Menu
Město Jirkov
jirkov

Vodní toky

Řeka Bílina (Bělá)

Dle historických pramenů je potvrzeno, že v roce 1300 stál v místě dnešního kostela sv. Jiljí kostelík. Dále prameny uvádějí, že byl na opevněném ostrůvku v řece Běle. Konfigurace terénu skutečně nasvědčuje tomu, že tok Běly v této době vedl jinudy – probíhal přes dnešní kurty v místech Mlýnské, Hrnčířské a Husovy ulice přes Kostelní ulici k soše Jana Nepomuckého.

Ve 30. letech 15. století už musely být v těchto místech usazené a zpevněné naplaveniny, protože zde vznikaly první kamenné domy a také byla započata totální rekonstrukce původního kostelíku v gotickou stavbu dnešního kostela.
Relativně zachovalé části toku jsou od výpustě přehrady k shromažďovací nádrži pod Benarem, od Žižkovy ulice k mostku v ulici Nový Březenec od Dvořákovy ulice kolem hasičů k jezu.

Řeka Bílina odvádí vody z užší východní části okresu spolu se svými drobnějšími přítoky, z nichž z levé strany je nejvýznačnější Srpina (ústí mimo území okresu). Bílina odvodňuje 133 km2 okresu; její koryto bylo v prostoru těžby uhlí vícekrát překládáno a voda Bíliny je místy vedena potrubím.

Celková plocha povodí je 26,6 km2 a délka říčního toku je 72,7 km. Správcem řeky Bíliny je Povodí Ohře s.p.

 

Řeka Bílina - pohled na Městkou věž

 

Koryto řeky Bíliny

 

Řeka Bílina

Nivský potok (Lužec)

Dnes nepatrný, v 70. letech ještě „divoký“ tok od Jindřišské (pramení jihozápadně od Jindřišské a stahuje vodu z obory a z mokřadů pod Boleboří) do Jirkova. Dodnes je patrný rigol, kterým potok protékal – v dnešní obchvatové komunikaci (v mlází zarostlé, ale stále patrné a zachované přemostění u odbočky na Boleboř), Jiráskova a Červenohrádecká. V té době byl potok regulován teprve až na „Osadě“, protékal pod silnicí od restaurací „Národní dům“ přes jižní trakt dnešního MěÚSS U Dubu, pokračoval až k vile (dnešní restaurace Klubko) v někdejší Luční ulici a do Jezerské ulice, kde byla zpevněná lávka ve směru z centra do dnešní ulice Budovatelů. Při přívalových deštích se ještě v 70. letech v Jezerské ul. rozvodňoval, vznikala tak „kratší“ větev do Běly, která kolem ruin pivovaru (v ulici 5. května) protékala dnešní ulicí U Sauny a 5. května přímo do řeky. Dnes je potrubím odváděn od „bolebořské odbočky“ přímo k ČOV.

Údolí potoka posloužilo k výstavbě silnice z Jirkova do Jindřišské, byla vybudována v letech 1882 – 1883. Ve stejných místech (od první ostřejší zatáčky pod Jindřišskou) po staletí vedla „máselná stezka“, která sloužila především ženám z horských obcí, které donášely máslo, ale i další zboží do Jirkova.

Jeho celková plocha povodí je 4,8 km2 . Správcem tohoto potoka je Povodí Ohře s.p.

 

Nivský potok

 

Nivský potok

Březenecký potok

Pravý přítok Březeneckého potoka pod Strážištěm (hotel Partyzán) je částečně regulován ve prospěch kdysi plánované aglomerace (poč. 70. let) v oblasti pod Hrádečnou, hlavní tok (pramení pod Blatnem) je z hlediska regulace takřka netknutý. Potok se vlévá do Běly v regulované vpusti na křižovatce potoka a přivaděče vody. Původní ústí do Běly v délce asi 350 metrů již neexistuje, plocha však pro jiné účely využita nebyla.

Březenecký potok dále ústí do Podkrušnohorského přivaděče - PKP. Jeho celková plocha povodí je 7,8 km2 . Správcem toho potoka je Zemědělská vodohospodářská správa. 

 

Březenecký potok

 

Březenecký potok

Podkrušnohorský přivaděč - PKP

Přivaděč byl vystavěn v 60. letech jako dodavatel užitkové vody k zásobování dolů.
Vodní dílo - PKP (umělý vodní tok) má kromě funkce zásobní také funkci ochrannou. Zdrojem vody pro přivaděč jsou čerpací stanice Rašovice (Ohře), Hradištský potok, Prunéřovský potok, Lužička, Lideňský potok, Hutná, Březenecký potok a Lužec (Nivský potok) a převod vody z Přísečnice přes úpravnu vody Hradiště.

Vyrovnávací nádrž Březenec rozděluje průtok mezi koryto Bíliny a Podkrušnohorského přivaděče – PKP. Kapacita umělého koryta PKP je pod vyrovnávací nádrží Březenec 23 m3 /s. Průtok přesahující tuto hodnotu se odvádí nehrazeným bezpečnostním přelivem do koryta Bíliny.

Správcem tohoto umělého toku je Povodí Ohře, s.p.

1 2