Menu
Město Jirkov
jirkov

Investiční akce 2016

Investiční akce 2016

Investiční akce


2. listopadu 2016

chodník v Březenci Počasí zatím přeje i stavbám. V Březenci pokračuje 1. část stavby  "Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec". Jedná se o výstavbu chodníku od návsi na Březenci až k přivaděči pod Březencem. Součástí stavby budou dále dvě autobusové zastávky, lavičky a příštřešek pro turisty na návsi. Původně měla být akce dokončena až v následujícím roce, ale pokud město odsouhlasí návrh zhotovitele staby dokončit výstavbu chodníku v letošním roce, bude uzavřen dodatek smlouvy na změnu termínu dokončení stavby. Stavbu provádí firma EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 2.522.560 Kč.

V ulici Palackého byly vybudovány dva bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení v blízkosti učiliště. Stavbu realizovala firma JM Mikulášek s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 529.924,78 Kč. (foto ve fotogalerii níže).

24. října 2016

V současné době probíhají dvě opravy chodníků, které by měly být hotovy do konce listopadu. Jedna v rámci celkové opravy komunikace, chodníků a úpravy parčíku v ul. Mlýnská směrem do ulice Dvořákova a druhá jako pokračování opravy a současně reklamace již některých provedených prací při opravě chodníku v ul. K. Marxe :

1) "Oprava komunikace, chodníků a úprava parčíku v ul. Mlýnská v Jirkově".

Jedná se o opravu povrchu stávajícího asfaltového chodníku vedoucího z ul. Mlýnská do ul. Dvořákova, opravu dlaždicového chodníku propojujícího ul. Mlýnská s ul. Palackého a chodníků v místě parčíku v této lokalitě (okolo ostrůvku zeleně). Stávající asfaltový povrh bude nahrazen opět asfaltovým povrchem, dlaždicový chodník a chodníky v místě parčíku budou z nové dlažby - v parčíku bude použita designová dlažba středního formátu. Budou zde umístěny nové lavičky a odpadkové koše. Práce by měly být ukončeny do poloviny listopadu 2016. Jelikož není možno po celou dobu stavby umožnit chodcům stavbou procházet, je nutno parčík obejít Mlýnskou ulicí, kde je propojovací chodník do ul. Dvořákova.

2) "Oprava chodníku v ul. Karla Marxe - Jirkov"

Zde probíhá oprava stávajícího, tzv. pojízdného chodníku podél celého bloku domů č. p. 1676 - 1688 (na straně pod svahem). Po výměně obrubníků a sanaci podkladu na několika místech chodníku bude celoplošně položen nový asfaltový povrch (včetně kontejnerových stání). Současně je řešeno i zkapacitnění stávajícího systému odvodnění (umístění štěrbinových žlabů). Stavby by měla být dokončena do konce listopadu 2016. Pro úplnost uvádíme, že některé práce, které již byly provedeny a v současné době se opravují (např. oprava již provedené sanace betonového podkladu či opětovná výměna obrub), jsou prováděny na vrub zhotovitelské firmy, nikoli města. Práce totiž nebyly provedeny v požadované kvalitě a zhotovitel je povinen je na své náklady provést znovu.

10. října 2016

Dvě nové akce zařadili do městského investičního plánu zastupitelé v Jirkově. Je potřeba vybudovat novou horkovodní přípojku k Základní umělecké škole a zrekonstruovat prostory pro budoucí call centrum v Ervěnické ulici.

budova ZUŠPotrubí, které vede horkou vodu do umělecké školy, je v havarijním stavu.  Za poslední dva roky už tu technici řešili tři havárie. Současná přípojka navíc vede ze soukromého objektu, město proto tu nově vybudovanou povede pouze po svých pozemcích. Dopravu v okolí stavba nijak neomezí, práce budou probíhat v areálu školy. Budování nové přípojky začne v nejbližších dnech, do konce roku by měla být v provozu. Město vyjde na 713 tisíc korun.


Druhou nově schválenou investicí je rekonstrukce prostor v Ervěnické ulici, v bývalé prodejně elektra. Pražská firma Attigente Group s. r. o. tam chce vybudovat call centrum. Podle jednatele zmíněné společnosti jsou prostory o rozloze necelých 300 m2 ideální. Call centrum by v Jirkově rád otevřel ještě letos, práci by v něm mohlo najít až šedesát lidí. Úprava prostor si vyžádá výměnu výloh, dveří, oken, novou elektroinstalaci a osvětlení, dojde také na výměnu topného systému či opravu podlahy a omítek. Opravy v hodnotě asi dvou milionů korun provede Městská majetková Jirkov, s.r.o. Dalších osm set tisíc korun přidá město ze svého rozpočtu, a to na vybudování vzduchotechniky a sociálního zařízení. Městská majetková v současné době vypisuje na rekonstrukci prostor výběrové řízení, první práce by mohly podle pověřené ředitelky Marcely Vohnouté začít v listopadu.

V současné době pracuje stavební firma na velké rekonstrukci Studentské ulice. Za necelých patnáct milionů kompletně opraví silnici a chodníky, vybuduje cyklostezku a také nové veřejné osvětlení. Vše by mělo být dokončené na začátku příštího roku. V běhu je také výstavba chodníku v Březenci, který povede od návsi až k přivaděči. V rámci této investiční akce vzniknou také dvě autobusové zastávky, lavičky a přístřešek pro turisty na návsi. Náklady jsou 2,5 milionu korun.

22. září 2016

ul. Palackého po dokončeníRekonstrukce komunikace Palackého, II. etapa - dokončeno, nyní se bude provádět už jen vodorovné dopravní značení cyklostezky v úseku od autobusového nádraží k odbočce na koupaliště Červený hrádek. Stavbu prováděla firma Strabag, a.s. Praha, celkové náklady 9,4 mil. Kč. 

 

 
15. září 2016

ul. Budovatelů po rekonstrukciJe dokončena rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Budovatelů (viz foto), odstraňují se vady a nedodělky, tzn. úklid stanoviště a úprava veřejné zeleně. Stavbu realizovala firma RRR s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 2.963.672 Kč.

Je dokončena rekonstrukce schodiště v ul. Studentská, Školní a ul. Pod Přivaděčem. Stavbu prováděla firma JM Mikulášek s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 1.293.568,72 Kč.

Před dokončením je rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích stání v ul. Vinařická. Stavbu realizovala firma SMP CZ, as. Praha za smluvní cenu 2.763.856,19 Kč.

16.9.2016 započne rekonstrukce dalšího úseku ulice Studentská v Jirkově. Rekonstrukce naváže na již opravený úsek komunikace, který byl ukončen za ostrůvkem s přechodem pro chodce pod 2. ZŠ Jirkov. V termínu od 16.9.2016 do cca 14.11.2016 bude realizována I. etapa rekonstrukce, tj. úsek od ostrůvku pod 2.ZŠ (cca v úrovni domu č. p. 1295) až po křižovatku s ul. Hornická. V rámci druhé etapy, která bude ukončena v příštím roce, bude rekonstrukce provedena až před křižovatku s ul. Dvořákova (rekonstrukce křižovatky bude provedena v navazující stavbě - Rekonstrukce ul. Dvořákovy ulice v Jirkově, včetně zhotovení okružních křižovatek). V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce komunikace, budou vyznačena parkovací stání, rekonstruovány zálivy zastávek MHD, rekonstruovány chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení a veřejná zeleň. Podél celého úseku ulice Studentská bude zřízena obousměrná cyklostezka, oddělená od komunikace. Stavba bude prováděna za částečné uzavírky cca poloviny komunikace - vždy bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh, v druhém jízdním pruhu bude veden střídavý provou řízený světelnou signalizací. V rámci první etapy stavby bude dočasně zrušena zastávka MHD Jirkov,,Vinařická, v druhé etapě by pak měla být stejným způsobem dočasně zrušena zastávka Jirkov,,Hornická. Jelikož je po celou dobu provádění stavebních prací nutno vypnout trakční vedení trolejbusové dopravy, nebude po celou dobu stavby v dotčeném úseku provozována trolejbusová doprava. Ostatní autobusová MHD a autobusová linková doprava provozována bude, pouze s výše uvedenými dočasnými omezeními - viz web Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.

 

začátek září 2016

5. MŠ - oprava sociálních zařízení

Investiční akce a akce v rámci údržby jsou v plném proudu. Čeká se na kolaudaci parkoviště před Jirkovským divadlem, dělá se fasáda na budově čp. 5 na náměstí E. Beneše, finišuje oprava ulice Vinařická, pokračuje sanace přízemí budovy MěÚ čp. 1.

O letních prázdninách byla opravena sociální zařízení v 5. MŠ v ul. Studentská (viz foto) za smluvní cenu 465.662,16 Kč vč. DPH firmou IPSEN, s.r.o. a ve 4. ZŠ v ul. Krušnohorská za 1.548.504,30 Kč vč. DPH firmou Jirkovská izolační s.r.o.

 
 
červenec 2016

Investiční akce ve městě pokračují. Dokončena byla většina akcí, o kterých jsme psali v květnu (viz níže).

Finišují práce na parkovišti před Jirkovským divadlem, pokračuje rekonstrukce ul. Budovatelů a ul. Vinařická, začala rekonstrukce komunikace Palackého a Studentská.

Ulice Palackého, II. etapa - součástí stavby je rekonstrukce komunikace, odvodnění zpevněných ploch a vybudování cyklostezky včetně dopravního značení. Jedná se o úsek od autobusového nádraží až pod křižovatku ul. Palackého x Mostecká.

Ulice Studentská - součástí stavby je rekonstrukce komunikace, chodníků, vybudování cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové veřejné osvětlení.

Dokončuje se rekonstrukce tří stávajících schodišť včetně přístupových chodníků, a to v ul. Studentská, Školní a Pod Přivaděčem.

Byla zahájena první část akce "Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec". V letošním roce se začne s chodníkem v blízkosti návsi, dále zde budou umístěny dvě autobusové zastávky, lavičky a přístřešek pro turisty. V příštím roce bude akce dokončena.

V rámci údržby objetků majetku města jsou letní prázdniny využívány pro větší opravy na školách a školkách. V areálu zahrady 1. MŠ Na Borku byl opraven chodník, kdy byla částečně použita dlažba demontovaná při realizaci akce "Parkoviště před KD Jirkov". Plochy před vstupy do MŠ byly lokálně opraveny položením živice.

Opravují se  sociální zařízení v objetku 5. MŠ (část B) a 4. ZŠ (2. a 3. NP pavilonu ZVŠ). Tyto dvě akce byly do rozpočtu zařazeny dodatečně na dubnovém zasedání zastupitelstva.

V ZUŠ Jirkov se vyměňují radiátory v suterénu (mimo chodby) a opravuje se střecha na koncertním sále.

Letní měsíce jsou využity i při sanaci omítek v kancelářích v přízemí budovy Městského úřadu čp. 1.


 

květen 2016

Jen co počasí dovolilo, započaly investiční akce ve městě - v současné době se provádí výstavba parkoviště před Jirkovským divadlem, dokončuje se rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Obránců míru, začíná se v ul. Budovatelů a v ul. Vinařická.

Od ul. Dvořákova k ul. Smetanovy Sady přes park se buduje cyklostezka, v Olejomlýnském parku se rozšiřuje kamerový systém a v části bývalého fotbalového hřiště roste pumptracková dráha pro cyklosport. V ul. Osvobození začíná demolice zničeného bytového domu a v zámeckém rybníku se zpřístupňuje ostrůvek.

Průběžně se také pracuje na údržbě objektů města - o jarních prázdninách se stihlo např. opravit horkovod před bazénem v ZŠ Studentské ul., dále v ZŠ v ul. Nerudova vyměnit v 8 učebnách osvětlovací tělesa a v 10 učebnách namontovat do oken žaluzie.

 

Přehled plánovaných investičních akcí pro rok 2016

 

Datum vložení: 28. 11. 2013 12:30
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2016 14:57