Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 88
TÝDEN: 88
CELKEM: 1653115

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Evidence psů a poplatky


 

Evidenci psů  (přihlášení, odhlášení, aj. změny)  a s ní související poplatek za psa vyřizují v kanceláři č. 3 - finanční odbor, pokladna, přízemí budovy čp. 1 Městského úřadu v Jirkově.

 

Formuláře k přihlášení pejska naleznete v sekci Městský úřad/Žádosti a formuláře - kategorie Finanční odbor

 


 

Obecně závazná vyhláška města JIRKOVA

č. 2/2011

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Jirkova se na svém zasedání dne 16.2.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.) Město Jirkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů ( dále jen" poplatek").

 

2.) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Jirkov ( dále jen " správce poplatku ")*1), správu vykonává prostřednictvím finančního odboru.

 

 

Článek 2

Předmět poplatku - Poplatník

 

1.) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jirkova. *2)

 

2.) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. *3)

 

 

Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1.) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

 

2.) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. *4)

 

3.) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa ( např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za  započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

 

Článek 4

Ohlašovací povinnost

 

1.) Držitel psa je povinen správci poplatku ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

( ke splnění ohlašovací povinnosti může poplatník využít formulář vydaný správcem daně)

 

2.) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 

3.) V ohlášení držitel psa uvede *5)

 

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů platebních služeb, včetně  poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

4.) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. *6)

 

 

Článek 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a.) za prvního psa chovaném v bytovém domě s více než šesti byty                                  1.000,- Kč

za druhého a každého dalšího psa                                                                                   1.500,- Kč

 

b.) za prvního psa chovaném v rodinném domě a obytném domě se šesti a méně byty nebo na zahradě za účelem ostrahy objektu                                                                                                      300,- Kč

za druhého a každého dalšího psa                                                                                       450,- Kč

 

c.) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu             100,-

za druhého a každého dalšího psa                                                                                     150,- Kč

 

d.) za prvního psa trvale umístěného v kotcích na kynologickém cvičišti                              450,- Kč

za druhého a každého dalšího psa                                                                                       675,- Kč

 

 e.) za prvního psa, jehož držitelem je občan s trvalým pobytem na nám. Dr.E. Beneše 1

( Městský úřad Jirkov)                                                                                                  1000,-                                                                                          

za druhého a každého dalšího psa                                                                                 1500,- Kč                                         

 

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 

1.) Poplatek podle článku 5 bod b), c), d) a e) je splatný nejpozději do 31.března. příslušného kalendářního roku.

 

2.)Poplatek podle článku 5 bod a) je splatný při jednorázové platbě nejpozději do 31.března. příslušného kalendářního roku nebo je možno ho uhradit ve dvou stejných splátkách , vždy nejpozději do 31.března. a do 31.srpna. příslušného kalendářního roku

 

3.) Vznikne-li poplatková povinnosti po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Článek 7

Osvobození

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.*7)

 

2.) Od poplatku se dále osvobozují:

 

a)   Město Jirkov a příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je Město Jirkov.

 

b.) na dobu jednoho roku držitel psa převzatého z Psího útulku zřízeného Městem  Jirkov, předloží-li správci poplatku předávací protokol.

 

c.) na dobu jednoho roku držitel psa, předloží-li správci poplatku doklad od veterinárního lékaře o provedené kastraci společně s potvrzením o zaplacení tohoto úkonu

 

 

Článek 8

Navýšení poplatku

 

1.) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. *8)

2.) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku *9)

 

 

Článek 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jirkova č. 06/2007 o místním  poplatku ze psů, ze dne 12.11.2007.

 

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Bc. Radek Štejnar                                                             

starosta města                                                                   

 

Stanislav Moutelík  

místostarosta města

 

 

 

 

*1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o místních poplatcích ")

*2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

*3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

*4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

*5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

*6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

*7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

*8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

*9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích