Menu
Město Jirkov
jirkov

Integrovaný operační program

 

logo

 

 

Integrovaný operační program

Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

Podporovaná aktivita: Revitalizace veřejných prostranství

 

IPRM Jirkov - Lokalita Na Borku - ostatní aktivity

CZ.1.06./5.2.00/07.07015

 • Realizace 2009–2011
 • Celkové výdaje: 21 557 923,00 Kč
 • Dotace: 18 277 561,00 Kč  

Realizací projektu byla vytvořena nová parkovací místa, opravily se přístupové lávky přes přivaděč a vybudoval se nový dětský areál pro veřejnost. Na obchvatové komunikaci byly navrženy zálivy pro podélná parkovací stání. V části místní komunikace došlo k rozšíření zpevněné plochy na šikmá parkovací stání, chodník zde byl odsunut a vybudován jako nový. Poloměry nájezdových oblouků u stávajících sjezdů byly zmenšeny. Podobně byly nově vybudovány zálivy autobusových zastávek, kde došlo k rozšíření nástupních ploch.

Celkem je zde k dispozici 107 parkovacích stání. Parkovací stání pro ZTP byla umístěna na parkovištích v blízkosti bytových domů.

V podchodech byl rekonstruován kryt komunikací. Dětský areál byl osazen herními prvky a lavičkami. Na ploše nad krytem došlo k vytvoření zpevněného povrchu včetně cest.

 

IPRM - Lokalita č.1 Na Borku

CZ.1.06./5.2.00/07.07714

 • Realizace 2010–2011
 • Celkové výdaje: 29 054 110,00 Kč
 • Dotace: 24 021 654,00 Kč  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci místní komunikace a k rozšíření parkoviště. Byla vybudována stanoviště na separovaný odpad, opraveny chodníky, revitalizována okolní zeleň. Stávající schodiště byla vyrovnána, doplněno a opraveno zábradlí. Na dvou hřištích u toku přivaděče byla položena nová vrstva krytu a vyměněno pletivo oplocení.

V celém dotčeném území byly provedeny sadové úpravy, vykáceny staré a nevhodné stromy a křoviny. V rámci veřejného osvětlení byl instalován nový rozvaděč s regulační jednotkou napětí.

 

Rozšíření a doplnění kamerového systému MP Jirkov – oblast IPRM – Vinařice

CZ.1.06/5.2.00/07.09031

 • Realizace 2013–2014
 • Celkové výdaje: 3 189 381,80 Kč
 • Dotace: 2 650 731,23 Kč  

Projekt řešil rozšíření městského kamerového systému, tj. obsahoval zemní práce, pokládku HDP trubek, mikrotrubiček, optických kabelů a ostatního pomocného zařízení dle projektové dokumentace. Pro umístění kamerových bodů byly vytipovány objekty vhodné pro umístění kamer, které monitorují veřejné a parkovací plochy v zájmu snížení pouliční kriminality a zvýšení bezpečnosti dětí, např. při cestě do školy. Z důvodu co největšího záběru území, bylo navrženo umístění kamerových bodů na střechách panelových domů.

Každý kamerový bod tvoří statický držák kamery, kamera a voděodolný box s napájecím zdrojem a optickým převodníkem. Napojení kamer je provedeno optickými kabely, které jsou vedeny z operačního centra Městské policie v areálu Horník. Po instalaci kamer byly provedeny softwarové úpravy na stávajícím videoserveru a to rozšířením o 12 licencí pro kamery a nakonfigurování kamer v systému.

 

IPRM – veřejná prostranství 

CZ.1.06/5.2.00/07.09328

 • Realizace 2014
 • Celkové výdaje:    2 654 775,51 Kč
 • Dotace:                2 250 972,89 Kč  

Projekt byl zaměřen na obnovu veřejných prostranství v zóně řešené v rámci IPRM Jirkov - Prostor k životu. Jednalo se o realizaci 5 stavebních objektů:

a) Veřejné parkoviště v rámci rozšíření pavilonu velké tělocvičny v objektu 4. ZŠ v Jirkově

b) Propojovací chodník ul. Školní a Gen. Svobody, Jirkov

c) Rozšíření parkoviště v ul. Studentská u čp.1265, Jirkov

d) Parkoviště v ul. Generála Svobody, Jirkov

e) Hřiště na street workout u 4. ZŠ v Jirkově.

