Menu
Město Jirkov
jirkov

Čestní občané

Udělování čestného občanství a cen obce se řídí § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

2) Obec může udělovat ceny obce.

Komentář k zákonu:

Udělování čestného občanství obce a udělování tzv. cen obce náleží ke specifickým záležitostem, které již ze své povahy spadají do samostatné působnosti obce. Právní režim udělování čestného občanství obce i cen obce je přitom důsledně koncipován právní úpravou tak, že jde o právo obce, nikoliv o její povinnost.

Institut čestného občanství je platným právem upraven tak, že jeho prostřednictvím jsou čestní občané zahrnováni do tzv. osobního základu samosprávy obcí. Začlenění čestných občanů obce do tohoto osobního základu samosprávy obcí má význam především společenský a reprezentativní, a takto zvýrazněně se také zpravidla projevuje dopad zapojení těchto občanů do samosprávy obce. Právně se toto začlenění projevuje sice toliko v jediném, ale v daných souvislostech zřejmě plně dostačujícím oprávnění čestných občanů, a to oprávnění vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

Udělení čestného občanství je primárně vázáno na významné zásluhy o rozvoj obce, nicméně tento předpoklad je uveden toliko jako demonstrativní. Tzn., že v odůvodněných případech není vyloučeno udělení čestného občanství ani v případě jiných významných zásluh. Dostatečnost důvodů pro udělení čestného občanství obce je vždy věcí úvahy orgánu, kterému přísluší rozhodovat o jeho udělení. O čestném občanství obce rozhoduje podle platné právní úpravy obec prostřednictvím svého zastupitelstva, přičemž čestné občanství obce může obec nejen udělit, ale případně také může občanství odejmout.