Menu
Město Jirkov
jirkov

Zvláště chráněná uzemí

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit jako zvláště chráněná území a stanovit podmínky jejich ochrany. 

Kategorie zvláště chráněných území jsou:

 • národní parky
 • chráněné krajinné oblasti
 • národní přírodní rezervace
 • přírodní rezervace
 • národní přírodní památka
 • přírodní památka

V nejbližším okolí Jirkova jsou dvě národní přírodní rezervace - NPR - a jsou to lokality: 

Novodomské rašeliniště

 • vyhlášeno v roce 1967
 • důvodem ochrany je zachování původní typické geobiocenózy v Krušných horách
 • nachází se jihovýchodně od osady Načetín
 • rozloha: 378 ha

Charakteristika: 
Jedná se o rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi – Načetínským a Jezerním. Tato rašeliniště jsou propojena podmáčenými smrčinami tvořící ochranné pásmo. Na tento biotop je vázána typická flóra i fauna.
I když smrkové porosty Krušných hor jsou silně poškozeny imisemi, patří komplex Jezerního a Načetínského rašeliniště k nejlépe zachovalým v Evropě.

Jezerka

 • vyhlášena v roce 1969
 • důvodem ochrany je typické lesní společenstvo bukového pásma Krušných hor
 • leží na rozhraní okresů Chomutov a Most
 • rozloha: 134,5 ha

Charakteristika: 
V rezervaci je chráněn nejpřirozenější a nejzachovalejší smíšený porost na jižních svazích východní části Krušných hor, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří. Bukové porosty dosahují stáří zhruba 250 let, na vrcholu Jezeří se nachází jedna z nejvýše položených doubrav v České republice.
Součástí je Žaberská lípa, která byla vyhlášena jako památný strom a to dne 30.3.2010. Lípa má výšku 5m (jedná se o torzo), stáří 700 let a obvod kmene je 740 cm.