu patří i vyřizování stížností a petic občanů.

Co obsahuje stížnost a co petice a čím se od sebe liší?

Stížností

je podání fyzické nebo právnické osoby (dále jen "stěžovatel"), který se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností orgánů veřejné správy, upozorňuje na konkrétní nedostatky, zejména porušování právních či jiných předpisů, jejichž odstranění si vyžaduje zásah orgánů veřejné správy. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, co obsahuje a přesné uvedení čeho se stěžovatel domáhá.

Stížností podle § 175 správního řádu je podání, které poukazuje na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu.

Peticí

se rozumí podávání žádostí, návrhů a stížností fyzických a právnických osob správním orgánům a orgánům územních samosprávných celků (dále jen "orgány veřejné správy") ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Podaná petice musí mít písemnou formu a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Pokud k petici přiložené podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice je podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy  petičního výboru v této věci zastupovat. U podpisu pod petici uvede občan své jméno, příjmení a bydliště.

info

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 19. 4. 2024

Za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu Jirkov celkem 21 stížností a 1 petice:

informace

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 26. 1. 2024

Za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu Jirkov celkem 31 stížností a 4 petice:

informace

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 27. 1. 2023

Za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 24 stížností a 3 petice ...

ilustrační foto

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 4. 2. 2022

Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 44 stížností a 3 petice ...

ilustrační foto - informace

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 21. 1. 2021

Za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 44 stížností a přijata 1 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 14. 1. 2020

Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo přijato celkem 45 stížností, nebyla přijata žádná petice:

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2018

Datum: 15. 4. 2019

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Útvar interního auditu MěÚ Jirkov jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2018:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 4. 1. 2019

Za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo přijato celkem 32 stížností a 5 petic:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 8. 1. 2018

Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo přijato celkem 59 stížností a 1 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 12. 1. 2017

Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo přijato celkem 37 stížností a 2 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 7. 4. 2016

Za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo přijato celkem 40 stížností a 5 petic.

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 12. 1. 2015

Za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo přijato celkem 45 stížností. V uvedeném období nebyla přijata žádná petice.

Stížnosti a petice v roce 2013

Datum: 16. 1. 2014

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bylo přijato celkem 42 stížností a 5 petic.

Stížnosti a petice v roce 2012

Datum: 16. 1. 2013

Za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bylo přijato celkem 70 stížností a 2 petice. K 31. 12. 2012 bylo vyřízeno celkem 69 přijatých stížností a 2 přijaté petice. 1 stížnost je stále v šetření. Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, a to o 23. Vzrostl i počet přijatých petic, a to o jednu. Z celkového počtu vyřízených stížností bylo 15 posouzeno jako oprávněné, 9 jako částečně oprávněné a 45 jako neoprávněné. Stížnosti i petice jsou vyřizovány útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově na základě Směrnice pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Jirkova. Veškeré přijaté stížnosti i petice byly vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny.

Stížnosti a petice v roce 2011

Datum: 7. 2. 2012

Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo přijato celkem 47 stížností a 1 petice.

Stížnosti a petice v roce 2010

Datum: 4. 1. 2011

Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 bylo přijato celkem 49 stížností a 4 petice.

Stížnosti a petice v roce 2009

Datum: 5. 1. 2010

Za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bylo přijato celkem 55 stížností a 2 petice.

Stížnosti a petice v roce 2008

Datum: 17. 6. 2009

V roce 2008 bylo podáno celkem 9 petic a 49 stížností. Oproti roku 2007 došlo k poklesu počtu stížností a vyřizování petic a stížností orgány města Jirkova.

Stížnosti a petice v roce 2007

Datum: 16. 6. 2009

V r. 2007 bylo podáno Městskému úřadu v Jirkově celkem 55 stížností a 5 petic. Vše bylo vyřízeno v termínu.