Menu
Město Jirkov
jirkov

Při mimořádné události...

Mimořádná událost

je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové kalamity, havárie v chemických a průmyslových provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační či ropné havárie atd.).

Pokud mimořádná událost nabyde takových rozměrů, že k jejímu řešení nestačí standardní prostředky a způsoby, mluvíme o krizové situaci.

Integrovaný záchranný systém

je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky IZS jsou:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje,
 • zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky

 

Při zjištění jakékoli mimořádné události neprodleně volejte dle druhu události:

Hasičský záchranný sbor (požár, chemická nebo průmyslová havárie...): linka 150

Zdravotnická záchranná služba (stavy ohrožující život...): linka 155

Policie ČR (dopravní nehody, trestné činy...): linka 158

popřípadě Městskou policii Jirkov:  474 654 179, mobil: 732 98 10 10

POZOR: LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ JSOU VŽDY BEZ MEZINÁRODNÍ TELEFONICKÉ PŘEDVOLBY


Při ohlašování mimořádné události stručně oznamte:
 • kde se to stalo (adresa či orientační body místa)
 • co se stalo (popis události),
 • kdy se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.

Při ohrožení mimořádnou situací:
 • nepanikařte, nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,
 • nepodceňujte ani nepřeceňujte vzniklou situaci,
 • snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasové vozy…),
 • po získání ověřených informací varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,
 • netelefonujte zbytečně, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,
 • pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem,
 • respektujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

Co dělat, když ...

přehledně na Portálu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ty to zvládneš ... i ty můžeš zachránit život

Portál k výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí

https://www.tytozvladnes.cz/

Zdroj: https://www.hasiciproskoly.cz/clanek-dalsi-moznosti-vyuziti-vyukoveho-materialu -
 

Další informace