Menu
Město Jirkov
jirkov

Výběrové řízení - referent majetkové správy

Tajemnice  Městského úřadu Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou - po dobu nemoci, následně za mateřskou a rodičovskou dovolenou

„referent/referentka majetkové správy - úředník “ odbor majetku města a útvar investics místem výkonu práce Jirkov.

Pracovní náplň:

 • vedení kompletní agendy veřejných zakázek a poptávek realizovaných městem Jirkov dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6.000 Kč/rok,
 • příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8 – 17h, Út, Čt a Pá: 8-13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 26.000 Kč – 33.790 Kč dle uznatelné praxe a osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (zaměření na veřejnou správu nebo ekonomii výhodou),

NEBO

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou s praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek minimálně 1 rok.
 • Základní orientace v zákonech:
   č. 500/2004 Sb., správní řád,
   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   č. 128/2000 Sb., o obcích,
   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek + vyhláška č. 169/2016 Sb.,
  (znalost bude ověřena písemným testem, jako součást přijímacího pohovoru)
 • schopnost zvládat krizové situace (odolnost vůči stresu),
 • samostatnost v rozhodování,
 • zodpovědnost,
 • dobré komunikační schopnosti.

Výhodou bude:

 • praxe ve veřejné správě.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: září 2022 nebo dohodou

Kam s přihláškou?

Do 5. 8. 2022 do 9,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy - veřejné zakázky"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy - veřejné zakázky"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a městským úřadem na oplocení zadního dvora.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - referent majetkové správy - veřejné zakázky"