Menu
Město Jirkov
jirkov

Programový plán

Na volební období 2018 - 2022

1) Ekonomika města

 • prosazovat vyrovnaný rozpočet města, na schodkový rozpočet přistoupit pouze v případě schválených dotačních projektů (předfinancování)
 • získávat finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů na dobudování infrastruktury a rekonstrukce stávajících objektů
 • investovat kapitálové příjmy do kapitálových výdajů

2) Rozvoj města

 • majetkoprávně vypořádat vlastnictví pozemků pod komunikacemi a veřejnou zelení ve vlastnictví ÚZSVM, LČR, SPÚ atd.
 • zajistit bezúplatný převod pozemků pod sportovištěm v Březenci
 • řešit revitalizaci sídlišť (Revitalizaci veřejných prostranství a rekonstrukce komunikací – Ervěnice, Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání ul. SNP a Mládežnická)
 • pokračovat v realizacích úspor energií MŠ, ZŠ, MěÚSS
 • rekonstrukce objektu čp. 1146 ul. Ervěnická – Centrum služeb – komunitní centrum
 • příprava projektu areálu a objektu čp. 2, Červený Hrádek
 • úpravy veřejných prostranství parku zámek Červený Hrádek
 • revitalizace veřejných prostranství lokalita v ul. Budovatelů
 • revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce komunikací a návsi na Červeném Hrádku
 • rekonstrukce objektu čp. 1561, nám. E. Beneše (KB)
 • pokračování v opravách a rekonstrukcích zámek ČH
 • příprava zasíťování pro RD lokalita Na louce
 • rekonstrukce kuchyní a prádelen v objektech MěÚSS
 • revitalizace parku Smetanovy sady
 • rekonstrukce autobusového nádraží včetně komunikací a chodníků
 • rekonstrukce objektu sauny ul. 5. května
 • zavádět modernizaci systému veřejného osvětlení
 • zajistit obnovu městského mobiliáře
 • zajistit realizaci veřejných ohnišť
 • zajistit rekonstrukci a modernizaci objektu v ul. Osvobození 1062
 • vypracovat nový strategický plán města
 • otevření parku nad městskými sklepy veřejnosti
 • rekonstrukce Synagogy a úprava okolního prostranství
 • odkoupení objektu nám. Dr. E. Beneše 1172 (objekt Gorenje) a řešit jeho další využití

3) Bezpečnost, prevence kriminality

 • věnovat pozornost naplnění stanoveného počtu strážníků Městské policie Jirkov
 • navýšit počet asistentů prevence kriminality  (projekt ESF OPZ ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • oprava a modernizace kamerových bodů po firmách Telmo a SATCA, obměna vozového parku
 • pořízení přenašeče radiového provozu pro zlepšení provozu vysílaček
 • zajistit nové vysílačky a pořídit nový software na sledování a vyhodnocování GPS přenosů
 • zaměřit se oblasti prevence kriminality na ohrožené skupiny osob a sociálně patologické jevy
 • zajistit projekt "Ajaxův zápisník" určený pro děti druhých a třetích ročníků základních škol. Projekt realizovat ve všech školách opakovaně každý rok,
  realizovat tzv. asimilační pobyty v problémových třídách základních škol
 • efektivní spolupráce s odbory městského úřadu a s organizacemi města – účast strážníků při kontrolách v sociálně vyloučených lokalitách s pracovníky odboru sociálních věcí a školství (informace o bezdomovcích, problémových rodinách), spolupráce s odborem majetku města a investic (zjištěné závady v katastru města), Krušnohorskými službami při každoročním čištění, při akcích na Červeném Hrádku nebo na území města Jirkova, spolupráce s K-centrem při sběru a likvidaci nalezených injekčních stříkaček
 • spolupráce s Policií České republiky
 • vzájemné každodenní předávání aktuálních informací
 • poskytování informací Policii ČR z kamerového systému prostřednictvím dálkového přístupu, pomoc při pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách, při veřejných akcích s větším počtem diváků vzájemná spolupráce při zajišťování záležitostí veřejného pořádku
 • zajistit pro městské strážníky služební byty formou benefitu

4) Kultura, sport, mimoškolní aktivity mládeže

 • rozvíjet a rozšiřovat kulturní a společenskou činnost ve městě
 • podporovat tradiční kulturní akce (koncerty v ZUŠ,  Hornická pouť, Kludského ulice, Jirkovský charitativní advent, Rozsvícení vánočního stromu, Sochání v Olejomlýnském parku, Pohádkový les)
 • podporovat partnerské vztahy v rámci kulturních a společenských aktivit – Šentjur, Batonyterenye, Brand – Erbisdorf, navázat spolupráci s novými partnerskými městy z Polska a Slovenska, následně využívat dotace z Višegrádských fondů
 • spolupráce se zájmovými organizacemi – myslivecký den s výstavou
 • podporovat činnost pěveckých a dalších zájmových sdružení – Klub přátel hudby, Jirkovský písňovar
 • podporovat sportovní a klubové činnosti s důrazem na činnost mládeže
 • podporovat výstavbu cyklostezek
 • Trail centrum Jirkov
 • vybudování nového sportoviště u 2. ZŠ ul. Studentská
 • vybudování výtahu v Základní umělecké škole, ul. Chomutovská
 • Informační centrum Jirkov
 • pořízení umělého kluziště pro celoroční využití
 • pokračování v konání farmářských trhů
 • elektronická úřední deska

