Menu
Město Jirkov
jirkov

Vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje

logo města Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

jmenováním na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců

vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje

s místem výkonu práce Jirkov.

Máte rádi výzvy a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat?  Práce v zátěžových situacích pro Vás není problém? Tak hledáme právě Vás.  Představujeme stručný souhrn činnosti, za které zodpovídá vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje:

Vedoucí odboru je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb. zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompetenci je výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti, zejména na těchto úsecích:

 • matrika,
 • evidence obyvatel,
 • spisová služba,
 • zajištění voleb, referenda, sčítání lidu,
 • zajišťování dotací z evropských fondů a jiných zdrojů,
 • rozpočet odboru,
 • majetková správa (inventarizace).

Na co se můžete těšit:

 • na 25 dnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400 Kč/měsíc,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5 500 Kč/rok.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.000 Kč – 33.790 Kč dle uznatelné praxe, příplatek za vedení ve výši 5 až 30%,osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy,
 • splnění předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky a České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační zákon a čestné prohlášení).

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
 • praxe ve veřejné správě min. 3 roky,
 • znalost zákonů (v platném znění):
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, 
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
 • zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtech ÚSC (znalost tvorby a čerpání rozpočtu ÚSC),
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
 • zodpovědnost.

Výhodou bude:

 • praxe v oblasti získávání dotací z evropských fondů a jiných zdrojů.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • lustrační osvědčení, pokud je zákonem požadováno včetně navazujícího prohlášení,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle  § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2020 nebo dle dohody

Termín ústního pohovoru před výběrovou komisí je stanoven na den 27. 8. 2020. 

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí OVSaR“ do  20. 8. 2020 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.