Menu
Město Jirkov
jirkov

Životní prostředí

Životní prostředí můžeme definovat jako vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.

Můžeme jej rozdělit na složky živé (organické) a neživé (anorganické).

Živé

  • Biosféra (organismy)

Neživé

  • Hydrosféra (voda)                                     
  • Pedosféra (půda)
  • Litosféra (horninové prostředí)
  • Atmosféra (vzduch)

Blíže se studiem vztahů mezi organismy a životním prostředím zabývá vědní disciplina ekologie.

Ekologické centrum Most: www.ecmost.cz

 


Ke komplexní ochraně životního prostředí se vztahuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kdy jeho cílem je dosažení příznivého stavu životního prostředí. Za příznivý stav se dá považovat takový stav prostředí, který umožní existenci a zdravý rozvoj dnešním i budoucím generacím a současně nebude zpomalovat rozvoj ekonomický.

Město Jirkov se v rámci životního prostředí stará o širokou škálu disciplin, jejichž přesnější charakteristika je rozepsána v jednotlivých pododděleních kategorie životní prostředí.