Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ

logo SEI

Informace Státní energetické inspekce

Datum: 19. 9. 2022

Informace Státní energetické inspekce k vydávání závazných stanovisek pro řízení přes stavebním úřadem naleznete v přiloženém dokumentu.

informace

Informace pro stavebníky

Datum: 11. 11. 2020

V říjnu došlo ke změně názvu společnosti GridServices, s.r.o., kterou hojně používají stavebníci ve spojitosti s vyjádřeními k řízením a opatřením stavebního úřadu, na nový název GasNet Služby, s.r.o. Společnost kromě stálých zavedených služeb spouští vlastní Zákaznickou linku. Kompletní informace je součástí firemní informace - viz příloha.

ilustrační foto - informace

Předkupní právo k pozemkům ve prospěch PF ČR

Datum: 15. 6. 2020

Poměrně často se stává, že u pozemků získaných prodejem od Pozemkového fondu ČR zůstává v katastru nemovitosti údaj o předkupním právu ve prospěch České republiky podle zákona č.95/1999 Sb., a to i po zániku PF ČR k 31. 12. 2012. V součinnosti s Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj stavební úřad zjistil, že předkupní právo lze zrušit na základě vyplnění žádosti viz soubor níže a jejím odeslání na e-mail:

Průvodce stavbou bez paragrafů – aktualizované znění

Průvodce stavbou bez paragrafů – aktualizované znění

Datum: 2. 12. 2019

Stavební úřad v Jirkově, resp. vedoucí odboru Ing. Pavel Urban vydal novelizované, v pořadí již čtvrté vydání pomůcky pro občany města Jirkova. Reaguje na další významnou novelu stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 pod zákonem 225/2017 Sb. Samozřejmě čtvrté vydání pracuje i s drobnými změnami mezi hlavními novelami. Průvodce čerpá přímo z jednotlivých paragrafů zákona, ale opírá se i o praktický přístup stavebních úřadů, což má pro veřejnost hodnotu. Zcela záměrně se vyhýbá uvádění paragrafů a jejich definicí, má pouze orientovat a směrovat k pochopení složitosti zákona širokou laickou veřejnost. Lze věřit a doufat, že údaje v tomto průvodci budou živé, budou
diskutovány a aktuálně doplňovány.

logo MZE

Informace MZE - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Datum: 18. 11. 2019

Od 14.11.2019 je pro žadatele o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity k dispozici telefonická linka 221 815 031, na které lze řešit rovněž případné problémy se zpracováním žádosti v novém modulu pro žadatele.

ČEZ Teplárenská - vyjadřovací portál

ČEZ Teplárenská - vyjadřovací portál

Datum: 17. 4. 2019

Společnost ČEZ Teplárenská informuje o spuštění „vyjadřovacího portálu“ k možnosti získávat vyjádření (existenci) teplárenských sítí v elektronické podobě.

Bezplatné energetické poradenství EKIS

Bezplatné energetické poradenství EKIS

Datum: 19. 1. 2017

Stavební úřad informuje o nabídce bezplatných konzultací v oblasti energetiky pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu:

Městský úřad Jirkov - změna kompetencí

Datum: 5. 1. 2017

Na základě usnesení rady, kterým byla schválena aktualizace organizačního řádu, byla na odbor stavebního úřadu a životního prostředí převedena z odboru majetku města a útvaru investic působnost silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací. Co který odbor řeší a na koho se obrátit:

On-line žádosti o sdělení o existenci sítí ČEZ

On-line žádosti o sdělení o existenci sítí ČEZ

Datum: 3. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 je spuštěn Geoportál ČEZ pro společnost Telco Pro Services, a.s. umožňující on-line podávání žádostí o sdělení o existenci sítí. Společnost Telco Pro Services, a.s. jako správce technické infrastruktury má povinnost poskytnout údaje o poloze sítí technické infrastruktury do 30 dnů.

ZDARMA vyjádření o existenci telekomunikační sítě

ZDARMA vyjádření o existenci telekomunikační sítě

Datum: 29. 12. 2015

Společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) poskytuje zdarma stavebníkům a vlastníkům pozemků pro účely správních řízení a před prováděním zemních prací (i terénní úpravy nebo hluboké orby) vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí v jejich správě.

Informace o změně URL adresy GEOPORTÁLU

Informace o změně URL adresy GEOPORTÁLU

Datum: 16. 10. 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 23.10.2015 dojde ke změně URL adresy Geoportálu na novou adresu https://geoportal.cezdistribuce.cz ...

Změna poskytovatele vyjádření k existencí sítí elektronických komunikací

Změna poskytovatele vyjádření k existencí sítí elektronických komunikací

Datum: 29. 7. 2015

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Nově vzniklá společnost“) vznikla s účinností ode dne 1.6. 2015 dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev formou odštěpení („Rozdělení“) z O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 („Rozdělovaná společnost“).

