Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

logologo SFŽP

 

 

 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě – horní sídliště

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18­_109/0008813

Realizace 2019 - 2023

Předpokládané celkové výdaje:  8 681 775,05 Kč

Dotace:                                   3 998 684,16 Kč  

V rámci realizace projektu dojde k odstranění, ošetření, výsadbě dřevin vč. tříleté následné péče, založení trávníků a trvalkových záhonů, odstranění zpevněných ploch a instalaci mobiliáře v zastavěném území města.

Projekt se zabývá revitalizací zeleně v rámci panelákového sídliště, které se nachází v severní části zastavěného území města Jirkova. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.