 

IPRM Jirkov – parkoviště v ul. Mládežnická, Jirkov 

CZ.1.06/5.2.00/07.09714

 • Realizace 2014
 • Celkové výdaje:    3 032 306,35 Kč
 • Dotace:                2 546 605,39 Kč  

V rámci projektu bylo vybudováno parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby o kapacitě 73 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa jsou vyhrazena pro ZTP. Dále byla zrekonstruována příjezdová komunikace z ul. Krušnohorská, komunikace má nový živičný povrch. Součástí stavby bylo také nové veřejné osvětlení na parkovišti, odvodnění parkoviště pomocí vsakovacího systému, sadové úpravy a nové oplocení z drátěného pletiva. Nové parkoviště se stávajícími chodníky propojuje nový chodník pro pěší s povrchem ze zámkové dlažby. Rovněž bylo zrekonstruováno betonové schodiště včetně ocelového zábradlí, které parkoviště propojuje s ul. Mládežnickou.

 

IPRM - Revitalizace sídliště  Studentská ul.

CZ.1.06/5.2.00/07.09800

 • Realizace 2015
 • Celkové výdaje:   17 109 882,99 Kč
 • Dotace:               14 507 257,60 Kč  

V rámci projektu, došlo k rekonstrukci komunikace a parkoviště, dále k revitalizaci zeleně a obnově veřejného osvětlení. Projekt řešil i problematiku osob se zdravotním postižením. Splňuje podmínky vyhlášky č 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci projektu byly realizovány tyto stavební objekty:

SO 04 - Výměna lamp VO                      

SO 05 - Rekonstrukce komunikace Vinařická

SO 06 - Demolice hřiště                      

SO 07 - Rekonstrukce vozovky

SO 08 - VO stávajících přechodů.

 

IPRM - Rekonstrukce chodníku v ulici Generála Svobody čp. 1707-1724  Jirkov

CZ.1.06/5.2.00/07.09801

 • Realizace 2015
 • Celkové výdaje:   1 454 647,00 Kč
 • Dotace:               1 233 520,00 Kč  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci chodníku v ul. Gen. Svobody mezi svahem a bloky domů čp. 1707 - 1724 a krátkého chodníku mezi čp. 1719 - 1720.

Proběhla demolice a zemní práce pro trativod, příprava podkladů a samotná pokládka dlažby.

 

IPRM Jirkov - parkoviště v ul. Mládežnická, II.etapa - příjezdová komunikace

CZ.1.06/5.2.00/07.09802

 • Realizace 2015
 • Celkové výdaje:    4 359 275,87 Kč
 • Dotace:                3 705 384,48 Kč  

V rámci projektu byla vybudována příjezdová komunikace k novému parkovišti v ul. Mládežnická. Realizací předmětného projektu se navázalo na I. etapu stavby, kdy bylo vybudováno parkoviště s chodníkem a severní příjezdovou komunikací, a příslušná část veřejného osvětlení.

Důvodem stavby nové obslužné příjezdové komunikace bylo lepší propojení parkoviště z jeho jižní strany a plnohodnotné zajištění obslužnosti nového parkoviště v ul. Mládežnická, které je určeno pro obyvatele sousedních panelových domů.

 

IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově

CZ.1.06/5.2.00/07.09803

 • Realizace 2015
 • Celkové výdaje:    5 547 784,77 Kč
 • Dotace:                4 075 330,00 Kč  

V rámci projektu byla odfrézovaná vozovka, provedeny výkopy, odstraněno zábradlí, svodidla a odstraněny římsy. Mostní těleso bylo dále opraveno vyrovnávací vrstvou a hydroizolací. Byly provedeny vsakovací jímky, provedeny nové železobetonové římsy, osazeno nové zábradlí a sanovány všechny pohledové plochy.

 

IPRM Jirkov - Rekonstrukce schodišť

CZ.1.06/5.2.00/07.09804

 • Realizace 2015
 • Celkové výdaje:   2 988 196,16 Kč
 • Dotace:               2 539 966,73 Kč  

Realizací projektu došlo k rekonstrukci veřejných schodišť a přilehlých nástupních podest a mezipodest, které svým stavem nevyhovovaly bezpečnému pohybu po síti komunikací v sídlištním prostoru města. Celkem se jednalo o 17 stavebních objektů.

