Jirkov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Jirkov

Město Jirkov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Telefon: 474 616 411
Fax: 474 616 421
E-mail: podatelna@jirkov.cz
WWW: www.jirkov.cz/
ID Datové schránky: 9zcbsra
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  nám. Dr. E. Beneše 1
  431 11 Jirkov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  nám. Dr. E. Beneše 1
  431 11 Jirkov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 - 17:00
  úterý8:00 - 13:00
  středa8:00 - 17:00
  čtvrtek8:00 - 13:00
  pátek8:00 - 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 9zcbsra
19-2226441/0100 (Komerční banka, a.s.)
00261904
DIČ: CZ00261904

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Jirkov
  nám. Dr. E. Beneše 1
  43111 Jirkov
 • e-mailem: podatelna@jirkov.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@jirkov.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 474 616 411

Nepovinný formulář žádosti o informace

úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů.
  Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.

  Stejnopisy Sbírky zákonů na portálu veřejné správy:
  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

   

  499/2004 o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon
  128/2000 o obcích
  500/2004 správní řád
  106/1999 o svobodném přístupu k informacím
  442/2006 vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
  101/2000 o ochraně osobních údajů
  262/2006 zákoník práce
  312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
  89/2012 občanský zákoník
  111/2009 o základních registrech
  300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  365/2000 o informačních systémech veřejné správy
  194/2009 vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  84/1990 o právu shromažďovacím
  108/2006 o sociálních službách
  359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
  114/1992 o ochraně přírody a krajiny
  17/1992 o životním prostředí
  185/2001 o odpadech
  254/2001 vodní zákon
  201/2012 o ochraně ovzduší
  334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
  183/2006 stavební zákon
  134/2016 o zadávání veřejných zakázek
  13/1997 o pozemních komunikacích
  361/2000 o silničním provozu
  172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
  280/2009 daňový řád
  235/2004 o dani z přidané hodnoty
  186/2016 o hazardních hrách
  250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  243/2000 o rozpočtovém určení daní
  565/1990 o místních poplatcích
  634/2004 o správních poplatcích
  586/1992 o daních z příjmu
  340/2013 zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
  338/1992 o dani z nemovitých věcí
  563/1991 o účetnictví
  589/1992 o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  567/2006 o minimální mzdě
  561/2004 školský zákon
  563/2004 o pedagogických pracovnících
  107/2005 o školním stravování
  108/2005 o školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízeních
  48/2005 o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
  14/2005 o předškolním vzdělávání
  16/2005 o organizaci školního roku
  54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
  71/2005 o základním uměleckém vzdělávání
  72/2005 poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních
  73/2005 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení
  15/2005 náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy
  74/2005 o zájmovém vzdělávání
  106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
  250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
  416/2004 vyhláška k zákonu o finanční kontrole
  553/1991 o obecní policii
  289/1995 o lesích
  166/1999 o veterinární péči
  246/1992 na ochranu zvířat proti týrání
  239/2000 o IZS
  240/2000 krizový zákon
  241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  247/1995 o volbách do Parlamentu ČR
  491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí
  130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů
  275/2012 o volbě prezidenta republiky
  133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
  326/1999 o pobytu cizinců na území ČR
  328/1999 o občanských průkazech
  301/2000 o matrikách, jménu a příjmení
  207/2001 prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
  91/2012 o mezinárodním právu soukromém
  325/1999 o azylu
  186/2013 o státním občanství ČR
  21/2006 o ověřování
  36/2006 vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu
  85/1990 o právu petičním
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Jirkov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Vyhlášky a nařízení

  Zásady a směrnice

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

   

  I. Náklady na pořízení kopií


   

  1. za pořízení černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

  • jednostranná ………………3 Kč
  • oboustranná ………………4 Kč


  2. za pořízení černobílé kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

  • jednostranná ………………4 Kč
  • oboustranná ………………8 Kč


  3. za pořízení barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

  • jednostranná ………………18 Kč
  • oboustranná ……………… 34 Kč


  4. za pořízení barevné kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

  • jednostranná ………………36 Kč
  • oboustranná ………………70 Kč


  5. za pořízení elektronické kopie (skenování):

  • jednostranná ……………… 2 Kč
  • oboustranná ……………… 4 Kč


  6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  7. V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

   

  II. Náklady na opatření technických nosičů dat


   

  1. CD ……………………………….50,- Kč / ks
  2. DVD ……………………………. 50,- Kč / ks
  3. disketa ………………………….. 20,- Kč / ks
  4. jiný technický nosič dat ………… dle pořizovací ceny
  5. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

   

  III. Náklady na odeslání informací žadateli


   

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s.p.
  Náklady na balné účtovány nebudou.

  2. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

   


  IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací


   

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

  2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považováno zejména hledání dokumentů pro podání informace v časovém limitu delším než 30 minut nebo vyhledání podkladů či dokumentů pro podání informace v centrální spisovně Městského úřadu v Jirkově.

  3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

   

  V. Ostatní ustanovení


   

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

  2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Jirkově v úředních hodinách nebo převodem či složenkou na bankovní účet města: Komerční banka a.s., expozitura Jirkov, číslo účtu: 19-2226441/0100 (příjmový účet). Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Jirkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace zveřejněné dle § 5/3 zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2018

poskytnuté informace v roce 2018

Rok 2017

žlogo pdfádost č. 17

přílohlogo pdfa k žádosti č. 17

žádost č. 16logo pdf

žádost č. 15logo pdf

žádost č. 14logo pdf

žádost č. 13logo pdf

žádlogo pdfost č. 12

žádoslogo pdft č. 11

logo pdfžádost č. 10

žádost č. 9logo pdf

žádost č. 8logo pdf

žádost č. 7logo pdf

žádost č. 6logo pdf

žádost č. 5logo pdf

žádost č. 4logo pdf

žádost č. 3logo pdf

žádost č. 2ogo pdf

žádost č. 1logo pdf

Rok 2016

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

Rok 2007

 

Rok 2006

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.