Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Vedoucí: Ing. Kamila Plzáková

Telefon: 474 616 420, 724 704 319

E-mail: k.plzakova@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 1, 3. patro

 


upozorněníNa městském úřadě probíhají v této době stavební práce. V radničních budovách čp. 1 a čp. 2 se rekonstruuje elektroinstalace a chystá se i výměna oken ve fasádě a střešním plášti.

Žádné z agend a služeb pro obyvatele se stavební práce nedotknou – vše funguje v plném rozsahu, jen o něco méně komfortně.

V současné době je přestěhována část odboru vnitřní správy a rozvoje, ze 3. a 4. patra (úsek dotací a voleb) do zasedací místnosti radnice (2. patro hlavní budovy).

Telefonní čísla jsou stále stejná.

Děkujeme za pochopení!


 

Činnosti

 

archiv města

Pracovník: Škrábová Dana
 • zajišťuje provoz centrální spisovny (archivu) města v bývalém CO krytu v ul. Školní,

Czech point

 • zajišťují elektronické výpisy pro veřejnost,

doručování písemností

Pracovníci: Melková VěraDoksanský Milan
 • doručují písemnosti MěÚ na území města Jirkova (mimo Březenec, Č. Hrádek a Jindřišská) a organizacím v Chomutově,

dotace

 • zajišťuje agendu správy dotací nebo jinak účelově vázaných prostředků, kontrolu čerpání a užití dotací
 • sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí,
 • zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním projektů,
 • komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní informace k jejich následnému sledování a využívání na jednotlivých odborech městského úřadu,

dotace poskytnutné městem

Pracovník: Laxová Petra
 • vede kompletní agendu dotací pro sportovní, zájmové, školské a jiné organizace ve městě,

(Nabídka témat/Otevřená radnice/Dotační programy)

evidence majetku, inventarizace

Pracovník: Škrábová Dana
 • vede evidenci movitého majetku města a provádí jeho inventarizaci,

evidence obyvatel

Pracovníci: Solarová Monika
 • zajišťuje přihlašování k trvalému pobytu ve městě a provádí další úkony dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
 • zajišťuje přidělování čísel popisných k budovám a nové názvy ulic ve městě.

matrika

(zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních)
 • v přenesené působnosti provádí matriční agendu nejen pro město, ale i obce Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec,
 • provádí zápisy narození, manželství, úmrtí do matričních knih a vydává výpisy z matričních knih, tzn. rodné, oddací a úmrtní listy i do ciziny,
 • sepisují zápisy o určení otcovství při narození dítěte mimo manželství,
 • zajišťují uzavírání sňatků,
 • vyřizují veškerou ohlašovací povinnost spojenou s matričními událostmi (hlášení evidence obyvatel, soudu, statistika, VZP, ČSSZ,... ),
 • zařizují zápisy matričních událostí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně,
 • rozhodují o užívání a změně jména a příjmení,
 • zajišťují činnosti Občanské komise - vítání občánků, gratulace seniorům, jubilejní svatby.

ověřování podpisů a kopií listin

Pracovníci: Ing. Padalíková Lea, Formánková Jitka, Urbanová Marta, Procházková Věroslava
 • provádí ověřování podpiů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování,

podatelna

Pracovník: Procházková Věroslava, Urbanová Marta
 • přijímá různé písemnosti, žádosti, projekty i fotodokumentace od občanů, které jsou po zaevidování podatelnou předávány jednotlivým odborům,
 • vydává zásilky adresované občanům, kteří mají úřední adresu na MěÚ,
 • vydává zásilky, které se nepodařilo doručit doručovateli MěÚ občanům,
 • zajišťuje provoz ústředny MěÚ,
 • zajišťuje kopírování pro veřejnost (za úplatu).

volby

Pracovník: Laxová Petra, Solarová Monika

 • zajištění volební agendy

ztráty a nálezy

Pracovník: Urbanová Marta
 • vede evidenci ztrát a nálezů, přijímá nálezy.

 


Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.