Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Vedoucí: Ing. Bc. Lenka Batrinová, MBA

Telefon: 474 616 450, 734 201 179

E-mail: batrinoval@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 1, 2. patro

 


Činnosti

daně a poplatky

(zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,  zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a  zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)
 
 • proúčtování pokladní hotovosti,
 • zajišťování poplatků dle OZV
 • zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut včetně správního řízení,
 • připravuje návrhy žalob souvisejících s vymáháním pohledávek města předaných od odborů městského úřadu a zpracovává podklady pro jejich následné vymáhání soudními exekutory,
   

ekonomika města I.

(zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ; zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 
 • proúčtování příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby,
 • proúčtování účelových fondů obce,
 • sledování čerpání a splácení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova,
 • zajišťování daňového řízení se správcem daně u daně z nemovitosti za obec, daně z příjmu právnických osob za obec a daně z přidané hodnoty za obec,
 • přihlašuje pohledávky města do zahájených insolvenčních řízení a dědických řízení,
 • v souladu s příslušným právním předpisem zajišťuje u příslušného finančního úřadu podání daně z nabytí nemovitostí.
   

ekonomika města II.

(zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ; zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
 
 • sestavování návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok za jednotlivé odbory,
 • zpracování rozboru hospodaření města,
 • zpracování výkazů příspěvkových organizací města,
   

finanční účetnictví

Pracovník: Cermanová Olga
(zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
 
 • sumarizace účetní evidence MěÚ
 • evidence a proplácení došlých faktur dle termínu splatnosti,
 • evidence a kontrola vystavených faktur.

mzdové účetnictví

Pracovník: Alexanderová Alena
 

Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.