Menu
Město Jirkov
jirkov

Odpadové hospodářství

změny od 1. ledna 2021 přehledně na stránkách

Krajského úřadu Ústeckého kraje:

www.kr-ustecky.cz

Město Jirkov má zajištěné nakládání s odpady na území města Jirkova a přilehlých obcí (Březenec, Červený Hrádek, Jindřišská) prostřednictvím odpadové firmy Krušnohorské služby a.s. Firma zajišťuje pro město Jirkov následující služby:

 • svoz a uložení komunálního odpadu na skládku,
 • sběr nebezpečných odpadů,
 • strojní úklid komunikací,
 • zimní údržba komunikací,
 • údržba veřejného osvětlení,
 • oprava komunikací a chodníků,
 • správa místních komunikací,
 • správa a údržba dešťové kanalizace,
 • svoz, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro obyvatele na území města,
 • svoz, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro právnické a podnikatelské subjekty a jiné obce.

Město Jirkov spolupracuje v rámci odpadového hospodářství obce s dalšími společnostmi:

 • EKO-KOM a.s.
 • Asekol a.s.
 • Elektrowin a.s.
 • Koutecký s.r.o.
 • ECOBAT s.r.o.
 • TRAFIN OIL
 • EKOLAMP s.r.o.

Hlavní priority odpadového hospodářství města Jirkova:

 • Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností.
 • Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionu.
 • Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území města Jirkova, s důrazem na oddělený sběr.
 • Omezení skládkování na území města Jirkova.
 • Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a životní prostředí.
 • Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a sociální udržitelnost.
 • Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství ve městě Jirkov.

 

osvědčení o úspoře emísí - Jirkov 2021

Město Jirkov má na svém území k dispozici  sběrný dvůr, který je umístěn v areálu bývalého Podniku služeb a.s. – Nový Březenec 704, Jirkov.:

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je vybaven skladem nebezpečných odpadů.

Do správního území města zasahuje lokalita skládky Vysoká Pec (provozovatelem je společnost Marius Pedersen a.s.).

informace

Důležitými dokumenty odpadového hospodářství na úrovni města jsou:

Další informace k platbě za odpad: