Menu
Město Jirkov
jirkov

Lesy města

Lesy města Jirkova se rozkládají z převážné části v okrese Chomutov. Malá část lesních pozemků zasahuje i na území okresu Most. Konkrétně se jedná o katastrální území Jirkov, Orasín, Jindřišská, Boleboř, Svahová, Gabrielova huť, Pyšná, Zákoutí a Mezihoří. Ve stádiu jednání s LČR jsou pozemky na katastrálním území Březenec.

 

Lesy v okolí Jirkova

 

Lesní krajina

 

Potok v lese

Základní údaje:

 • platnost lesního hospodářského plánu (LHP) : 1.1.2000 - 31.12.2009•
 • výměra : 2080,31 ha
 • lesní plocha : 2059,42 ha
  • lesnický úsek 1 Jindřišská - 508,30 ha
  • lesnický úsek 2 Svahová - 797,68 ha
  • lesnický úsek 3 Lesná - 753,39 ha
 • přírodní lesní oblast : L O 1 Krušné hory
 • pásma ohrožení:
  • A - 1443,34 ha
  • B - 245,58 ha
  • C - 310,83 ha

FLORA

Původní krušnohorské lesy (s dominantním zastoupením buku, jedle, smrku a dalších dřevin) byly v minulém století velkoplošně nahrazeny smrkovými monokulturami. Související přirozené bučiny a smíšené listnaté lesy jsou dosud zachovány pouze v některých horských údolí (např. v PR Buky nad Kameničkou) na Jirkovsku v okolí NPR Jezerka. Zde převládá až 250 let starý hospodářský les bukového pásma s výraznými prvky přirozených společenstev.
Na extremních stanovištích osídlují rozsáhlé imisní holiny vedle běžné pasekové vegetace i vzácné druhy plavuníků.
Současný zdravotní stav lesních porostů je do značné míry ovlivněn zastoupením jednotlivých porostů v pásmech ohrožení, kdy v pásmu A se nachází 70 % ploch, v pásmu B 15 % ploch a v pásmu C rovněž 15 %.
Pásmo A je charakterizováno jako nejvíce ohrožené exhalacemi a dalšími negativními vlivy s nejnižší mírou životaschopnosti porostů, které se v tomto pásmu nacházejí. Dalším významným faktorem, který v současné době výrazně ovlivňuje celkový zdravotní stav porostů, jsou následky zimy 1995-1996, kdy vlivem nadměrné hladiny exhalací, spojené s dalšími abiotickými vlivy včetně povětrnostních podmínek, došlo k následnému poškození smrkových porostů a o rok později k celoplošnému úhynu břízy v náhradních porostech v lokalitách nad 700 m nad mořem. Tato skutečnost prakticky na Lesích města zastavila realizaci rekonstrukce náhradních porostů v Krušných horách tak, jak byla rozpracována materiálem pod názvem Generel rekonstrukcí náhradních dřevin v Krušných horách. Tento materiál detailně řešil obnovu celé oblasti na období příštích 70 let. Záměry Generelu byly promítnuty do úkolů lesního hospodářského plánu, podle kterého všechny subjekty bez ohledu na majetkové poměry hospodaří na dobu 10 let. Vzhledem ke skutečnosti, že platnost LHP na LS Boleboř končila v roce 1999, vypracovala firma Ekoles nový LHP na období let 2000 až 2009. Byl vytvořen nový lesní hospodářský celek Jirkov.

Celková výše úkolů na léta 2000 až 2009
těžba dřeva 16 803 m3
probírky do 40 let 89,78 ha
prořezávky 609,47ha
obnova lesa 178,96 ha
rekonstrukce PND 144,36 ha

 

Jarní kvítí

 

Sasanka

 

Lesní kvítí

FAUNA

Hlavní zvěří z chovatelského hlediska je zvěř jelení s ročním předpokladem daným plánem lovu ve výši 40 kusů této zvěře. Prase divoké dle plánu lovu představuje roční odlov 10 kusů. Srnčí zvěře rapidně ubývá, odstřel není plánován ani u dančí a mufloní zvěře.
Na podzim se zřídka objeví sluka nad mokřinami, zajíc zůstává stejně jako jinde v horách řídkým jevem. Koroptve a tetřívci zcela vymizely. Divoké kachny hnízdí na rybnících v majetku města, nejvýše v 6 až 7 párech. Ze škodné zvěře se v hojném počtu vyskytuje liška, kuna lesní i skalní. Občas se objeví hranostaj, oba druhy lasic a stále častěji i jezevec.
Z pernatých dravců hnízdí v honitbě lesů města Jirkova jestřáb, vzácně krahujec a poštolka. Občas i vrána černá a káně rousná. Bohužel je dlouhodobě zaznamenáván překvapivě nízký stav zpěvného ptactva. Vedle vrabců polních se objevují sýkorky a brhlíci. Občas je zaznamenán i konipas horský. Např. kolem myslivny v Boleboři jsou k vidění zejména sýkorky modřinky a babky, mlynaříci i parukářky, stejně jako brhlíci. Vysekávání keřů a mezí, zejména v minulosti , zmizelo nejpřirozenější hnízdiště nejen drobného ptactva, ale i koroptví a bažantů. Dosud, i když v omezeném počtu, vedou přes lesy města Jirkova hlavní tahy ptactva jak zpěvného, tak ostatního.

 

Jelen

 

Babočka paví oko

 

Brouk

VODSTVO

Rybníky jsou využívány k chovu kapra. Pstruhovité ryby z důvodu snadného upytlačení již nejsou po několik let chovány.