Menu
Město Jirkov
jirkov

referent školství

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍlogo města

Město Jirkov

Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„referent/referentka školství - úředník “
odbor sociálních věcí a školství

s místem výkonu práce Jirkov


Pracovní náplň:

 • zajišťuje agendu školského rejstříku,
 • zajišťuje úpravu zřizovacích listin škol a školských zařízení,
 • zajišťuje agendu spojenou s konkurzním řízením,
 • zajišťuje metodickou pomoc a úzce spolupracuje se zástupci jirkovských škol a školských zařízení,
 • provádí inventarizaci majetku škol a školských zařízení.

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 700 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6.000 Kč/rok,
 • příspěvek zaměstnavatele na kartu eBenefity,
 • stravenky,
 • vedení bankovního účtu a další výhody u Komerční banky nebo UniCredit Bank,
 • zvýhodněné různé mobilní tarify i pro členy rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba: Po a St: 8h-17h, Út, Čt a Pá: 8h-13h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24 100 Kč-31 820 Kč dle uznatelné praxe,
 • osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • dosažené vzdělání: VOŠ, SŠ, v oborech zaměřených nejlépe na školství, sociální oblast nebo veřejnou správu,
 • znalosti právních předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb. – zákon o obcích,
- zákon č. 561/20024 Sb. - školský zákon,
- zákon č. 563/2004 Sb. - zákon o pedagogických pracovnících,

 • samostatnost, spolehlivost, přesnost,
 • smysl pro zodpovědnost,
 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonnost,
 • organizační schopnosti,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti.

Výhodou bude:

 • znalost problematiky školství a veřejné správy, místní znalost,  
 • znalosti dotační, projektové a grantové oblasti,
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo,
 • znalost MS Office.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

Předpokládaný nástup: dle dohody


Kam s přihláškou?

Do 25. 4. 2024 – do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1)    zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.
Na obálce uvést „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka školství“.

NEBO

2)    fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám, Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov,
Na obálce uvést „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka školství“.

NEBO

3)    fyzicky vložit do schránky (s označením  SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a Městským úřadem na oplocení zadního dvora.
Na obálce uvést „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka školství“.