Menu
Město Jirkov
jirkov

Nejdůležitější používané předpisy

Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.

Stejnopisy Sbírky zákonů jsou dostupné na portálu veřejné správy:

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 

číslo předpisu název zákona, příp. vyhlášky
1/1993 Sb., Ústava ČR
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
   
128/2000 Sb., o obcích
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon
500/2004 Sb., správní řád
634/2004 Sb., o správních poplatcích
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
515/2020 Sb., vyhláška, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 Sb., zákoník práce
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
89/2012 Sb., občanský zákoník
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
111/2009 Sb., o základních registrech
194/2009 Sb., vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
261/2021 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
85/1990 Sb., o právu petičním
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
280/2009 Sb., daňový řád
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
563/1991 Sb., o účetnictví
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy a o práci ve ztíženém pracovním prostředí
586/1992 Sb., o daních z příjmů
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
565/1990 Sb., o místních poplatcích
186/2016 Sb., o hazardních hrách
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
207/2001 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
325/1999 Sb., o azylu
186/2013 Sb., o státním občanství ČR
21/2006 Sb., o ověřování
36/2006 Sb., vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
133/1985 Sb., o požární ochraně
239/2000 Sb., o IZS
240/2000 Sb., krizový zákon
241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb., o sociálních službách
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
256/2001 Sb., o pohřebnictví
183/2006 Sb., stavební zákon
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
17/1992 Sb., o životním prostředí
541/2020 Sb., o odpadech
273/2021 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
16/2022 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
254/2001 Sb., vodní zákon
544/2020 Sb., změna vodního zákona
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
166/1999 Sb., o veterinární péči
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
104/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích
294/2015 Sb., vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
361/2000 Sb., o silničním provozu
398/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
289/1995 Sb., lesní zákon
561/2004 Sb., školský zákon
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
220/2013 Sb., vyhláška ke schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek
255/2012 Sb., kontrolní řád
 

Předpisy pro Městskou policii:

sekce: Městská policie/Základní informace