Jirkov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Při mimořádné události...


Mimořádná událost

je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové kalamity, havárie v chemických a průmyslových provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační či ropné havárie atd.).

Pokud mimořádná událost nabyde takových rozměrů, že k jejímu řešení nestačí standardní prostředky a způsoby, mluvíme o krizové situaci.

Integrovaný záchranný systém

je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky IZS jsou:
 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje,
 • zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky

 

Při zjištění jakékoli mimořádné události neprodleně volejte dispečink IZS - linka 112,

nebo přímo dle druhu události:

Hasičský záchranný sbor (požár, chemická nebo průmyslová havárie...): linka 150

Zdravotnická záchranná služba (stavy ohrožující život...): linka 155

Policie ČR (dopravní nehody, trestné činy...): linka 158 nebo Městská policie: linka 156.

POZOR: LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ JSOU VŽDY BEZ MEZINÁRODNÍ TELEFONICKÉ PŘEDVOLBY

Při ohlašování mimořádné události stručně oznamte:
 • co se stalo (popis události),
 • kde se to stalo (adresa či orientační body místa)
 • kdy se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.

Při ohrožení mimořádnou situací:
 • nepanikařte, nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,
 • nepodceňujte ani nepřeceňujte vzniklou situaci,
 • snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasové vozy…),
 • po získání ověřených informací varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,
 • netelefonujte zbytečně, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,
 • pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem,
 • respektujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

 

 

 

Informace čerpány:

- příručka MV ČR "Pro případ ohrožení",
- metodická pomůcka MV ČR "Sebeochrana obyvatelstva",
- krizový plán obce s rozšířenou působností - Chomutov,

Další informace:
- www.mvcr.cz/informační servis/mimořádné události
- www.hzscr.cz/ochrana obyvatelstva

- https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace.asp?p1=204715
- http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/