Menu
Město Jirkov
jirkov

referent - kontrolor

logo města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŔÍZENÍ

Město Jirkov

Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„referent/referentka - kontrolor“
Útvar interního auditu

s místem výkonu práce Jirkov

Máte rádi čísla a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Rádi něco kontrolujete?  Dokážete odpovídat na všetečné dotazy?

Tak hledáme právě Vás – kontrolora na útvaru interního auditu, který:

 • zpracovává program jednotlivých jmenovitě určených kontrol na základě ročního plánu útvaru interního auditu, včetně operativně zařazených kontrol,
 • pořizuje písemné zprávy o vykonaných kontrolách,
 • podílí se na veřejnosprávních kontrolách, prováděných u příspěvkových organizací zřízených městem a u žadatelů a příjemců dotací,
 • provádí kontrolu plnění uložených opatření z provedených kontrol,
 • vyřizuje stížnosti, petice, podněty ve smyslu příslušného vnitřního předpisu města Jirkov,
 • vykonává funkci tajemníka škodní komise.

Na co se můžete těšit:

 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,-Kč měsíčně,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90,-Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,-Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá: 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 18.230 Kč – 27.420 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou.

Znalost zákonů:

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • řidičský průkaz skupiny B – výhodou,
 • úsměv na tváři.

Výhodou bude:

 • chuť učit se novým věcem

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – kontrolor ÚIA“ do 10. 1. 2020 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.