Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do Evropského parlamentu 2019

1

24.5 - 25.5. 2019

Zdroj a další informace k volbám do Evropského parlamentu na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz

Informace k volbám dle harmonogramu - město Jirkov:

Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat Městský úřad, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti:

  • nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424 nebo 474 616 421  do 24. 5. 2019 do 12:00 hodin,
  • nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov k rukám pí. Jany Krškové, aby tuto žádost OVSVV obdržel nejpozději dne 24. 5. 2019 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“)
  • nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 24. 5. 2019 do 12,00 na podatelně městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 24. a 25. 5. 2019, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 24. 5. 2019) - viz odkaz výše Přehled telefonního spojení do volebních okrsků ve městě Jirkov.

Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti - úplné znění informace

Žádost o přenosnou volební schránku

Žádost o přenosnou volební schránku

Neděle 14. dubna 2019 

  • byl poslední den na podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - TÝKALO SE OBČANŮ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU, KTEŘÍ CHTĚJÍ HLASOVAT NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. V tento den byla na Městském úřadě v Jirkově zajištěna služba v době od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři evidence obyvatel.

Volič, který  po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvaléo pobytu (§28/4e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do EP...)

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

  • obecnímu úřau v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16 hodin dne 22. května 2019               NEBO
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části.

Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Čtvrtek 9. května 2019

Počátek lhůty, kdy může být vydán voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a nebo jej voliči zaslat.

Pátek 17. května 2019

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu městskému úřadu

  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Středa 22. května 2019

konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu.