Menu
Město Jirkov
jirkov

Povinně zveřejňované informace

Stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup je dána Vyhláškou ze dne 7. prosince 2020 č. 515/2020 Sb., v platném znění:

1. Název

Jirkov


2. Důvod a způsob založení

Město Jirkov jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.

Město Jirkov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle správního řádu a daňového řádu je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k přenesené působnosti je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí nezávislý auditor.

Další informace: Městský úřad/Základní informace


3. Organizační struktura

sekce: Radnice/Zastupitelstvo města

sekce: Radnice/Městský úřad/Členění úřadu

sekce: Radnice/Organizace zřízené městem


4. Kontaktní spojení


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 19-2226441/0100 (Komerční banka, a.s.)

Portál občana/Platební brána

Pokladna Městského úřadu: v hotovosti či kartou v úředních hodinách

PO: 8:00-11:00 a 12:00-17:00
ÚT: 8:00-11:00 a 12:00-13:00
ST: 8:00-11:00 a 12:00-17:00
ČT: 8:00-11:00 a 12:00-13:00
PÁ: 8:00-11:00 a 12:00-13:00

Další informace: Mistní poplatky a pokuty


6. IČO

00261904


7. DIČ

CZ00261904


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

sekce: Rozvoj a podnikání/Strategické dokumenty města, dlouhodbé koncepty

8.2. Rozpočet

sekce: Otevřená radnice/Hospodaření - město

podsekce: Otevřená radnice/Hospodaření - město/Rozpočet města


9. Žádosti o informace

Informace lze získávat ústně nebo písemně:

viz bod 4 - Kontaktní spojení

Více k žádostem o informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


10. Příjem podání a podnětů

Podávání žádostí, stížností, návrhů a dalších podání lze písemně i ústně - viz bod 4 - Kontaktní spojení

NEBO

prostřednictvím: Portál občana/Životní situace

NEBO

tištěné formuláře získáte také na Městském úřadě Jirkov, v úřední hodiny - viz bod 4 - Kontaktní spojení.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál občana/Životní situace

dále:

Opravné prostředky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u Městského úřadu v Jirkově, který napadené rozhodnutí vydal (§ 16 a násl.)
  • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u Městského úřadu, který žádost nevyřídil, ačkoliv měl (§ 16a)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 81 a násl.)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění:

  • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve hůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno (§ 109 a násl.)

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

sekce: Radnice/Vyhlášky a nařízení


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění nebyla dosud přijata.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů město Jirkov nemá.

13.2 Výhradní licence

V současné době město Jirkov nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytnuté informace zveřejněné dle § 5/3 zákona