Menu
Město Jirkov
jirkov

Strážník Městské policie

logo města Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Jirkov vyhlašuje dne 29. 8. 2017 výběrové řízení

a dne 16. 10. 2017 rozhodl o prodloužení termínu k podání přihlášek do 30. 11. 2017

na pozici

"strážník Městské policie Jirkov" 

s místem výkonu práce : Jirkov

v platové třídě  5. /čekatel/ nebo 6. /strážník/ dle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup: dle dohody

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR, který splňuje podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti podle zákona o obecní policii,
 • zdravotně způsobilý,
 • starší 21 let,
 • střední vzdělání s maturitou,
 • řidičský průkaz sk. B.

Další předpoklady:

 • osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění dle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou,
 • znalost práce s PC.

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • spolehlivost - čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „ VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – strážník MP Jirkov“  do 30. 11. 2017 do 12,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1 , 431 11 Jirkov.