Sledujte nás

   logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 576
TÝDEN: 5468
CELKEM: 2191462

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JEDNACÍ  ŘÁD


JEDNACÍ ŘÁD
Rady města Jirkova

 

Rada města Jirkova (dále jen „rada“) se v souladu s ustanovením § 101 odst. 4)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“) usnesla vydat tento jednací řád rady města.

 

Čl. I

 

Jednací řád rady upravuje podrobnosti o jejím jednání, tj. zejména upravuje přípravu,  svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení a kontrolu jejich plnění.

 

Čl. II

Příprava jednání rady

 

1. Rada zasedá podle jím schváleného plánu práce.  Plán práce schvaluje rada a to na období minimálně 6ti měsíců.

 

2. Navržený  program  jednání  rady  je nejpozději  týden před  jeho konáním  upřesňován

starostou  případně  místostarostou  na  základě  návrhů  tajemnice  městského  úřadu,

vedoucích odborů městského úřadu, případně vedoucích organizací jejichž zřizovatelem je město Jirkov (dále jen ,, vedoucí organizace“).

 

3. Podklady pro jednání rady připravují jednotlivé odbory městského úřadu, případně

vedoucí organizace. Za přípravu podkladů zodpovídá tajemnice městského úřadu.

 

 

Čl. III

Svolávání zasedání rady

 

1. Jednání rady svolává starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta) nejméně 5 dní před jeho konáním. Jednání se svolává pozvánkou, která je zaslána elektronicky a musí obsahovat datum, místo, čas a program  jednání. Současně s pozvánkou  obdrží  členové  rady i potřebné podkladové materiály rovněž v elektronické podobě.

 

2. Podkladové  materiály  musí být  zpracovány  tak, aby  umožnily  členům rady  komplexně

posoudit projednávanou  problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí  podkladového

materiálu musí být i návrh na usnesení.

 

3. Je-li to s ohledem na  vzniklou  situaci  nezbytné  nebo požádá-li o to alespoň  jedna třetina členů  rady svolá starosta  (příp. místostarosta)  mimořádné  zasedání rady. Na přípravu a svolávání mimořádné rady platí ustanovení Čl.II a Čl.III obdobně.

 

 

Čl. IV

Jednání rady

 

1. Jednání rady jsou neveřejná. Rada však  může k jednotlivě  projednávaným  bodům  přizvat dalšího člena zastupitelstva města, případně i jiné osoby.

 

2. Členové rady jsou povinni zúčastnit se každého jednání. V opačném případě jsou povinni se předem  omluvit  starostovi  (případně  místostarostovi). V mimořádných  případech  (např. hospitalizace, neplánovaná služební cesta apod.) se neúčast omlouvá dodatečně.

 

3. Svoji účast na jednání rady  stvrzují  přítomní  členové rady svým  podpisem do prezenční

listiny, která tvoří přílohu pořizovaného zápisu z jednání rady.

 

4. Jednání rady se zúčastňuje i tajemnice městského úřadu a to s hlasem poradním.

 

5.  Jednání rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně jiný člen rady (dále jen „předsedající“).

 

6.  Jestliže při zahájení  jednání není přítomna  nadpoloviční většina  členů  rady, předsedající zasedání ukončí. Náhradní zasedání rady v tomto  případě  svolá  předsedající tak, aby se konalo nejpozději do 10ti dnů. Svolá se postupem podle Čl.III bod 1.

 

7. Je-li v době  zahájení  jednání  přítomna  požadovaná  nadpoloviční  většina  členů  rady

předsedající  jednání  zahájí.  Poté  nechá schválit navržený program jednání. Program  jednání je možno doplnit na návrh kteréhokoliv  člena rady nebo tajemnice městského úřadu. Předsedající rovněž určí osobu pořizující zápis z jednání rady.

 

8. Pokud  byly  vzneseny  námitky  proti  zápisu z minulého  jednání  rady, nechá o nich

předsedající rozhodnout radu před projednáváním jednotlivých bodů programu.

 

9. Stálými body programu jednání rady jsou:

a)   kontrola plnění usnesení rady

b)   činnost komisí

c)   činnost městské policie

 

10. K  projednání  jednotlivých  bodů  programu  jednání  rady  jsou  zpravidla  přizváni

předkladatelé zpráv.

 

11. Ke  každému  projednávanému  bodu  probíhá  diskuse, kterou řídí  předsedající. Do ní se

kromě  členů  rady  může  přihlásit i tajemnice  městského  úřadu. Po skončení  diskuse  je

přijímáno  usnesení.  Před  vlastním  hlasováním  bude  text  navrženého  usnesení

předsedajícím  hlasitě  přečten.

 

12. Pokud  bude  k  projednávanému  bodu  předložen  členem  rady  (případně  tajemnicí

městského úřadu) nový návrh,  hlasuje  se nejprve o tomto návrhu.

 

13. Starosta  je  oprávněn  pozastavit výkon  usnesení  rady  má-li za to,  že je  nesprávné.

Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

 

14. Usnesení  rady  může být i zrušeno  zastupitelstvem  města pokud je v rozporu s právním

předpisem nebo usnesením zastupitelstva města.

 

15. Z průběhu jednání rady je pořizován zápis, který musí obsahovat:

a)   počet přítomných členů rady

b)   schválený program jednání

c)   průběh diskuse včetně jmen diskutujících

d)   průběh a výsledek hlasování

e)   přijatá usnesení

f)    dotazy, připomínky či podněty, pokud byly při jednání vzneseny

 

16. Za konečné vyhotovení zápisu odpovídá městský úřad. Ten rovněž zabezpečí jeho uložení

k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti a sekretariátu starosty.

 

17. Zápis z jednání rady podepisuje starosta spolu s místostarostou, případně jiným radním.

 

18. K platnému usnesení nebo rozhodnutí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech

jejích členů.

 

Čl. V

Kontrola přijatých usnesení

 

1. Závěry a úkoly vyplývající z přijatých usnesení rady plní příslušné odborné útvary  městského úřadu, tajemnice městského úřadu, případně vedoucí organizace.

O plnění úkolů informují výše uvedené subjekty, radu města v rámci projednávání pravidelného bodu jednání ,, kontrola plnění usnesení rady“.
 

2.  Výkon kontrolní  činnosti  nad  plněním  usnesení  rady  provádí v  rámci  své  pravomoci

kontrolní  výbor  zastupitelstva  města  Jirkova. O  výsledcích  své  kontrolní  činnosti

informuje výbor radu prostřednictvím písemných zpráv o výsledku kontroly.

 

Tento jednací řád schválila Rada města Jirkova na svém zasedání dne 22. 12. 2014.

Ke dni nabytí platnosti tohoto jednacího řádu končí platnost jednacího řádu rady města Jirkova schváleného usnesením rady ze dne 15. 11. 2006.

 

 

 

            Ing. Radek Štejnar                                                                  Dana Jurštaková

         starosta  města Jirkova                                                      místostarostka města Jirkova