Menu
Město Jirkov
jirkov

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace (MěÚSS)

Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Ředitel: Mgr. Eva Šulcová                         
E-mail: info@meussj.cz
Url: www.meussj.cz
Telefon: 474 684 432
Fax: 474 684 308
Návštěvní hodiny: PO-NE 9 – 19.hod.

 

1

 

MšÚSS U Dubu

 

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v trvalém i přechodném pobytu, v domě s pečovatelskou službou a klientům v terénu.

Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálních potřeb klienta.

MěÚSS Jirkov poskytuje:

Sociální služby
Sociální poradenství

Sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života a nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální poradna sídlí v prostorách MěUSS Jirkov na adrese U Dubu 1562, Jirkov

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba určena osobám, ve věku od 7 let, které mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění a mentálního postižení a seniorům.

Cílem je umožnit formou individuální podpory běžný způsob života a zůstat co nejdéle v domácím prostředí doma.

Pobytové služby

V pobytových zařízeních MěÚSS Jirkov jsou klienti ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní sociální zařízení. Klienti mají zajištěno celodenní stravování 6x denně Nabídka jídel zároveň odpovídá potřebám dietního stravování. Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách. Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem. Klienti zde mohou využívat nabídky volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí, rehabilitace, kadeřnice, pedikérky a kantýny.

Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytové zařízení, které poskytuje celoroční ubytování a stravování osobám od 40 let, které jsou z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílovou skupinu tvoří osoby, které vzhledem ke snížení soběstačnosti potřebují nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby při zajištění svých základních životních potřeb.

Kapacita domova je 88 lůžek.

Domov pro seniory Mládežnická

Domov pro seniory je pobytové zařízení, které poskytuje celoroční ubytování a stravování seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a to zejména z důvodu věku. Tato služba je určena osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí.

Kapacita domova je 94 lůžek.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytové zařízení sociálních služeb pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.

Kapacita domova je 44 lůžek.

Odlehčovací služba

Tato služba je určena osobám od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné denní činnosti. Jedná se o osoby, které jsou ve svém přirozeném prostředí závislé na pomoci svých blízkých. Odlehčovací službu mohou klienti využít pouze k pobytu přechodnému, cílem je, aby se lidé mohli vracet do svého přirozeného prostředí.

Kapacita odlehčovací služby je 30 lůžek.

Žádost o poskytnutí jednotlivých sociálních služeb naleznete na www.meussj.cz

Dům s pečovatelskou službou

Zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou v ul. Mládežnická 1753, je město Jirkov. Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS) Jirkov má objekt ve výpůjčce.

Dům s pečovatelskou službou je součástí objektu Domova pro seniory. V Domě s pečovatelskou službou jsou ubytovací jednotky, které jsou ve dvou patrech Jedná se o ubytovací jednotky, jejichž přidělování podléhá schválení odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností města Jirkova

Ubytovací jednotky v Domě s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny občanům, kteří dosáhli starobního či invalidního důchodu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Ubytované osoby mohou čerpat sociální služby formou pečovatelské služby nebo služby osobní asistence.

V Domě s pečovatelskou službou je k dispozici 49 bytů a kapacitou 59 osob.

Žádost o byt lze podat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na www.meussj.cz, nebo

Všechny služby jsou poskytovány s důrazem na individuální potřeby klientů, zachování jejich dovedností a respektem jejich životních postojů.