Menu
Město Jirkov
jirkov

referent stavebního úřadu

logo města Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů)

Tajemnice MÚ Jirkov vyhlašuje dne 3. 2. 2022 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

referent/referentka stavebního úřadu - úředník"

odbor stavební úřad a životní prostředí

s místem výkonu práce : Jirkov

Pracovní náplň:

•    zajišťuje odborné agendy na úseku územního plánování a stavebního řádu, například ve věcech umístění, povolení, kolaudace, odstranění stavby a sankcí, posuzování souladu záměrů s územním plánem,
•    vydává sdělení a souhlasy k opatřením podle stavebního zákona,
•    vydává potvrzení dokumentace u staveb, u kterých se nedochovala dokumentace,
•    vydává rozhodnutí v územním a stavebním řízení,
•    provádí kontroly staveb,
•    provádí konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy,
•    provádí zápisy referenčních údajů do registru územní identifikace prostřednictvím agendového informačního systému AIS.

Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 450 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6.000 Kč/rok,
 • dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky,
 • vedení bankovního účtu a další výhody u Komerční banky,
 • zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) i pro členy rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 24.100 Kč – 31.240 Kč dle uznatelné praxe,
 • osobní příplatek po skončení zkušební doby.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Požadavky:

= vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru

nebo

=  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (§13a bod 2 stavebního zákona)

nebo
= vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví (§13a bod 2 stavebního zákona)

nebo

= stávající úředník obecného stavebního úřadu  uvedeného v §13 odst. 1, písm. b)-e) stavebního zákona, který má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu (Čl. II Přechodná ustanovení stavebního zákona, bod 19)

nebo

= fyzická osoba s příslušným osvědčením zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu (Čl. II Přechodná ustanovení stavebního zákona, bod 19).

•    samostatnost, komunikativní schopnosti, zodpovědnost, psychická odolnost,
•    praxe ve veřejné správě výhodou,
•    řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou bude:

 • praxe ve veřejné správě se zaměřením na správní řízení,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle  § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2022

Kam s přihláškou?

Do 21. 2. 2022 do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent SÚ"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent SÚ"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna v uličce mezi lékárnou a městským úřadem na oplocení zadního dvora.

Na obálce uvést "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent SÚ"