Menu
Město Jirkov
jirkov

referent majetkové správy

logo města Tajemnice  Městského úřadu Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„referent/referentka majetkové správy - úředník “

odbor majetku města a útvar investic

s místem výkonu práce Jirkov.

Pracovní náplň:

 • zajišťuje nájmy, prodeje, pachty, směny a výpůjčky pozemků a nemovitostí,
 • zajišťuje zřizování věcných břemen/služebností,
 • zajišťuje majetkoprávní vypořádání neuspořádaných vlastnických vztahů k pozemkům,
 • zajišťuje vypracování nájemních a pachtovních  smluv, 
 • spolupracuje s katastrálním úřadem (výpisy z listu vlastnictví, apod.) a dalšími institucemi,
 • vyřizuje žádosti týkající se vyjádření města při řízeních vedených stavebními úřady (umístění sítí do pozemku, sjezdy na komunikace apod.),
 • zajišťuje zadávání zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů,
 • spolupracuje a jedná s pozemkovým úřadem, ÚZSVM, ministerstvem životního prostředí, krajským úřadem apod.,
 • navrhuje a sleduje čerpání rozpočtu na správu majetku,
 • vede operativní evidenci majetku, provádí kontrolu s účetní evidencí tohoto majetku,
 • vede evidenci smluv,
 • vede agendu honebních pozemků.

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6.000 Kč/rok,
 • příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8 – 17h, Út, Čt a Pá: 8-13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 24.100 Kč – 28.920 Kč dle uznatelné praxe a osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou – výhodou vzdělání ekonomického směru,
 • Znalost zákonů (v platném znění):
 •  č. 128/2000 Sb., o obcích,
 •  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 •  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • schopnost pracovat v zátěžových situacích,
 • samostatnost v rozhodování,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Výhodou bude:

 • znalost práce s technickou a katastrální mapou s vazbou na určení pozemku,
 • znalost geometrických plánů.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2022

Kam s přihláškou?

Do 15. 6. 2022 do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a městským úřadem na oplocení zadního dvora.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy"