Menu
Město Jirkov
jirkov

Právní předpisy

 

Právní předpisy, kterými se odbor sociálních věcí a školství ve své činnosti řídí.

Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.

Stejnopisy Sbírky zákonů na portálu veřejné správy: aplikace.mvcr.cz.

školská oblast:

 • zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
 • Vyhl. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhl. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhl. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
 • Vyhl. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhl. 15/2005 Sb., náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy
 • Vyhl. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhl. č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

sociální oblast:

 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.