Menu
Město Jirkov
jirkov

Elektroodpady a autovraky

Město Jirkov spolupracuje se společností Elektrowin a.s. a Asecol s.e.o., které provozují kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrických nástrojů a nářadí).

V současné době mají občané města k dispozici 4 sběrná místa, na která je možné elektroodpad z domácností odevzdat a jsou to následující:

 

Město

Název

Adresa

PSČ

Přístup pro prodejce

 

Jirkov 1

Expert ČR s.r.o. - Jirkov

Obchodní zóna 268 (u Kauflandu)

431 11

NE

 

Jirkov

HM Tesco Jirkov

Smetanovy sady 2152

431 11

NE

 

Jirkov

Město Jirkov - sběrný dvůr

Březenec 704

431 11

ANO

 

Jirkov

Milan Falcman - OMAT, Jirkov

Ervěnická 1146

431 11

NE

 

Ve městě Jirkov jsou dále k dispozici stacionární kontejnery na elektrozařízení (8 ks) a jsou umístěny na v následujících lokalitách:

  • ulice Budovatelů (mezi č.p. 1356 a 943)

  • Březenec (u č.p. 57)

  • ulice Ervěnická (u č.p. 1004)

  • ulice Krušnohorská (u č.p. 1658)

  • ulice Krušnohorská (u č.p. 1674)

  • ulice Na Borku (u č.p. 1602)

  • ulice Vinařická (pod Horníkem)

  • ulice Dvořákova (parkoviště)

Autovraky

Autovrakem, se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem dle ustanovení §3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění v §36 – 37e, vyhláška č. 352/2008 o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Tyto právní normy navazují po vstupu České republiky do Evropské unie na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností.

Odtažená vozidla na katastrálním území města Jirkov jsou uložena v areálu Krušnohorských služeb Jirkov a.s., kde po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak. Pro město Jirkov zajišťuje odtahy autovraků a následnou ekologickou likvidaci firma DEMAS s.r.o.

Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by měla přispět k minimalizování vlivu těchto vozidel na životní prostředí a přispívat tak k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie.