Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednací řád kontrolního výboru

kontrolního výboru zastupitelstva města Jirkova

Čl. I.

Jednací řád, na základě příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, určuje pravidla jednání kontrolního výboru, který byl zřízen zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgán.

Čl. II.

Při jednání a rozhodování musí orgán a každý jeho člen zvlášť dbát práv těch osob a míst, jichž se předmět kontrolní činnosti týká. Oblast jeho působnosti vymezuje zákon a konkrétní úkoly, jimiž je pověřován zastupitelstvem.

Čl. III.
Poslání kontrolního výboru

 1. Za svou činnost je kontrolní výbor odpovědný zastupitelstvu města.
 2. Ze zákona provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních předpisů zastupitelstvem zřízených výborů, městským úřadem a zařízení založených nebo zřízených městem.
 3. Kontroluje plnění ustanovení vydaných obecně závazných vyhlášek a místních prováděcích pokynů a předpisů schvalovaných zastupitelstvem a radou města.
 4. Plní další úkoly, jimiž je pověřován zastupitelstvem.
 5. Předkládá zastupitelstvu města:
  1. výsledky z uskutečněných kontrol,
  2. stanoviska výboru k výsledkům kontrol a návrhy na opatření,
  3. vyjádření objektů kontroly k výsledkům kontroly,
  4. zápisy ze svého zasedání,
  5. informace o poznatcích získaných při své činnosti.

Čl. IV.
Příprava a svolání výboru k jednání

 1. Za přípravu jednání kontrolního výboru je zodpovědný předseda. Jednání svolává na základě plánu práce, úkolů uložených zastupitelstvem, v souladu s usnesením kontrolního výboru či v případech neodkladné věcné záležitosti. Při určování termínů dbá o zachování aktuálnosti podkladů podstupovaných k projednání zastupitelstvu, vychází z plánovaných programů zasedání zastupitelstva.
 2. O době a místu jednání výboru musí být členové kontrolního výboru a přizvané osoby vyrozuměny nejpozději týden před konáním.
 3. Organizační a obsahovou stránku jednání zajišťuje za pomoci tajemníka předseda kontrolního výboru.
 4. Potřebné podklady určené k jednání a účast přizvaných osob zabezpečuje tajemník výboru, resp. pověřený člen výboru. Jejich povinností je rovněž předkládat v určeném termínu zápisy o výsledku provedených kontrol.

Čl. V.
Jednání výboru

 1. Jednání kontrolního výboru jsou přístupná členům zastupitelstva, jinak jsou neveřejná. O přizvání zainteresovaných osob ve věci projednávaných záležitostí rozhoduje výbor na základě svého usnesení.
 2. Jednání výboru řídí předseda. V době jeho nepřítomnosti tajemník kontrolního výboru. Jednotlivá jednání probíhají dle harmonogramu, který je schvalován na počátku každého zasedání.
 3. Jednání kontrolního výboru může probíhat jen za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Pokud se jeho členové ve stanoveném počtu nesejdou, určí předseda bezodkladně termín náhradního zasedání. Náhradní zasedání se musí uskutečnit nejpozději do 7 dnů a jeho náplní musí být v prvé řadě program původního neuskutečněného jednání.
 4. Výbor o svých usneseních rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Usnesení jsou přijímána v závěru jednání, které je neveřejné. Výsledek hlasování je považován za kolektivní rozhodnutí.
 5. Z jednání je vždy pořizován zápis, který obsahuje:
  1. seznam přítomných členů,
  2. schválený program jednání,
  3. diskusi a výsledek hlasování, na jehož základě byly přijaty závěry k jednotlivým bodům programu,
  4. jasně formulovaná přesná znění stanovisek a návrhů určených pro zastupitelstvo,
  5. konkrétní kontrolní úkoly a jména členů výboru odpovědných za provedení kontroly,
  6. jasně formulovaná, konkrétní a kontrolovatelná usnesení.
 6. O výsledcích jednání kontrolního výboru informuje nejbližší zasedání zastupitelstva předseda kontrolního výboru. Za uložení dokumentace kontrolního výboru, její archivaci a zpřístupnění k nahlédnutí členům kontrolního výboru a starostovi města zodpovídá tajemník výboru. Právo nahlížet do přijatých usnesení kontrolního výboru mají všichni občané obce starší 18 let a pokud o nahlížení požádají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, i kterékoliv další fyzické a právnické osoby.

Čl. VI.

Výkon kontroly kontrolního výboru provádí výhradně zastupitelstvo města.

Tento jednací řád kontrolního výboru nabývá platnosti schválením zastupitelstvem města dne 11.5.2011 usnesením číslo 43/4/ZM/2011.

Jednací řád, schválený pro kontrolní a finanční výbor zastupitelstvem města dne 29.11.2006 (hlava XVIII., bod 3) se tímto pro kontrolní výbor ruší.