Před započetím výstavby byla provedena demolice stávajících schodišť. Nová schodiště zachovala vizuální ráz původního řešení, jsou tvořena jednotlivými prefabrikovanými betonovými stupni uloženými do betonového lože. Schodiště jsou řešena jako přímá, o jednom nebo více nezávislých schodišťových ramenech spojených mezipodestou. Po obou stranách schodišťového ramene bylo provedeno ocelové pozinkované zábradlí, které je tvořeno madlem a sloupky z kulatiny doplněnými o zarážku pro slepeckou hůl. V rámci rekonstrukce schodiště došlo i k lokálně provedené rekonstrukci dotčených přístupových komunikací.

 

Podporovaná aktivita: Regenerace bytových domů

Zateplení a sanace panelového domu č.p.1242

CZ.1.06/5.2.00/07.07826

 • Realizace 2011–2012
 • Celkové výdaje:   7 436 205,00 Kč
 • Dotace:               1 980 000,00 Kč  

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o 32% a ke zlepšení  jeho stavebně technického stavu. Prostřednictvím činností jako je zateplení obvodového pláště a výměna oken a dalších prací byla provedena celkové regenerace a sanace bytového domu se 44 bytovými jednotkami. Bylo zatepleno 1 966 m2 fasády polystyrenovými deskami tl. 100 mm a současně došlo k výměně 155 oken v objektu.

 

Zateplení a sanace panelového domu, Pionýrů 1704-1706, Jirkov

CZ.1.06/5.2.00/07.08922

 • Realizace 2013
 • Celkové výdaje:   7 844 648 Kč
 • Dotace:               3 091 262 Kč  

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o min. 42% a ke zlepšení  jeho stavebně technického stavu. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště a dalších souvisejících prací, byla provedena celkové regenerace bytového domu se 72 bytovými jednotkami. Zatepleno bylo 2 882  m2 fasády izolantem EPS tl. 120 cm.

 

Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1658, Jirkov

CZ.1.06/5.2.00/07.08921

 • Realizace 2014
 • Celkové výdaje:   3 523 356,14 Kč
 • Dotace:               1 262 480,00 Kč  

V rámci projektu byla provedena sanace obvodového pláště, zateplení obvodových stěn objektu včetně soklu, výměna výplní okenních a dveřních otvorů. Došlo k vybourání stávající betonové rampy na východním průčelí objektu. Byla provedena nová podlaha ve vstupní části do objektu a všech lodžií. Na průčelí objektu bylo osazeno nové zábradlí ze žározinkovaných tenkostěnných profilů s výplní z bezpečnostního skla, osazeno nové ocelové zábradlí u vstupu do objektu a do prodejen, vybetonován  nový okapový chodník, vybudována nová stříška nad vstupem.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o min. 25% a ke zlepšení  jeho stavebně technického stavu. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště a dalších souvisejících prací, byla provedena celkové regenerace bytového domu se 32 bytovými jednotkami.

 

Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1659, Jirkov

CZ.1.06/5.2.00/07.08920

 • Realizace 2014
 • Celkové výdaje:   3 489 806,49 Kč
 • Dotace:               1 396 250,00 Kč  

V rámci projektu byla provedena sanace obvodového pláště, zateplení obvodových stěn objektu včetně soklu, výměna výplní okenních a dveřních otvorů, zateplení svislých částí mansardové střechy izolantem z minerální vaty. Byla provedena nová podlaha ve vstupní části do objektu a všech lodžií. Na průčelí objektu bylo osazeno nové zábradlí ze žározinkovaných tenkostěnných profilů s výplní z bezpečnostního skla, osazeno nové ocelové zábradlí u vstupu do objektu a do prodejen, vybetonován  nový okapový chodník, vybudována nová stříška nad vstupem.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o min. 26% a ke zlepšení  jeho stavebně technického stavu. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště a dalších souvisejících prací, byla provedena celkové regenerace bytového domu se 36 bytovými jednotkami.

