Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

logologo SFŽP

 

 

 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě – horní sídliště

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18­_109/0008813

 • Realizace 2019-2023
 • Předpokládané celkové výdaje:  8 681 775,05 Kč
 • Dotace:                                       3 998 684,16 Kč  

V rámci realizace projektu dojde k odstranění, ošetření, výsadbě dřevin vč. tříleté následné péče, založení trávníků a trvalkových záhonů, odstranění zpevněných ploch a instalaci mobiliáře v zastavěném území města.

Projekt se zabývá revitalizací zeleně v rámci panelákového sídliště, které se nachází v severní části zastavěného území města Jirkova. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 


Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010331

 • Realizace 2020
 • Celkové způsobilé výdaje:  6 179 045,08 Kč
 • Dotace:                               4 325 331,55 Kč  

Předmětem podpory byla instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro školní jídelnu a kuchyň objektu ZŠ Krušnohorská, Jirkov. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.


Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013639

 • Realizace 2021
 • Celkové způsobilé výdaje:  4 814 137,54 Kč
 • Dotace:                               3 369 896,27 Kč  

Projekt řešil umístění vzduchotechniky do kuchyně a jídelny v budově ZŠ Studentská, Jirkov. Instaloval se systém nuceného větrání ve školní jídelně a kuchyni, vyregulovala otopná soustava a zavedl energetický management. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.


Vzduchotechnika v ZŠ Budovatelů, Jirkov

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013835

 • Realizace 2023
 • Předpokládané celkové výdaje:  6 428 487,00 Kč
 • Dotace:                                       4 499 940,90 Kč

Projekt řeší umístění vzduchotechniky do kuchyně a jídelny a vyregulování otopné soustavy v budově Základní školy Budovatelů, Jirkov. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy.