Menu
Město Jirkov
jirkov

Postup podání žádosti pro naplnění práva Subjektu údajů

Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), má Subjekt údajů právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na město Jirkov obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak má právo se na město Jirkov obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním Koordinátora pro práva subjektů údajů Ing. Jiřího Kasala, tel. 474 616 425, e-mail: podatelna@jirkov.cz , způsobem uvedeným níže.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů města Jirkova je Ing. Eliška Kratochvílová, tel.č. +420 601 166 523, e-mail: dpo@jirkov.cz

Máte rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.

Náležitosti žádosti a jejího podání, příjem žádosti?

 1. Město poskytuje informace žadateli na základě žádosti.
 2. Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů prostřednictvím elektronické podatelny města, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů prostřednictvím podatelny města nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti v podatelně města.
 3. Při osobním podání žádosti podatelna města ztotožní Subjekt údajů dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.
 4. U žádosti podané datovou schránkou Subjektu údajů, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem Subjektu údaje podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám Subjekt údajů a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.
 5. Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena městu a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR ve městě.
 6. Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.
 7. Není-li žádost podána podle odstavce 2 a 3, není žádostí ve smyslu GDPR .

Na které instituci žádost podat?
Městský úřad Jirkov.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
Při osobním podání žádosti je nutné předložení občanského průkazu na podatelně Městského úřadu Jirkov.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou  k dispozici?
Nejsou stanoveny. V současné době není schválena legislativa upravující procesní náležitosti vyřízení žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
Bez  poplatku.

V případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout vyhovění žádosti. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Naplnění Vašich práv bude provedeno ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) žádostí Subjektu údajů?
Dotčené odbory, útvar interního auditu na  Městském úřadě Jirkov a Městská policie Jirkov, případně další subjekty veřejné správy.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?
Nejsou požadovány.

Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@jirkov.cz

ID datové schránky

9zcbsra

Popis byl naposledy aktualizován
2.1.2020

Datum konce platnosti popisu postupu
Bez omezení

Postup pro naplnění práva Subjektu údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR