Menu
Město Jirkov
jirkov

Nebezpečné odpady

informaceOdpady, které ohrožují jak životní prostředí, tak zdraví lidí a zvířat a to svými definovanými vlastnostmi.

Hlavní vlastnosti nebezpečných odpadů jsou například výbušnost, hořlavost, žíravost, toxicita, infekčnost atd.

  • s nebezpečným odpadem je nutné nakládat velice opatrně, v souladu s právními předpisy, s provozním a manipulačním řádem a pouze způsobilou osobou.
  • likvidace nebezpečných odpadů je možná pouze prostřednictvím specializované firmy, která má souhlas k nakládání s jednotlivými druhy odpadu.
  • odpad je pak likvidován v souladu s platnou legislativou, většinou ve spalovnách nebezpečných odpadů.
  • některé druhy odpadu jsou pak dále recyklovány.

Město Jirkov sbírá nebezpečné odpady prostřednictvím sběrného dvora, který se nachází v areálu Krušnohorských služeb, a.s.

 


Vliv nebezpečných odpadů na lidské zdraví

Nesprávná manipulace s nebezpečnými odpady může způsobit vážná zranění a onemocnění (nádorová onemocnění, otravy, infekce, popáleniny aj. Z tohoto důvodu je třeba při nakládání s takovými odpady dodržovat zásady, které jsou uvedeny např. v identifikačním listu nebezpečného odpadu.

Vliv nebezpečných odpadů na životní prostředí

Vznik odpadů a nakládání s nimi může působit mnoho problémů a rizik pro životní prostředí (znečištění ovzduší, vody, půdy, vliv na vzhled a ráz krajiny aj.). Největší problém představují nebezpečné odpady.

 

Ředidla, barvy, lepidla

Tyto odpady mají často více nebezpečných vlastností. Například u lepidel se uvádí zároveň dráždivost, hořlavost i nebezpečí pro životní prostředí. Hlavní nebezpečí ředidel pak tkví v jejich výparech, existuje také riziko výbuchu nebo požáru při styku s otevřeným ohněm. V rámci města Jirkova lze tento druh nebezpečného odpadu odevzdat na sběrný dvůr.