Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Ing. Milan Reiner

Vedoucí: Ing. Reiner Milan

Telefon: 474 616 440, 608 931 002

E-mail: reiner@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 2, 2. patro

 


Činnosti

doprava

 • řeší a smluvně zajišťuje dopravní obslužnost – trolejbusová, autobusová a rekreační doprava, spolupráce s dopravci,
 • z hlediska dopravy se vyjadřuje k projektovým dokumentacím, stavebním záměrům a stavebním řízením,
 • zpracovává vyjádření města, jakožto vlastníka místních a účelových komunikací, ke správním řízením vedeným silničním správním úřadem dle zákona č. 13/1997 S., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

evidence smluv

 • zajišťuje evidenci a archivaci veškerých smluv, kde je smluvní stranou město Jirkov.

evidence majetku, rozpočet odboru

 • sledování čerpání rozpočtu na správu majetku,
 • úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu,
 • vede agendu honiteb.

investice

Provádí rozhodnutí samosprávy a jejich realizaci.
Rozsah prací útvaru investic se dělí na přípravu staveb a realizaci staveb.

I. Projektová příprava staveb - probíhá od investičního záměru po vydání stavebního povolení na stavbu:

 • zajištění projektové dokumentace a posouzení projektové dokumentace dle příslušných vyhlášek,
 • zajištění odborných a závazných posudků včetně souhlasných vyjádření dotčených organizací,
 • příprava podkladů k výběrovým řízením jednotlivých investičních akcí a účast ve výběrových komisích.

II. Realizace staveb - probíhá od vydání stavebního povolení po kolaudační rozhodnutí dokončení stavby:

 • předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • přejímky prací od zhotovitelů,
 • kontrola kvality prováděných stavebních a montážních prací na stavbách dle platných ČSN, kontrola rozpočtů a rozsahu provedených prací,
 • přebírání a předávání dokončených částí (celků) stavby a investic správcům, případně uživatelům,
 • provádí finanční kontroly včetně podávání pokynů finančnímu odboru o uvolňování finančních prostředků, kontrolu faktur před likvidací,
 • doložení všech potřebných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

občanská vybavenost

Pracovník: Ing. Lenka Manica
 • správa kašny, laviček, přístřešků autobusových zastávek,
 • správa dětských hřišť.

odpadové hospodářství

Pracovník:  Ing. Lenka Manica
 • v rámci řízeních podle stavebního zákona stanovuje podmínky k zajištění svozu komunálního odpadu (přístup svozové techniky, objednání svozu odpadů u oprávněné osoby),
 • zajišťuje separaci odpadů ve městě,
 • zajišťuje nová sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad, odpad ze zeleně a objemný odpad a vyřizuje podklady pro zpevnění stanovišť,
 • dohlíží nad zajištěním provozu sběrného dvora a skladu nebezpečného odpadu,
 • dohlíží nad zajištěním svozu komunálního odpadu dle schváleného rozsahu prací, nad svozem velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů, kontejnerů na odpad ze zeleně, dohlíží na úklid stanovišť sběrných nádob,
 • vede evidence odpadů za město Jirkov a zasílá ji obci s rozšířenou působností v souladu se zákonem o odpadech,
 • provádí kontroly nepovolených skládek na území města, vede jejich evidenci a zajišťuje jejich odstraňování na pozemcích ve vlastnictví města,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení původce nepovolených skládek a důkazní materiály v případě, že je původcem fyzická osoba,
 • postupuje státní správě k dalšímu řízení případy, které budou řešeny jako přestupky proti veřejnému pořádku u fyzických osob,
 • informuje občany o nakládání s komunálním odpadem,
 • kontroluje dodržování OZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky,
 • zpracovává roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad dle zák č. 89/1995 Sb.

ochrana vod

 • aktualizace Povodňového plánu města Jirkova,
 • správa dešťové kanalizace,
 • čištění vodních toků.

ochrana zvířat

 • zajišťuje provoz útulků pro zvířata včetně oprav objektu,
 • zajišťuje vyvěšení a aktualizaci seznamu „Oznámení o nálezu psů na území města Jirkova“ na úřední desce,
 • obecně závaznou vyhláškou upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů,
 • provádí kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek města,
 • ukládá opatření vyplývající z těchto vyhlášek,

parkovací karty

Pracovníci: Krulichová Pavlína

 • správa agendy vydávání parkovacích karet pro parkování ve vymezených zónách ve městě.

