Kalendář akcí

kalendář akcí

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 12. 2018, 23:54:43

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 800
TÝDEN: 6696
CELKEM: 1314493

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednací řád


 

J E D N A C Í   Ř Á D

Z a s t u p i t e l s t v a   m ě s t a   J i r k o v

Zastupitelstvo města Jirkov („dále jen zastupitelstvo města“) se usneslo vydat podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon“), tento vnitřní předpis.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu svolávání, průběh jednání, přijímání

usnesení a kontrolu jejich plnění, jakož i další otázky související s jeho jednáním.

 

Článek 2

Příprava jednání zastupitelstva města

 

2.1 Přípravu jednání organizuje a koordinuje starosta města (v jeho nepřítomnosti místostarosta) a to podle návrhů připravených pro jednání zastupitelstva města radou města, výbory zastupitelstva města, členy zastupitelstva, případně občany  města. Přitom stanoví zejména:

a) místo, dobu a navržený program jednání,

b) odpovědnost za zpracování a předložení materiálů,

c) návrh způsobů projednání předložených materiálů a návrhů.

 

2.2 Materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá navrhovatel:

a) při zaslání materiálů v elektronické podobě, předloží 1 originální výtisk k zápisu,

b) v případě písemného zaslání materiálu předloží 27 výtisků,

c) materiály v elektronické nebo písemné podobě budou doručeny členům, zastupitelstva města nejpozději 7 dnů před jeho jednáním prostřednictvím MěÚ.

 

2.3 Materiály pro jednání zastupitelstva města musí obsahovat:

a) název materiálu,

b) obsahovou část s popisem projednávané věci (důvodová zpráva),

c) návrh na usnesení či opatření.

 

2.4 Důvodová zpráva musí obsahovat:

a) zhodnocení dosavadního stavu věci, která je předmětem projednání,

b) rozbor příčin nedostatků,

c) odůvodnění navrhovaných opatření, případně jejich ekonomický či jiný dopad (vyplývá-li z navrhovaných opatření).

2.5 Předložený materiál musí umožnit členům zastupitelstva města komplexně posoudit projednávanou věc a přijmout účinná opatření.

 

Článek 3

Svolání zasedání zastupitelstva města

 

3.1 Zasedání zastupitelstva svolává starosta (v případech stanovených zákonem i  místostarosta či jiný člen zastupitelstva).

3.2 O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva města informuje městský úřad formou vyvěšení  údajů na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dnů před jeho zasedáním. Informace lze zveřejnit i jiným způsobem v místě obvyklým.

3.3 Zasedání zastupitelstva je zpravidla svoláno do zasedací místnosti MěÚ.

 

Článek 4

Průběh jednání zastupitelstva města

 

4.1 Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva města („dále jen předsedající“).

4.2 Předsedající má právo jednání zastupitelstva přerušit a to vždy s uvedením důvodů a doby přerušení.

4.3 Zasedání jsou povinni se zúčastnit členové zastupitelstva města, jinak jsou povinni se starostovi nebo místostarostovi předem omluvit. To platí i v případě předčasného odchodu z jednání zastupitelstva města.

4.3.1 Zasedání zastupitelstva je povinen se zúčastnit tajemník úřadu s hlasem poradním, dále předkladatelé zpráv, vedoucí právního odboru a další osoby, které starosta či jiný předsedající určí (vedoucí odborů, ředitelé organizací města apod.).

4.3.2 Na požádání předsedajícího může být kdykoli v průběhu zasedání přizvána další osoba.

4.4 Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by mohlo dojít ke střetu zájmů v případě projednávání příslušného bodu programu je toto povinen neprodleně oznámit.

4.4.1 Zjistí-li člen zastupitelstva možnosti střetu zájmů až při projednávání dané problematiky, oznámí střet zájmů neprodleně při jeho zjištění. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání  a rozhodování v daném případě rozhodne zastupitelstvo města hlasováním.

4.5 Účast na zasedání zastupitelstva města stvrzují jeho členové svým podpisem do listiny přítomných. V případě konání zastupitelstva v jednací síni MěÚ obdrží člen zastupitelstva identifikační kartu pro elektronické hlasování, kterou po skončení zasedání odevzdá zapisovatelce.

4.5.1 Při odchodu ze sálu vždy vyjme identifikační kartu z hlasovacího zařízení.

4.6 Účast občanům a přizvaným osobám na jednání zastupitelstva je umožněna na základě jejich vlastnoručního podpisu s uvedením místa bydliště, resp. názvu zastupované organizace v prezenční listině hostů.

