Menu
Město Jirkov
jirkov

Sazebník úhrad

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

I. Náklady na pořízení kopií

1. za pořízení černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

  • jednostranná ………………3 Kč
  • oboustranná ………………4 Kč

2. za pořízení černobílé kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

  • jednostranná ………………4 Kč
  • oboustranná ………………8 Kč

3. za pořízení barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

  • jednostranná ………………18 Kč
  • oboustranná ……………… 34 Kč

4. za pořízení barevné kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

  • jednostranná ………………36 Kč
  • oboustranná ………………70 Kč

5. za pořízení elektronické kopie (skenování):

  • jednostranná ……………… 2 Kč
  • oboustranná ……………… 4 Kč

6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

7. V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1. CD ……………………………….50,- Kč / ks
2. DVD ……………………………. 50,- Kč / ks
3. disketa ………………………….. 20,- Kč / ks
4. jiný technický nosič dat ………… dle pořizovací ceny
5. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III. Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s.p.
Náklady na balné účtovány nebudou.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považováno zejména hledání dokumentů pro podání informace v časovém limitu delším než 30 minut nebo vyhledání podkladů či dokumentů pro podání informace v centrální spisovně Městského úřadu v Jirkově.

3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V. Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Jirkově v úředních hodinách nebo převodem či složenkou na bankovní účet města: Komerční banka a.s., expozitura Jirkov, číslo účtu: 19-2226441/0100 (příjmový účet). Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.