pozemky (správa pozemků, prodej, pronájem)

 • zajišťuje nájmy, prodeje, pachty, směny a výpůjčky pozemků,
 • zajišťuje zřizování věcných břemen/služebností,
 • zajišťuje majetkoprávní vypořádání neuspořádaných vlastnických vztahů k pozemkům,
 • zajišťuje vypracování nájemních a pachtovních  smluv,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem (výpisy z listu vlastnictví, apod.) a dalšími institucemi,
 • vyřizuje žádosti týkající se vyjádření města při řízeních vedených stavebními úřady,
 • zajišťuje zadávání zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů.

správa majetku

 • zajišťování správy majetku města, tzn. jeho nabývání, pronájem, prodej a jiné formy dispozice,
 • vedení evidence nemovitého majetku,
 • vyjadřování k žádostem nájemníků - provedení stavebních úprav nebytových prostor v objektech, které jsou v majetku města,
 • spolupráce při zpracování a aktualizaci zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí,
 • prodej bytů v majetku města,
 • vypracovává smlouvy kupní a smlouvy o věcném břemenu a podává návrhy k jejich vkladu do katastru u příslušného katastrálního úřadu,
 • zajišťuje ucelenou agendu pojištění majetku města.

správa veřejné zeleně

 • kontroluje údržbu veřejné zeleně ve městě,
 • provádí kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky města,
 • ukládá opatření vyplývající z této vyhlášky,
 • realizace výsadby dřevin ve městě včetně generelu zeleně.

údržba objektů

 • zajišťování údržby objektů MŠ, ZŠ + ostatních objektů v majetku města,
 • zajišťování revizí a porevizních oprav na objektech v majetku města.

veřejné služby

 • zajišťuje agendu správy mostních objektů – mostní prohlídky, opravy, rekonstrukce, stavební povolení atd., spolupráce se správcem mostních objektů,
 • řeší a organizuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť a schodišť,
 • zajišťuje a řeší opravy, údržbu, kontroly, výměny a instalace nového dopravního značení vč. vyřizování stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • spravuje kapitolu veřejného osvětlení - provoz, údržba, generální opravy, běžné opravy,
 • vyřizuje a řeší žádosti a stížnosti v oblasti komunikací, dopravy, veřejného osvětlení, dopravního značení,
 • správa objektu sociálního zařízení na autobusovém nádraží.

veřejné služby, čistota města

 • ekologická výchova,
 • správa hřbitovů,
 • zajišťování zimní údržby ve městě,
 • zajišťování čištění města, včetně blokových čištění,
 • odtahy vozidel a jejich následná ekologická likvidace,
 • koordinace Veřejné služby,
 • oznámení vraků a ekologická likvidace vozidel, řešení vozidel s neplatnou technickou kontrolou.

veřejné zakázky

Pracovník: Ing. Bc. Lhotáková Lenka

 • administrativní zpracování dokumentace pro účast ve veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách – zejména pro zadávací řízení veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní zadávací řízení,
 • příprava veškerých podkladů potřebných k účasti ve výběrových řízeních – příprava zakázky od jejího vypsání až po podepsání smlouvy,
 • zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
 • spolupráce při zpracování jednotlivých poptávek a výzev,
 • organizace jednání hodnotících komisí,
 • zapisovatel u výběrových řízení realizovaných městem Jirkov,
 • archivace všech nabídek, při realizaci výběrového řízení, které dle zákona vyžaduje zveřejnění na centrální adrese, zpracování objednávky uveřejnění informací na centrální adrese,
 • zpracování jmenovacích listin, pozvánek k výběrovému řízení, jednotlivých protokolů z jednání hodnotící komise, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která je předkládána radě města, vyhotovení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jednotlivým uchazečům, oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, vyhotovení písemné zprávy zadavatele,
 • administrativní práce na profilu zadavatele a Věstníku veřejných zakázek.

zábory veřejného prostranství

 • chodníky, komunikace, parkoviště - Ing. Pfafflová Lenka
 • plochy veřejné zeleně - Ing. Javůrková Barbora
 • ostatní plochy (pro kolotoče, cirkusy) - Ing. Manica Lenka.

 


Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.