5) Podpora podnikání, zaměstnanost

 • podpora malých živnostníků - pronájmy prostor v objektech města
 • nabídka propagace jejich živnosti v Jirkovských novinách

6) Ekologie - životní prostředí

 • revitalizace rybníků v majetku města
 • zajistit revitalizaci zeleně v parcích a plochách užívaných jako veřejná zeleň
 • podpora ekologické výchovy mládeže
 • kontrola a údržbu dřevin za pomoci programu "Stromy pod kontrolou"

7) Školská oblast

 • řešení problematiky škol a školských zařízení na pracovních setkáních za účasti vedení města, vedoucích dotčených odborů a ředitelů škol a školských zařízení
 • podpora středoškolského vzdělávání na území města Jirkova
 • podpora inkluzivního vzdělání v jirkovských školských zařízeních
 • spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ve školské oblasti
 • realizace opatření, které vyplývají ze Strategického plánu sociálního začleňování města Jirkova pro období 2018 - 2021, přílohy "Místního plánu vzdělávání v Jirkově"
 • poskytování  finančních prostředků školám a školským zařízením na obnovu a rozvoj, podpora aktivit při získávání dotačních finančních prostředků
 • realizace projektu "IT infrastruktura do škol" - obnova IT ve školách

8) Zdravotnictví

 • podporovat a usnadnit příchod mladých lékařů do Jirkova (nabídky bydlení, atraktivního pracovního prostředí, půjček na zařízení ordinací)
 • pokračovat v postupné modernizaci objektu polikliniky v majetku města a jeho technického i zdravotnického vybavení
 • rekonstruovat zázemí polikliniky (příjezdová komunikace, parkoviště)

9) Sociální sféra

 • podpora činnosti Klubu aktivních seniorů v Jirkově
 • naplňování úkolů vyplývajících z Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb ORP Chomutov
 • podpora rozvoje potřebných sociálních a navazujících služeb, které vyplývají z Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb ORP Chomutov
 • spolupráce se státními, nestátními neziskovými organizacemi ve městě, které působí v sociální oblasti,
 • spolupráce se státními a nestátními organizacemi a dalšími partnery při řešení problematiky v jirkovských sociálně vyloučených lokalitách
 • spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v sociální oblasti
 • realizace opatření, které vyplývají ze Strategického plánu sociálního začleňování města Jirkova pro období 2018 - 2021
 • možnost zřízení a provozování "Senior taxi" na území města Jirkova a přilehlých obcí včetně Chomutova
 • podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - posilování setrvání co nejdéle ve svém přirozeném prostředí za podpory terénních sociálních služeb
 • podpora pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v návaznosti na jejich stupeň závislosti, vytváření vhodného bezbariérového prostředí, kvalitní certifikované sociální služby zaměřené na péči o osoby s demencí
 • podpora vzdělávání pracovníků formou podpory realizace odborných vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí, sdílení dobré praxe
 • podpora rozvoje terénních sociálních služeb - rozšíření Sociální poradny MěÚSS Jirkov o dvě nové ambulance, zaměření na podporu dluhové oblasti, mediaci
 • informovanost obyvatel o nabídce sociálních a navazujících služeb prostřednictvím médií
 • podpora zapojování se do investičních projektů vypisovaných v rámci ESF se zaměřením na investiční a neinvestiční akce

10) Bydlení

 • zajistit opravy objektů v Ervěnicích (nátěry střech, výměna zvonkového systému, opravy balkonů a výměna zadních vchodových dveří
 • zajistit zateplení domů - Ervěnická 1068, Mostecká 1500-1501

11) Doprava, komunikace

 • vybudování lávky na Březenci
 • vybudování chodníku u rybníka Březenec
 • dokončení akce Rekonstrukce ul. Dvořákova vč. okružních křižovatek
 • rekonstrukce komunikace ul. Chomutovská
 • rekonstrukce mostu č. 6 (ul. Dvořákova) a č. 8 přes Bílinu (u obchvatu sídliště)
 • zajistit rekonstrukci lávky č. 14 v Jiráskově ulici
 • zajistit rekonstrukci lávky (propustku) přes Nivský potok u koupaliště Červený Hrádek
 • zajistit rekonstrukce podchodů na obchvatové komunikaci (U Chaty, Pod Vinařicemi, Pod Vodárnou)
 • pracovat na optimalizaci městské hromadné dopravy s důrazem na efektivnost
 • pokračovat v budování kruhových objezdů na důležitých křižovatkách ve městě
 • prověřit stávající systém placených parkovacích míst a přínos případných změn
 • pracovat na zbudování nových parkovacích míst na sídlištích (u garáží Na Borku)
 • zajistit rekonstrukci komunikací a parkovacích stání v ul. Na Stráni, Na Borku, Smetanovy sady
 • pokračovat v budování cyklostezek a cyklotras.

Programový plán Zastupitelstva města Jirkova pro volební období 2018 - 2022


Plnění programového plánu Zastupitelstva města Jirkova 2018 -2022 (1.09 MB)