4.7 Jestliže při zahájení jednání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, předsedající zasedání ukončí. Způsob svolání náhradního zasedání upravuje zákon.

4.8 Koná-li se zasedání zastupitelstva v jednací síni MěÚ, je pro zjištění přítomnosti členů zastupitelstva potřeba vložit identifikační kartu do  hlasovacího zařízení.

4.8.1 Je-li v době zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, předsedající jednání zahájí. Přitom konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva. Poté navrhne a nechá postupně schválit:

a) 5-ti člennou návrhovou komisi, z níž se určí 2 ověřovatelé zápisu a předseda,

b) navržený program jednání,

c) zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

4.8.2 Předsedající rovněž určí osoby, které budou pořizovat zápis z jednání, obsluhovat hlasovací zařízení a v případě potřeby provádět výkon skrutátorů.

4.9 Budou-li před schvalováním jednotlivých bodů vzneseny z řad členů zastupitelstva návrhy na změny či doplnění, rozhodne o nich zastupitelstvo města hlasováním.

4.10 Pokud byly vzneseny námitky proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, nechá o nich předsedající rozhodnout po případném vyjádření ověřovatelů napadeného zápisu. Napadený zápis musí být při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

4.11 Úvodní slovo k jednotlivě projednávaným bodům programu přednese předkladatel.

4.12 Do rozpravy ke každému projednávanému bodu programu se přítomní členové zastupitelstva přihlašují prostřednictvím hlasovacího zařízení, koná-li se jednání v zasedací síni MěÚ. V případě, že hlasovací zařízení není funkční, přihlašují se písemně nebo zvednutím ruky. Předsedající dbá, aby slovo bylo udělováno s ohledem na pořadí přihlášek. Bez ohledu na pořadí musí  být  uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá porušení zákona nebo jiného právního předpisu, případně nedodržení jednacího řádu (technická poznámka), což signalizuje pomocí hlasovacího zařízení. Přihlášený vyčká na udělení slova od předsedajícího a zapnutí svého mikrofonu pro nahrání zvukového záznamu.

4.13 Po ukončení rozpravy předsedajícím, případně na základě přijetí usnesení zastupitelstva o ukončení rozpravy, se k projednávanému bodu již nelze vracet.

4.14 Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen  zastupitelstva. O návrhu se hlasuje bez rozpravy.

4.15 Zastupitelstvo města se usneslo na tom, že:

a) nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

b) doba diskusního příspěvku se omezí (maximálně na 5 minut, u předkladatele zprávy na maximálně 10 minut),

c) technická poznámka trvá maximálně 3 minuty.

4.15.1 Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu  předsedající slovo odejmout.

4.16 K projednávaným věcem se mají právo vyjádřit i občané města starší 18-ti let. Jejich vystoupení však může být omezeno způsoby uvedenými v odstavci 4.12 pod písm.a) a b). Obdobně může být uděleno k projednávané věci slovo i přítomnému vedoucímu odboru. Všichni se musí vyjadřovat prostřednictvím přenosného mikrofonu.

4.17 Na závěr jednání bude zařazen bod „diskuse“, ve kterém mohou občané města a členové zastupitelstva vystoupit se svými dotazy, náměty a připomínkami. Všichni se musí vyjadřovat prostřednictvím přenosného mikrofonu.

4.18 Pravidelným bodem jednání jsou interpelace členů zastupitelstva. Při interpelaci neplatí ustanovení bodu 4.15 písm. b).         

 

Článek 5

Hlasování, přijímání usnesení

 

5.1 Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě (dále jen „usnesení“), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

5.2 O každém návrhu rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním. Před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování. Hlasování probíhá pomocí elektronického hlasovacího zařízení. Při hlasování má každý člen jeden hlas a musí být při hlasování přítomen. Je nepřípustné přenášet hlasovací právo na jiného člena ZM.

5.2.1 Při odchodu ze sálu vždy vyjme identifikační kartu z hlasovacího zařízení.

5.2.2 Po ukončení hlasování jsou na elektronických tabulích jmenovitě zobrazeny výsledky hlasování. Každý zastupitel ověří, zda elektronicky zaregistrovaný hlas odpovídá tomu, jak hlasoval. Případnou chybu oznámí předsedajícímu. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel. V případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení nebo změny místa jednání, hlasují členové zastupitelstva zdvižením ruky (aklamací) popř. tajným hlasováním. Před takovým hlasováním předsedající výslovně na tuto skutečnost upozorní a skrutátory se stávají osoby, které byly určeny v článku 4 bod 4.8.2.