 

Pionýrů 1704-1706, Jirkov – Rekonstrukce výtahu

CZ.1.06/5.2.00/07.09032

 • Realizace 2014–2015
 • Celkové výdaje:   2 776 215,00 Kč
 • Dotace:               1 102 620,00 Kč  

V rámci projektu byly ve strojovnách výtahů vyměněny pohony výtahů za bezpřevodové trakční včetně rámů, osazeny nové mikroprocesorové rozvaděče, byla provedena nová elektroinstalace, upraveno osvětlení strojoven za certifikovaný typ. Prostupy v podlaze byly olemovány. Ve výtahových šachtách byla provedena nová elektroinstalace, instalováno osvětlení šachet, přerovnána pevná vodítka kabin. Do prohlubně byly instalovány certifikované nárazníky a spodní díl omezovače rychlosti. Ve spodních stanicích byly instalovány žebříky pro vstup do prohlubně. Šachetní dveře byly nahrazeny novými automatickými. Nové celokovové kabiny byly opatřeny kabinovými dveřmi, vážením a certifikovanými zachycovači. Do nově instalované GSM brány byl zapojen a nastaven telefon z výtahů na stálou službu.

Strojovny výtahů byly vybíleny, podlahy byly natřeny uzavíracím protiprašným nátěrem. Výtahy byly instalovány do stávajících ocelových konstrukcí. Opláštění šachet bylo vyměněno za bezpečnostní sklo.

 

Krušnohorská 1658, Jirkov – Rekonstrukce výtahu

CZ.1.06/5.2.00/07.09030

 • Realizace 2014–2015
 • Celkové výdaje:     833 865,00  Kč
 • Dotace:                 330 280,00  Kč  

V rámci projektu byl ve strojovně výtahu vyměněn pohon výtahu za bezpřevodový trakční včetně rámu, osazen nový mikroprocesorový rozvaděč, byla provedena nová elektroinstalace, upraveno osvětlení strojovny za certifikovaný typ. Prostupy v podlaze byly olemovány. Ve výtahové  šachtě byla provedena nová elektroinstalace, instalováno osvětlení šachty, přerovnána pevná vodítka kabiny. Do prohlubně byly instalovány certifikované nárazníky a spodní díl omezovače rychlosti. Ve spodní stanici byl instalován žebřík pro vstup do prohlubně. Šachetní dveře byly nahrazeny novými automatickými. Nová celokovová kabina byly opatřena kabinovými dveřmi, vážením a certifikovanými zachycovači. Do nově instalované GSM brány byl zapojen a nastaven telefon z výtahu na stálou službu.

Strojovna výtahu byla vybílena, podlaha byla natřena uzavíracím protiprašným nátěrem. Výtah byl instalován do stávající ocelové konstrukce. Nové opláštění šachty je řešeno z Cetris desek.

 

Krušnohorská 1659, Jirkov – Rekonstrukce výtahu

CZ.1.06/5.2.00/07.09033

 • Realizace 2014–2015
 • Celkové výdaje:     833 865,00 Kč
 • Dotace:                 330 280,00 Kč  

V rámci projektu byl ve strojovně výtahu vyměněn pohon výtahu za bezpřevodový trakční včetně rámu, osazen nový mikroprocesorový rozvaděč, byla provedena nová elektroinstalace, upraveno osvětlení strojovny za certifikovaný typ. Prostupy v podlaze byly olemovány. Ve výtahové  šachtě byla provedena nová elektroinstalace, instalováno osvětlení šachty, přerovnána pevná vodítka kabiny. Do prohlubně byly instalovány certifikované nárazníky a spodní díl omezovače rychlosti. Ve spodní stanici byl instalován žebřík pro vstup do prohlubně. Šachetní dveře byly nahrazeny novými automatickými. Nová celokovová kabina byly opatřena kabinovými dveřmi, vážením a certifikovanými zachycovači. Do nově instalované GSM brány byl zapojen a nastaven telefon z výtahu na stálou službu.

Strojovna výtahu byla vybílena, podlaha byla natřena uzavíracím protiprašným nátěrem. Výtah byl instalován do stávající ocelové konstrukce. Nové opláštění šachty je řešeno z Cetris desek.