KÁCENÍ DŘEVIN

KÁCENÍ DŘEVIN

Datum: 5. 11. 2014

S účinností od 1.11.2014 došlo k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení číslo 189/2013 Sb., která významně mění principy povolování kácení. Jako zásadní jsou tato ustanovení:viz. příloha

Platný územní plán

Datum: 4. 7. 2014

Platný územní plán

Společnost SITEL, spol. s r.o. dnem 1.6.2014 zavádí možnost podávat žádosti o vyjádření k sítím v jejich správě elektronickou cestou

Společnost SITEL, spol. s r.o. dnem 1.6.2014 zavádí možnost podávat žádosti o vyjádření k sítím v jejich správě elektronickou cestou

Datum: 15. 5. 2014

více v přiloženém dokumentu

Změna podmínek kácení dřevin

Datum: 16. 8. 2013

Životní prostředí

NATURA 2000

Datum: 30. 7. 2013

Životní prostředí

Zelený telefon

Zelený telefon

Datum: 20. 11. 2012

Ekologické centrum Most nabízí služby bezplatné Zelené linky 800 195 342 pro Krušnohoří. Linka je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hodin. Na této lince dispečerky bezplatně zodpoví aktuální stav čistoty ovzduší, případně zde je vyhlášena smogová situace či nikoliv nebo jaký je trend škodlivin v ovzduší.

Konzultace projektové dokumentace z hlediska bezbarierového užívání

Datum: 11. 1. 2012

NIPI bezbarierové prostředí o.p.s., odbor správy celostátní sítě konzultačních středisek, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava oznamuje veřejnosti a pracovníkům projektové přípravy staveb, že poskytuje konzultace k projektové dokumentaci na následujících dvou adresách:

Vydávání rybářských lístků

Datum: 15. 6. 2011

Dnem 1. července 2011 vydává na základě zákona č. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství), odbor SÚaŽP, Ing. Vančurová (e-mail: vancurova@jirkov.cz, tel. 474 616 435) rybářské lístky pro občany ČR s trvalým bydlištěm ve správním obvodu MěÚ Jirkov, případně cizincům zdržujícím se v tomto obvodu. Žádosti o vydání rybářského lístku jsou od uvedeného termínu k dispozici na odboru SÚaŽP, Ing. Vančurová, popř. v sekci žádosti a formuláře.

Územní program pro snižování emisí a imisí

Datum: 1. 11. 2010

Jedná se o program zpracovaný dle zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, který byl zpracován pro města Chomutov a Jirkov a to v roce 2006. Územní program pro snižování emisí a imisí pro města Chomutov a Jirkov.

Zateplování panelových domů a rekonstrukce výtahů

Datum: 2. 7. 2010

Stavební zákon upravuje zateplování objektů jako stavební úpravu. Takovou stavební úpravu lze realizovat bez opatření stavebního úřadu v souladu s §103 stavebního zákona nebo pak v rámci stavebního řízení na stavební povolení.

Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Datum: 3. 5. 2010

Velikost požárně nebezpečného prostoru stavby vychází ze zpracovaného požárně bezpečnostního řešení. Stavby uvnitř PNP by byly ohroženy případným požárem stavby, pro kterou byl vypočten. Pokud bude PNP zasahovat do sousedního pozemku, soused nebude moci v přesahu pozemek zastavět. Zajímejte se proto o dokumentaci staveb.

Stavební úřad informuje

Datum: 11. 3. 2010

Žádosti o vyjádření k VVTL plynovodům ve správě NET4GAS, s.r.o.
Žádosti o vyjádření ke sdělovacím doprovodným kabelům ve správě NET4GAS, s.r.o.

Novela zákona č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny

Datum: 10. 2. 2010

Novelou zákona č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny došlo ke změnám příslušnosti k následujícím ustanovením zákona:
1. Oznámení kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon"), přijímá Magistrát města Chomutova,odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny a to dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona.
2. Oznámení kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon"), přijímá Magistrát města Chomutova,odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny a to dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona.

SÚ - bezbariérové užívání staveb

Datum: 20. 11. 2009

Dne 18.11.2009 nabyla účinnosti vyhláška číslo 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvedená vyhláška současně ruší původní vyhlášku číslo 369/2001Sb ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhláška je významná zejména pro projektanty při projektování staveb.

SÚ - technické požadavky na stavby

Datum: 31. 8. 2009

Dnem 26.8.2009 nabyla účinnosti Vyhláška číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (Nahradila původní vyhlášku č.137/1998 o obecně technických požadavcích na výstavbu) a současně nabyla účinnosti Vyhláška číslo 269/ 2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Informace je zásadní zejména pro osoby zabývající se projektováním, přípravou a prováděním staveb.

SÚ - občan a územní plánování

Datum: 14. 8. 2009

Dne 10.8.2009 obdržel SÚaŽP odkaz na internetové stránky MMR, na kterých MMR, odbor územního plánu zveřejnil pomůcku OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Cílem je přispět k lepší orientaci občanů v problematice územního plánování.

Informace o znečištěném ovzduší

Datum: 17. 6. 2009

Informace o znečištěném ovzduší na Chomutovsku se dozvíte na tel.: 14 110 nebo na bezplatném čísle: 800 195 342.