5.3 Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví pořadí hlasování předsedající.

5.4 Jsou-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech návrhu.

5.5 V případě předložení návrhu usnesení v několika variantách, hlasuje se  nejprve o variantě navržené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. V případě předložení protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu.

5.6 Při neschválení žádného z návrhů usnesení se zastupitelstvo může na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. V tomto případě předsedající vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby pro toto řízení jmenovaly po jednom zástupci a současně přeruší zasedání zastupitelstva. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající.

5.6.1 Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, předsedající jej prohlásí za nepřijatý.

5.7 O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje digitální zvukový záznam a stručný písemný zápis, který je nutno pořídit do 10ti dnů po ukončení zasedání.

 

5.7.1 Písemný záznam musí obsahovat:

a) den a místo jednání,

b) čas zahájení a ukončení,

c) kdo jednání řídil,

d) program jednání včetně případného doplnění,

e) počet přítomných členů zastupitelstva města,

f) průběh a výsledek hlasování,

g) přijatá usnesení,

h) protokoly o výsledku hlasování,

i) návrhy,  dotazy a  připomínky vznesené na zasedání.

 

5.8 Součástí zápisu ze zasedání ZM je listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů zastupitelstva a dalších osob (hostů), úplné texty předložených materiálů  a  návrhů usnesení, pozměňovacích návrhů včetně jejich doplnění, přehledy o hlasování členů zastupitelstva k jednotlivým bodům programu – výstup z hlasovacího zařízení, texty písemných dotazů členů zastupitelstva, interpelací a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. Za vyhotovení zápisu a jeho uložení k nahlédnutí  včetně archivace odpovídá městský úřad – odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.  

5.9 O námitkách člena zastupitelstva města proti obsahu zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

5.10 Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta, schválení ověřovatelé a zapisovatelka určená předsedajícím při zahájení jednání.

 

Článek 6

Ověřovatelé zápisu a návrhová komise

 

6.1 Ověřovatelé zápisu:

a) Úkolem zvolených ověřovatelů zápisu je ověřit, zda pořízený zápis o průběhu jednání zastupitelstva obsahuje veškeré předepsané údaje dle § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

b) K ověření zápisu se ověřovatelé dostaví na základě výzvy MěÚ.

6.2 Návrhová komise: 

a) Návrhová komise v průběhu zasedání zastupitelstva zaznamenává přesné znění schválených usnesení a ověřuje, zda ve stejném znění jsou i uvedena v zápisu ze zasedání zastupitelstva.

b) Na základě doporučení zastupitelstva upravuje znění pozměňujících a doplňujících návrhů předložených ústně v průběhu jednání zastupitelstva tak, aby návrhy ve své podobě byly jednoznačné, konkrétní a kontrolovatelné. Takto upravené návrhy následně předkládá k posouzení a schválení.

c) V závěru zasedání zastupitelstva informuje zastupitelstvo o výsledku ověření souladu znění všech v jednání schválených usnesení s provedeným zápisem. V případě zjištěných nedostatků navrhuje způsob nápravy v zápisu. 

 

Článek 7

Kontrola přijatých usnesení

 

7.1 Příprava souhrnné zprávy kontroly usnesení z jednání zastupitelstva je svěřena do působnosti uvolněných členů zastupitelstva.

7.2 Kontrola plnění usnesení je vyhrazena zastupitelstvu města, jemuž se předkládá kontrolní zpráva. Za vyhotovení zprávy zodpovídá tajemník městského úřadu, za její správnost odpovídá starosta města. Tím není dotčena pravomoc kontrolního výboru zastupitelstva vyplývající ze zákona o obcích.

7.3 Dle §102, písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, rada města zabezpečuje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

8.1 Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014 usnesením č. 45/2/ZM/2014     a nabývá platnosti dne 16.12.2014

8.2 Nabytím platnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší vnitřní předpis č. 2-11  schválený zastupitelstvem města dne 16. 2. 2011 usnesením č. 1/2/ZM/2011.

 

 

 

      Dana Jurštaková                                                                           Ing. Radek Štejnar

místostarostka města Jirkov                                                              starosta města Jirkov

 

 

Tímto se ruší jednací řád ze dne  16.2.2011.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 16.12.2014.